กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          1. หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย สามารถสือบค้นได้จากชั้นหนังสือ

          2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประกาศสอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสืบค้นได้ที่ www.nanlocal.go.th

umraniye escort

 

การขอใช้บริการ

          1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.30 น.-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

          2. ผู้ประสงค์จะขอใช้บริการ จะต้องปฏิบัติดังนี้

              -  แสดงความจำนง พร้อมกรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่

              -  แสดงบัตรประจำตั้วประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

              -  ผู้ใช้บริการนำแบบคำขอข้อมูลข่าวสารยื่นความแระสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้ใช้บริการ

              -  กรอกแบบแสดงความคิดเห็น

           3. การชำระค่าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

               - การใช้บริการถ่ายเอกสาร   บริการแผ่นละ  1   บาท

               - การใช้บริการ Print              บริการแผ่นละ  3  บาท

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615