กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4674   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4672   ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  ศธ. 0567/122   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4651   การรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4646   สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4643   การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4633   การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4626   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4625   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศ฿กษา และผู้อำนวยการสำนัก/เขต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4607   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และรายการก่อสร้างลานกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 4602   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง   
doc220151118031257.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4595   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4566   การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4563   การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4539   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4565   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ครูผู้ช่วย และผู้ช่วยครูผู้ดูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4567   การแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4544   การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดพื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ และส่งเสีิมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4536   การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4404   การประกาศหลักเกณฑ์แะเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4517   การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4508   หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4505   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความต้องการครู ส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 528   รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4486   การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4489   การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4483   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 4413   ขอเชิญประชุมคณะทำงานและคณะประชาสัมพันธ์ "ทีมน่านป่า"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 526   การมีผลบังคับใช้การลงทุน และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4462   ขอความอนุเคราะห์สื่อด้านเอกลักษณ์ของชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 525   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/30   การกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 524   ขอให้ อปท. มีความรอบคอบในการจัดทำโครงการฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4419   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4418   กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4417   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/444   แจ้งกำหนการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 522   แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4411   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4393   การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4400   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดเหนุน โครงการสร้างผลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4402   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4399   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตืิราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจภปีงบประมาณ พ.ศ. 25558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4397   การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะอนุกรรมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว517   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคระอนุกรรมการฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 515   การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4392   การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4368   ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2558 - 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4343   ขอให้สำรวจโครงการที่อยู่ในเขตป่าตามกฏหมายอื่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่ง "เทศบัญญัติ/้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบ 2559" ข้อมูล ณ วันที่ 04/11/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2558
ทั่วไป     แจ้งเวียนให้ อปท. ทราบ การออกใบเสร็จรับเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4235   รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4236   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4312   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4307   ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4306   การเปิดระบบ SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4261   ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553- 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4279   โครงการฝึกอบรม ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด     การกรอกข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปี 2558      กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4239   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา "เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4238   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4233   การจัดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และชูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย และชิงแชมป์ภาคต่างๆ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 504   ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4212   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2558
ด่วน  นน0023.3/ว 4210   ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ในพื้นที่ จ.น่าน เพื่อการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4219   ขอความร่วมมือให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4213   โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220151029073709.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-10-2558
ด่วนมาก  นน0023.3/ว   การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินการตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4205   ประกาศรายชื่อผู้แทน อปท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4206   แจ้งแก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 4203   ส่งแผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ (งบฯถนนถ่ายโอนและลานกีฬา 59) ให้รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและใช้ยางพาราฯ (ในตาราง) แจ้งจังหวัดทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 27/10/58 ก่อนเที่ยง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่ง " แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) " ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4177   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 497   แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2558
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ E-Plan (ประจำเดือน ส.ค. 58 และ ก.ย. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4084   การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 493   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2558
ทั่วไป  นน0023.2/ว 4057   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเทศบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4094   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559   
doc220151019093426.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4056   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 490   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4038   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธิปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220151015032138.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งแบบรายงานการสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 14/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการรายงานข้อมูลสมัชชาสุขภาพ ให้ส่งรายงานให้จังหวัด ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 17253   การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 487   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559   
เอกสารแนบ2
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4011   ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615