กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       26-06-2557
    โครงการฝึกกอบรมแผนอัตรากำลังบุคลากรขององค์กรปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560       26-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       23-06-2557
ด่วนที่สุด     การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557       20-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพอย่างยั่งยืน       19-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       19-06-2557
    ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558       19-06-2557
    ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       19-06-2557
ด่วนที่สุด     โครงการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 2557       17-06-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       17-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       16-06-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อปท. กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา       16-06-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       13-06-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       13-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       11-06-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุรุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557       11-06-2557
    การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       11-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       05-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       03-06-2557
ด่วน     สำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       02-06-2557
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วนที่สุด แจ้ง อปท. เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557        29-05-2557
    สำรวจรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย       27-05-2557
    ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2       27-05-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานโครงการอาหารเสนิม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       27-05-2557
ด่วน     ให้ อบต. และเทศบาล ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ แก้ไขใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้จังหวัด (ค่าเงินเดือนครู) ให้แก้ไขจากเดือนเมษายน เป็นพฤษภาคม 2557       26-05-2557
    การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง       26-05-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม       23-05-2557
    การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ       23-05-2557
ด่วนที่สุด     บัญชีสรุปรายชื่อ อบต. ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติ ก.อบต.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2557        23-05-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน       22-05-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       19-05-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       19-05-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       16-05-2557
    แบบประเมินมาตรฐานการปกิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ด้าน 1 - ด้าน 4       15-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลจำนวนแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ)       15-05-2557
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       14-05-2557
    ขยายเวลาการจัดส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       12-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       08-05-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว       08-05-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการเดินทางมาประชุมติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)       07-05-2557
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       06-05-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจ วุฒิการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. (ส่งทาง e-mail :nanlocalnetwork@gmail.com)       06-05-2557
ด่วนที่สุด     การเดินทางมาประชุมติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของ รมช.มท.       02-05-2557
ด่วนที่สุด     การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา       01-05-2557
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557)       01-05-2557
    โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557       28-04-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมชักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.       22-04-2557
ด่วนที่สุด     สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557       22-04-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       17-04-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด (ตามที่ได้ทำสัญญลักษณ์ไว้)       17-04-2557
ด่วนที่สุด     ปรกาศกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกฮอล์       11-04-2557
ด่วนที่สุด     รายงานการบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ Data Base ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       10-04-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       10-04-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสัญญาณ internet ในการใช้งานระบบ e-LASS โดยจัดส่งให้พี่นายน้อย ภายในวันที่ 11 เม.ย. 57 ก่อน บ่าย 3 โมง       10-04-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด       10-04-2557
ด่วนที่สุด     ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารนำเสนอ ก. จังหวัดน่าน       09-04-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน       08-04-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน (อพ.อธ.นน.)       08-04-2557
    โครงการฝึกอบรมแนวทางใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข       03-04-2557
    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล       02-04-2557
    รายชื่อ อบต. ทต. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด       02-04-2557
    ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม       02-04-2557
    แบบประเมินตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เพื่อเลื่อนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์       02-04-2557
    แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (สำหรับตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3)       02-04-2557
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LASS ข้อมูลเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ       01-04-2557
    แจ้งการโอยขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.       01-04-2557
ด่วน     โครงการตรวจนิเทศติดตาม แนะนำ และการปฏิบัติงานด้านบุคลากรของ อปท. จ.น่าน ประจำปี พ.ศ. 2557       31-03-2557
    อปท. ที่ยังไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติและข้อบัญญัติในระบบ e-LAAS ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557       27-03-2557
    รายงานการบันทึกข้อมูลรายได้ - รายจ่ายของ อปท. ในระบบ data base ปีงบประมาณ 2557       27-03-2557
    แจ้งรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557       27-03-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)       25-03-2557
ด่วนมาก     การจัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2557       24-03-2557
    การพิจารณาประเมินผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7       24-03-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 21 มีนาคม 2557)       21-03-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ไม่ได้อนุมัติเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้อนุมัติให้แล้วเสร็จ (ในระบบ e-LAAS) ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557        20-03-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อพนักงานเทศบาลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ(นอกระดับควบ) ครั้งที่3/2557       20-03-2557
    การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2557       19-03-2557
    ประชาสัมพันธ์การให้ทุนรัฐบาล       18-03-2557
    ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง       18-03-2557
    ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล       18-03-2557
ด่วนที่สุด     การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ       18-03-2557
    แจ้งพนักงานเทศบาลให้ไปชี้แจงผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานเทศบาล       14-03-2557
ด่วนที่สุด     อปท. ที่ยังไม่ได้มารับสลากกาชาดกรมฯ ขอให้มารับภายในวันที่ 14 มี.ค. 57       13-03-2557
    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557       11-03-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       11-03-2557
ด่วนมาก     เชิญประชุมข้อราชการเร่งด่วน       11-03-2557
    การจักงาน "อนุรักษ์มรดกไทย มรดกน่าน รวมชาติพันธูคนน่าน สู๋อาเซี่ยน"       10-03-2557
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)       10-03-2557
    การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ (นอกระดับควบ) ของพนักงานส่วนตำบล       10-03-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       10-03-2557
    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557       10-03-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       10-03-2557
    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       07-03-2557
    หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลือนเงินเดือนข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (เมษายน 2557)       07-03-2557
ด่วน     บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในวันที่ 8 มีนาคม 2557       06-03-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557       28-02-2557
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับปลัด อปท. ผอ.กองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง อปท. ผอ.กองช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา อปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       27-02-2557
    การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2557 (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)       26-02-2557
    กำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ลงตำแหน่งสานงานผู้บริหารและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น       25-02-2557
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557)       25-02-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615