กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
[ 02-12-2565 ]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)
[ 02-12-2565 ]รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565
[ 02-12-2565 ]ขอส่งร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
[ 02-12-2565 ]ขอเชิญประชุมคระทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
[ 02-12-2565 ]เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ
[ 02-12-2565 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน เชียงกลาง เวียงสา และ อ.แม่จริม)
[ 01-12-2565 ] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)
[ 01-12-2565 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)
[ 01-12-2565 ]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม -เดือนมีนาคม 2566)
[ 01-12-2565 ]ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
 
 
[ 30-11-2565]  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยาง ...   doc120221130143100.pdf 
[ 28-11-2565]  ประกาศประกวดราคาจ้าง ทต.บ่อเกลือใต   doc120221128144423.pdf 
[ 09-11-2565]  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ ...   doc120221109085808.pdf 
[ 17-10-2565]  ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120221017162316.pdf 
[ 10-10-2565]  ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด ...   doc120221010152632.pdf 
[ 10-10-2565]  ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด ...   doc120221010152606.pdf 
[ 30-09-2565]  ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220930162958.pdf 
[ 30-09-2565]  ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้าง ...   doc120220930130613.pdf 
[ 23-08-2565]  ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ...   doc120220823095033.pdf 
[ 09-08-2565]  ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ...   doc120220809055257.pdf 
[ 26-07-2565]  ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์ชำรุด doc120220726093924.pdf 
[ 26-07-2565]  ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด doc120220726093753.pdf 
[ 22-04-2559]  มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   doc120160422025641.pdf 
[ 16-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   156320002.pdf 
[ 03-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img019.pdf 
[ 01-09-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   img024.pdf 
[ 11-08-2558] มติการประชุมคณะอนุกรรมการอ ...   31900001.pdf 
   
[ 30-11-2565]  มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120221130164549.pdf 
[ 02-11-2565] มติการประชุม ก.ท.จ. น่าน ครั้ง ...   doc120221102164547.pdf 
[ 29-09-2565] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120220929104458.pdf 
[ 05-09-2565]  มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120220920102311.pdf 
[ 03-08-2565] มติการประชุม ก.ท.จ.น่าน ครั้ง ...   doc120220805045311.pdf 
[ 29-11-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต. จังหว ...   doc120221129102743.pdf 
[ 01-11-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120221102100602.pdf 
[ 30-09-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120221004152205.pdf 
[ 31-08-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต. จังหว ...   doc120220920102234.pdf 
[ 01-08-2565] แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหว ...   doc120220802053138.pdf 
 
 
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/ 2565
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/ 2565
สถจ.น่าน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
สถจ.น่าน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จังหวัดน่าน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615