กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
[ 29-09-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโลก เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)
[ 29-09-2565 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ “การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
[ 29-09-2565 ]แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2563
[ 29-09-2565 ]ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท. พ.ศ. 2565
[ 28-09-2565 ]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leader is Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566
[ 28-09-2565 ]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เวียงสา นาหมื่น ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
[ 28-09-2565 ]แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาตื วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ แลสวนรุกขชาติ พ.ศ.2564
[ 27-09-2565 ]เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่ อปท.
[ 27-09-2565 ]ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้แจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[ 27-09-2565 ]ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565
 
 
[ 23-08-2565]  ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ...   doc120220823095033.pdf 
[ 09-08-2565]  ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120220809055257.pdf 
[ 26-07-2565]  ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด doc120220726093924.pdf 
[ 26-07-2565]  ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด doc120220726093753.pdf 
[ 05-07-2565]  การประมูลให้สัมปทานการเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสุราษฎธานี ...   doc120220705092421.pdf 
[ 23-06-2565]  ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด istanbul ...   doc120220623094734.pdf 
[ 28-10-2564]  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จริเรื่องราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า ...   doc120211028091458.pdf 
[ 05-07-2564]  การประดับธง istanbul escort doc120210705040004.pptx 
[ 09-03-2564]  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ...   doc120210309064852.pdf 
[ 19-02-2564]  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ...   doc120210219035147.pdf 
[ 19-02-2564]  ขอชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการประเม ...   doc120210219035010.pdf 
[ 29-09-2563]  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ...   doc120200928195510.pdf 
[ 22-04-2559]  มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   doc120160422025641.pdf 
[ 16-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   156320002.pdf 
[ 03-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img019.pdf 
[ 01-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img024.pdf 
[ 11-08-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   31900001.pdf 
   
[ 29-09-2565] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120220929104458.pdf 
[ 05-09-2565]  มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120220920102311.pdf 
[ 03-08-2565] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120220805045311.pdf 
[ 04-07-2565] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้งท ...   doc120220704085117.pdf 
[ 02-06-2565] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120220608030736.pdf 
[ 31-08-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต. จังหว ...   doc120220920102234.pdf 
[ 01-08-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120220802053138.pdf 
[ 01-07-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120220704033251.pdf 
[ 02-06-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120220602030814.pdf 
[ 09-05-2565]  แจ้งมติการประชุม ก.อบต. จังหว ...   doc120220510034108.pdf 
 
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จังหวัดน่าน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จังหวัดน่าน
 
ประชุมท้องถิ่นอำเภอและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
ประชุมท้องถิ่นอำเภอและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <a href=sisli escort " class="imgborder" style="padding:0px;border:2px solid #fff";>
การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น sisli escort
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615