กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2559 (ประสานการปฏิบัติล่วงหน้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1380   การประกาศหลักเหณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1384   แจ้งแนวทางการดำเนินงานดครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" และแบบรายงานประจำเดือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1378   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระเดับคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 118   ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับกสนวนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลตัวชี้วัด2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/72   วิทยุด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1363   สำรวจข้อมูลตู้น้ำหยอดเหรียญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2559
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/07   ความเร่ง ด่วนที่สุุด ขอให้ อปท. สรุปข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 2559    
doc220160401022754.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1329   การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1309   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1308   การแข่งขัน ไทตัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1310   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 112   สรุปการประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1290   ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/66   วิทยุเร่งรัดการรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม     กลุ่มงานการเงินฯ  29-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1296   การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 " รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1291   การสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1288   การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2559
ทั่วไป     เอกสารประกอบโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก   
doc220160328032110.ppt
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2559
ด่วนที่สุด  มท 0808.2/ว 607   สำรวจความต้องการใช้เครื่อง EDC โดยส่งแบบสำรวจให้ สถจ.น่าน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  24-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/06   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1217   แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 107   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)   
doc220160323040303.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1210   โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1204   รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1203   ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1201   การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1202   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการแลนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดุทรัพย์สิ่งสินตน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 812   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558      กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-03-2559
ด่วนที่สุด     กำหนดการฝึกอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1177   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมาายน - เดือนมิถุนายน 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1169   ขอเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ส่งแบบรายงานให้ สถ.จ.น่าน ภายในวันที่ 1 เม.ย. 59)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 1166   การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1165   การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (เดือนมีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/5474   การปรุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไยครั้งที่ 3/2559 (อ.ปัว)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1161   การจัดสรรงบประมษรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3     กลุ่มงานการเงินฯ  18-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1153   การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(สำหรับ อปท. ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 59 ให้รายงานในระบบ e-plan ภายในวันที่ 21 มี.ค. 59 ก่อนเวลา 12.00 น.)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ 5171   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 102   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 103   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/15   รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1083   ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "เหลี่ยวหลังแลหน้าท้องถิ่นไทย" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1108   กำหนดรูแปบบฎีกาเบิกจ่ายเงินสถานศึกษาองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.1/ว05   ขอเชิญเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 18 มี.ค. 59      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 101   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง"      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1070   แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว1082   หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. (ส่งจังหวัดภายในวันที่ 1 เม.ย. 59)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1063   การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1064   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1065   การสำรวจช้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1066   โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1067   ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1043   การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220160311064302.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 090   โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 091   การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/004   ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 089   สื่อพัฒนาการและความสามารถของเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 088   ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก (หน่วยงานต้นสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 979   การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4560   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 983   การดำเนินงานโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 982   สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 51003/ว0377   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดน่าน พ.ศ. 2559   
doc220160309035744.xls
 
doc320160309035744.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2559
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร ปลัด ผอ.กองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง อปท.      กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 963   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 4223   การแก้ไขรายงการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 935   แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 934   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 924   การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 085   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 863   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3996   รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 881   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 883   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 893   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2559 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (ด้านมีนาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4004   แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 888   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กล่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 859   การสำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 850   การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดกา่รเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 849   การประกาศสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 835   แจ้งกำหนดการตรวจติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. พร้อมเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2559
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  29-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 779   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 782   ขอความร่วมมือสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนถาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 03   เชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 073   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ บูรณาการ BBL และการอบรมเยาวชนลูกเสือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023./ว 763   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 760   การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 66   การดำเนินงานโครงการ "สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนนำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 62   ตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมัน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 697   โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 059   การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันสุขภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 61   สำรวจข้อมูลพื้นฐานองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 669   ขอเชิญประชุมคณะทำงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   การดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 057   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 637   แจ้งเปลี่ยนแปลงประชุมมอบนโยบายสำคํยของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 609   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนีะดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615