กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 228   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/11809   เชิญประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2733   การสำรวจรายชื่อพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด เพื่อนำเสนอ ก.ท. ให้เข้าร้บการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนดเพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-07-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2719   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2720   กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2718   ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2717   รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ทั่วไป     ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/15   ประชุมชี้แจงการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 243   โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2699   การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2688   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2671   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู้มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2679   ขอเชิญสมัคนเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2675   การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้่แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11699   สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2652   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งวด 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2650   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2642   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2641   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2627   ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2628   การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2630   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2596   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 222   การอบรมในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2577   แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/14   เชิญประชุมนักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 217   แจ้งซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-06-2559
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 212   การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสุตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2567   การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2571   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมุลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2566   การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่ขอใช้เงินสะสมตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสะสม (หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้ง จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 59)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2564   การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ให้รายานจังหวัดภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2540   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษระค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2539   ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2496   แนวทางการนำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานทั่วไปและสายงานวิชาการ   
doc220160627074514.rar
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2535   การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2534   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2533   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2536   สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดน่าน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 206   ขอความร่วมมือส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน ปี พ.ส. 2555-2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 205   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2486   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2495   แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-06-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 204   มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/13   วิทยุ ด่วนที่สุด สำรวจศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งภายในวันที่ 24 มิ.ย. 59 ก่อนเวลา 12.00 น.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว2454   แจ้งผลการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติดีเลิศ ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2461   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2559
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 2458   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 2457   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด 4 ก.ค.-ก.ย. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2456   การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2559 ของโรงเรียนในสังกัด อปท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2455   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะอันตรายในภาพรวมของจังหวัดน่าน ภายใจ้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2444   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียยจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 200   รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2372   การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2422   การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและพนักงานครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2417   ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้งกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 193   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2403   ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2559
ด่วน  นน 0023.2/ ว 2397   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักาาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2399   การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท. ปีงบ 2558 และ 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน00.3.5/ว2388   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2387   การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2386   การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2385   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2384   แจ้งกฏกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลง พ.ศ.2542     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1 /ว 188   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/12   ประชุมการจัดทำบัญชีถือจ่ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 184   กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกุ้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2353   การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัวโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2354   การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 519   แจ้งย้ำให้รายงาน การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แกคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2336   การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญยัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2334   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2338   การายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2242   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2310   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0021/ว 178   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2292   ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 129)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2294   ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2293   การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2251   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 173   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 174   ตัวอย่างแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   จัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2227   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2222   โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 169   การจัดฝึกอบรมเว็บไซต์เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 167   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 168   แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบนโยบายของรัฐบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9597   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2177   ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2159   ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอยและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615