กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    รวบรวมรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อประเมินเลื่อนวิทยญานะระดับชำนาญการพิเศา และเชี่ยวชาญ       18-08-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะจัดทำผลงานวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       18-08-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุม จนท. ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557       13-08-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว/ปฐมนิเทศ       08-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       08-08-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกระบบข้อมูลกลาง หัวข้อ การบันทึกเว็ปไซต์ในระบบของ Info และผู้รับผิดชอบ ขอให้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโดยเร่งด่วน       08-08-2557
    โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ"       08-08-2557
ด่วนที่สุด     การจัดฝึกอบรมในระบบ e-plan ของเทศบาลตำบล กำหนดการเข้ารับการอบรมวันที่ 13-14 ส.ค. 57       08-08-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       07-08-2557
    การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       06-08-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)       06-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานตัวชี้วัดแผนชุมชนร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยด่วน       04-08-2557
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (ส่งข้อมูลภายในวันนี้ 1 ส.ค.57)       01-08-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"       30-07-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.       30-07-2557
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ       28-07-2557
    การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557"       25-07-2557
ด่วนที่สุด     ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2557       23-07-2557
ด่วนมาก     การกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลรายบุคคลใหม่และกรณีที่มีเพิ่มขึ้น ของ ผดด. และพนักงานจ้าง       23-07-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี หากมีกิจกรรม/งาน/โครงการในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ ขอให้ระบุ ต่อท้ายของส่วนราชการอื่น แล้วส่งข้อมูลกลับให้ สถจ.น่าน ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 ก่อนเวลา 14.00 น.        21-07-2557
ด่วนที่สุด     โครงการประชุมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ่ายเงินลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้าย)       21-07-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       21-07-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       21-07-2557
    การขอให้บัญชีสอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น       21-07-2557
    สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการาสอบแข่งขันแทน       21-07-2557
    มคิการประชุมคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557       18-07-2557
    วิทยุ การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558       17-07-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้ส่งโครงการฯ(ถนนถ่ายโอน) ให้จัดส่งโครงการฯ (พร้อมแบบตรวจที่มีลายเซ็นวิศวะ) ให้จังหวัดจำนวน ๓ ชุด และ ส่งสรุปงบหน้าทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com       17-07-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ส่งภายในวันที่ 18 ก.ค. 57)       17-07-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2558 แก่โรงเรียน/สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       17-07-2557
    การบันทึกเว็บไซต์ อปท. และ ผู้ดูแลระบบ INFO       16-07-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป       15-07-2557
ด่วนที่สุด     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม       10-07-2557
ด่วนที่สุด     การเรียกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น       10-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15       09-07-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการประชุมงานบริหารงานบุคคลของ อปท.        08-07-2557
ด่วนมาก     แจ้งเพื่อทราบ       08-07-2557
    ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       07-07-2557
    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ       03-07-2557
    แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 ก.ค. 57       03-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. หาก อปท. ไหนไม่จัดส่ง จังหวัดถือว่า อปท. ดังกล่าวไม่มีเรือ        03-07-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา       02-07-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเรือของ อปท. ส่งภายในวันที่ 2 ก.ค. 57       01-07-2557
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       26-06-2557
    การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       26-06-2557
    โครงการฝึกกอบรมแผนอัตรากำลังบุคลากรขององค์กรปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560       26-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       23-06-2557
ด่วนที่สุด     การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557       20-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาด้านอาชีพอย่างยั่งยืน       19-06-2557
ด่วนที่สุด     รายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลการบรรจุและคุณวุฒิการศึกษา และการปรับเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก       19-06-2557
    ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558       19-06-2557
    ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญยัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       19-06-2557
ด่วนที่สุด     โครงการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 2557       17-06-2557
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       17-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       16-06-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อปท. กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา       16-06-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       13-06-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       13-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       11-06-2557
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุรุ่นที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557       11-06-2557
    การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       11-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       05-06-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ       03-06-2557
ด่วน     สำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       02-06-2557
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วนที่สุด แจ้ง อปท. เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557        29-05-2557
    สำรวจรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย       27-05-2557
    ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2       27-05-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานโครงการอาหารเสนิม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557       27-05-2557
ด่วน     ให้ อบต. และเทศบาล ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ แก้ไขใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้จังหวัด (ค่าเงินเดือนครู) ให้แก้ไขจากเดือนเมษายน เป็นพฤษภาคม 2557       26-05-2557
    การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง       26-05-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม       23-05-2557
    การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ       23-05-2557
ด่วนที่สุด     บัญชีสรุปรายชื่อ อบต. ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติ ก.อบต.จ.น่าน ครั้งที่ 3/2557        23-05-2557
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน       22-05-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       19-05-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการการพิจารณาแผนอัตรากำลังฯ       19-05-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       16-05-2557
    แบบประเมินมาตรฐานการปกิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ด้าน 1 - ด้าน 4       15-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลจำนวนแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ)       15-05-2557
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       14-05-2557
    ขยายเวลาการจัดส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       12-05-2557
ด่วนที่สุด     ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       08-05-2557
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว       08-05-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนการเดินทางมาประชุมติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)       07-05-2557
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       06-05-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจ วุฒิการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. (ส่งทาง e-mail :nanlocalnetwork@gmail.com)       06-05-2557
ด่วนที่สุด     การเดินทางมาประชุมติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของ รมช.มท.       02-05-2557
ด่วนที่สุด     การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา       01-05-2557
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557)       01-05-2557
    โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557       28-04-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมชักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.       22-04-2557
ด่วนที่สุด     สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557       22-04-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       17-04-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด (ตามที่ได้ทำสัญญลักษณ์ไว้)       17-04-2557
ด่วนที่สุด     ปรกาศกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกฮอล์       11-04-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615