กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
     
     
 
     
 
 
[ 19-07-2567 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[ 18-07-2567 ]โครงการ "ท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าางยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศ เฟส 2 ระยะ 2 "
[ 18-07-2567 ]โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจสานฝันเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา"
[ 18-07-2567 ]การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างของงองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง
[ 18-07-2567 ]แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น(e-LASS)ขัดข้องไม่สมารถเข้าใช้งานได้และข้อมูลระหว่างวันที่ 6 มกราคม-6 กรกฎาคม 2567 ไม่ปรากฎในระบบ
[ 18-07-2567 ]เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
[ 17-07-2567 ]การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ 17-07-2567 ]การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น บ้านหลวง ภูเพียง และ อ.บ่อเกลือ)
[ 17-07-2567 ]การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567
[ 17-07-2567 ]การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา)
 
 
 
[ 18-07-2567] ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหนสองถึงบ้านวังทอง ...   doc120240718154422.pdf 
[ 11-07-2567] ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหนสองถึงบ้านวังทอง ...   doc120240711162259.pdf 
[ 09-07-2567] ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ ...   doc120240709115104.pdf 
[ 10-06-2567] แจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางระบบท่อประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค(ห้วยปางวัว) ...   doc120240610165250.pdf 
[ 07-06-2567] ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร) ...   doc120240607162443.pdf 
[ 06-06-2567] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ...   doc120240606152843.pdf 
[ 28-05-2567] ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,4อบต.ทุ่งช้าง ...   doc120240529081206.pdf 
[ 28-05-2567] ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ศิลาเพชร ...   doc120240529081047.pdf 
[ 28-05-2567] ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120240529080914.pdf 
[ 28-05-2567] ปิดประกาศเผยแพร่เอกสารการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ภูฟ้า   doc120240529080306.pdf 
[ 22-04-2559]  มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   doc120160422025641.pdf 
[ 16-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   156320002.pdf 
[ 03-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img019.pdf 
[ 01-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img024.pdf 
[ 11-08-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   31900001.pdf 
   
[ 03-07-2567] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งท ...   doc120240703095550.pdf 
[ 05-06-2567] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งท ...   doc120240605141155.pdf 
[ 07-05-2567] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งท ...   doc120240507162221.pdf 
[ 04-04-2567] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120240404105342.pdf 
[ 21-02-2567] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120240305102626.pdf 
[ 04-07-2567] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120240711093739.pdf 
[ 31-05-2567] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120240604141305.pdf 
[ 08-05-2567] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120240508094427.pdf 
[ 03-04-2567] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120240403093742.pdf 
[ 28-02-2567] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120240228114652.pdf 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสรงน้ำและสูมาการวะรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมพิธีสรงน้ำและสูมาการวะรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
 
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม
กิจกรรม "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Kick Off พัฒนาคลองเจ้าฟ้าเนื่องในวันท้องถิ่นไทย"
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615