กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       26-09-2557
    การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า       26-09-2557
    ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ป่น ตามโครงการ Young Leaders Program ประจำปี 2558       25-09-2557
ด่วนที่สุด     การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน)       25-09-2557
    การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน       25-09-2557
ด่วนมาก     ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       24-09-2557
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและอาชีพของคนพิการ        24-09-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)       23-09-2557
ด่วนที่สุด     มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-09-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในวันพุธที่ 24 ก.ย. 57       22-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       19-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบข้อมูลกลาง info       19-09-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       18-09-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ส่งวันที่ 17 ก.ย. 57 ภายในเวลา 15.30 น.        17-09-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560)       12-09-2557
ด่วนที่สุด     การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2557       12-09-2557
ด่วนที่สุด     แบบสอบถามประปา ด่วนที่สุด       12-09-2557
ด่วนมาก     โครงการสรภัญญะยาตรา สืบทอดพระราชศรัทธา บทมนตราเพื่อแผ่นดิน       10-09-2557
    แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือถอดบทเรียน อปท. ต้นแบบคุณธรรมพร้อมสื่อวีดีทัศน์       10-09-2557
ด่วนที่สุด     รายงานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ)       09-09-2557
ด่วนที่สุด     การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       08-09-2557
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557)       08-09-2557
ด่วนมาก     การนำเข้าข้อมูล e-LAAS       08-09-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. (ตามรายชื่อ) ส่งแบบรายงานของบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.57) เพิ่มเติม        05-09-2557
    แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ       03-09-2557
    แนวทางการประเมินเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล       03-09-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรายงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รูปเล่มรายงาน + CD       03-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ในระบบข้อมูลกลาง info       03-09-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       03-09-2557
ด่วนที่สุด     การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์       03-09-2557
    ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557       02-09-2557
ด่วนที่สุด     การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       02-09-2557
ด่วนที่สุด     ชะลอการแต่งตั้ง การโอน การย้าย ตลอดจนการดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน       02-09-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ       01-09-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       01-09-2557
ด่วนที่สุด     การรายงานผลการดำเนินการตามประกาศของ คสช. ฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้นำแบบรายงานมาในวันประชุมในวันที่ 2 ก.ย. 57        01-09-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมงานบริหารงานบุคคล       29-08-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557       29-08-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลผ้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558        28-08-2557
    แบบสำรวจข้อมูลการขอรับเงินจัดสรรเพิ่มเติมจาก สถ. ของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น       27-08-2557
    แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ประจำปี 2557 (แบบ ปผ. 1-3 ประเภททั่วไปและวิชาการ)       25-08-2557
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 57)       25-08-2557
ด่วนที่สุด     การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       22-08-2557
    การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)       22-08-2557
    รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ SIS       22-08-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน       22-08-2557
    แจ้งกำหนดการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       20-08-2557
ด่วนที่สุด     การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในประเทศ       20-08-2557
    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ด้านศาสนาศิลปและวัฒนธรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       20-08-2557
ด่วนมาก     การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       19-08-2557
    แจ้งผลการประเมิน บ.ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด       19-08-2557
    รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อประเมินเลื่อนวิทยญานะระดับชำนาญการพิเศา และเชี่ยวชาญ       18-08-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะจัดทำผลงานวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       18-08-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุม จนท. ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557       13-08-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       08-08-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       08-08-2557
    โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ"       08-08-2557
ด่วนที่สุด     การจัดฝึกอบรมในระบบ e-plan ของเทศบาลตำบล กำหนดการเข้ารับการอบรมวันที่ 13-14 ส.ค. 57       08-08-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       07-08-2557
    การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       06-08-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)       06-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       04-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (ส่งข้อมูลภายในวันนี้ 1 ส.ค.57)       01-08-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"       30-07-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.       30-07-2557
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ       28-07-2557
    การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557"       25-07-2557
ด่วนที่สุด     ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2557       23-07-2557
ด่วนมาก     การกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลรายบุคคลใหม่และกรณีที่มีเพิ่มขึ้น ของ ผดด. และพนักงานจ้าง       23-07-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี หากมีกิจกรรม/งาน/โครงการในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ขอให้ระบุ ต่อท้ายของส่วนราชการอื่น แล้วส่งข้อมูลกลับให้ สถจ.น่าน ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 14.00 น.        21-07-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ่ายเงินลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย)       21-07-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       21-07-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       21-07-2557
    การขอให้บัญชีสอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น       21-07-2557
    สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการาสอบแข่งขันแทน       21-07-2557
    มคิการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557       18-07-2557
    วิทยุ การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งโครงการฯ(ถนนถ่ายโอน) ให้จัดส่งโครงการฯ (พร้อมแบบตรวจที่มีลายเซ็นวิศวะ) ให้จังหวัดจำนวน ๓ ชุด และ ส่งสรุปงบหน้าทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com       17-07-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส่งภายในวันที่ 18 ก.ค. 57)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       17-07-2557
    การบันทึกเว็บไซต์ อปท. และ ผู้ดูแลระบบ INFO       16-07-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป       15-07-2557
ด่วนที่สุด     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม       10-07-2557
ด่วนที่สุด     การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น       10-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมงานบริหารงานบุคคลของ อปท.        08-07-2557
ด่วนมาก     แจ้งเพื่อทราบ       08-07-2557
    ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       07-07-2557
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ       03-07-2557
    แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 ก.ค. 57       03-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. หาก อปท. ไหนไม่จัดส่ง จังหวัดถือว่า อปท. ดังกล่าวไม่มีเรือ        03-07-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. ส่งภายในวันที่ 2 ก.ค. 57       01-07-2557
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       26-06-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615