กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
[ 28-03-2566 ] ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณฯ (อบจ.น่าน)
[ 28-03-2566 ]พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
[ 28-03-2566 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)
[ 28-03-2566 ]แจ้งการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบฯ 2566
[ 27-03-2566 ]แจ้งเลื่อนโครงการและเปลื่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม
[ 27-03-2566 ]การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566
[ 27-03-2566 ]การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
[ 27-03-2566 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566
[ 24-03-2566 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบฯ พ.ศ. 2567 - 2569
[ 24-03-2566 ]ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติ
 
 
[ 15-03-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาเช่าสถานที่ตลาดสด ...   doc120230315105151.pdf 
[ 09-03-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา ...   doc120230309094011.pdf 
[ 28-02-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   doc120230228171749.pdf 
[ 28-02-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด ...   doc120230228170903.pdf 
[ 28-02-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   doc120230228165120.pdf 
[ 27-02-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมก ...   doc120230227100654.pdf 
[ 23-02-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ...   doc120230223172824.pdf 
[ 23-02-2566]  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอ ...   doc120230223141821.pdf 
[ 22-02-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา ...   doc120230222162403.pdf 
[ 22-02-2566]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ...   doc120230222135946.pdf 
[ 22-02-2566]  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ ...   doc120230222090819.pdf 
[ 21-02-2566]  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม "การยกระดับการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อชุมชน" ...   doc120230221135653.pdf 
[ 22-04-2559]  มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   doc120160422025641.pdf 
[ 16-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   156320002.pdf 
[ 03-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img019.pdf 
[ 01-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img024.pdf 
[ 11-08-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   31900001.pdf 
   
[ 03-03-2566] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120230303094445.pdf 
[ 03-02-2566] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120230203163303.pdf 
[ 29-12-2565] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120221229114606.pdf 
[ 06-12-2565] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120221206095746.pdf 
[ 02-11-2565] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120221102164547.pdf 
[ 02-03-2566] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120230302161813.pdf 
[ 01-02-2566] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120230201113009.pdf 
[ 29-12-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120221229100214.pdf 
[ 29-11-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต. จังหว ...   doc120221129102743.pdf 
[ 01-11-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120221102100602.pdf 
 
 
ท้องถิ่นจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร
ท้องถิ่นจังหวัดน่านร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร
สถจ.น่าน จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง อปท. ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566
สถจ.น่าน จัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง อปท. ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566
 
สถจ.น่าน ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
สถจ.น่าน ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/ 2565
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/ 2565
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615