กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
     
     
 
     
 
 
[ 23-02-2567 ]ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและภาคีเครื่อข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวและกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
[ 23-02-2567 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ
[ 23-02-2567 ]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
[ 23-02-2567 ]ขอควารมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
[ 23-02-2567 ]ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
[ 23-02-2567 ]ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพประชาชนของ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน)
[ 23-02-2567 ]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2/2566 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
[ 23-02-2567 ]แจ้งความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านของ อปท.
[ 23-02-2567 ]ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
[ 23-02-2567 ]ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
 
 
[ 23-02-2567]  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ...   doc120240223114250.pdf 
[ 20-02-2567]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา ...   doc120240220090714.pdf 
[ 01-02-2567]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด ...   doc120240201111305.pdf 
[ 18-01-2567]  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ...   doc120240118165934.pdf 
[ 18-01-2567]  ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ...   doc120240118165556.pdf 
[ 04-01-2567]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ...   doc120240104175152.pdf 
[ 28-12-2566]  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยก ...   doc120231228095937.pdf 
[ 27-12-2566]  ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ...   doc120231227211308.pdf 
[ 26-12-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา ...   doc120231226172524.pdf 
[ 27-11-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ...   doc120231127120050.pdf 
[ 16-11-2566]  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ...   doc120231116143522.pdf 
[ 20-10-2566]  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ...   doc120231020110837.pdf 
[ 22-04-2559]  มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   doc120160422025641.pdf 
[ 16-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   156320002.pdf 
[ 03-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img019.pdf 
[ 01-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img024.pdf 
[ 11-08-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   31900001.pdf 
   
[ 07-02-2567] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120240207133009.pdf 
[ 05-01-2567] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120240105144811.pdf 
[ 04-12-2566]  มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120231204114128.pdf 
[ 31-10-2566] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120231031162809.pdf 
[ 28-09-2566] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120230929114127.pdf 
[ 20-02-2567] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120240220163432.pdf 
[ 01-02-2567] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120240201142045.pdf 
[ 28-12-2566] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120231228144018.pdf 
[ 06-12-2566] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120231206163010.pdf 
[ 07-11-2566] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120231107101248.pdf 
 
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม
กิจกรรม "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Kick Off พัฒนาคลองเจ้าฟ้าเนื่องในวันท้องถิ่นไทย"
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ท้องถิ่นจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร
ท้องถิ่นจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615