กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 554   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 043   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 553   การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2561
ด่วน  นน 0023.3/ว 539   การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 541   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/1899   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 509   แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 495   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพสัดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชัแจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว498   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 493   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 492   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) ประจำปี 2561 สำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง เดือนมกราคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61 โดยให้นำเข้าข้อมูลภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61   
doc220180130004705.60
 
doc320180130004705.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   เร่งติดตามการดำเนินโครงการจัดตั้งศุนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 041   รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 040   ขอข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560   
doc220180129234626.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 038   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 042   ขอความร่วมมือ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านบุคลากรครู (แบบ A7 และ A8) เพื่อจัดทำข้อมูลและตัวชัวัดทางการศึกษาของประเทศไทย      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 035   แจ้งกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 034   แบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 036   แจ้งประชุมวิชาการสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 479   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 483   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก อปท. และสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 003   เชิญประชุมนักทรัพยากรบุคคล เข้าประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 61   
doc220180128192858.60
 
doc320180128192858.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว419   แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองและแนวทางการปฏิบัติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2561
ทั่วไป   นน 0023.4/ว 037   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1476   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1475   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 408   การคัดเลือกผู้บริหาร อปท. ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/19   แจ้งการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 398   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 397   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 380   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1352   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกรายวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 379   ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 369   ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ..."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 033   หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. รุ่นที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 354   การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 032   แจ้งเลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 303   ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 028   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 029   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนที่ภาษี info   รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษี งวดที่ 1 วันที่ 10 - 26 มกราคม ของทุกปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 61   
doc220180121203237.60
 
doc320180121203237.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 328   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย ครั้งทีี 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 327   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 311   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 320   แจ้งแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 027   การจัดส่งมอบหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 312   การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยสศาสตร์บริการ   
doc220180118213302.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 025   เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 308   การสำรวจฐานรายได้และข้อมูลฐานอัตรากำลังของเทศบาล   
doc220180118212238.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 295   แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธาณสุขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนมาก   นน 0023.3/ว302   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1045   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว024   การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว022   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 023   แจ้งการกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/10   การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยแจ้งให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและกำหนดสถานที่จัดตั้ง "จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน"ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ100 อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 จุด (รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 25 มกราคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 286   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 287   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   การส่งมอบหนังสือรวมปาฐกกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารการศึกษากับการพัฒนา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) ประจำปี 2561   
doc220180117020846.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด   นน 0023.3/ว 267   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 880   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 250   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 251   การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 19 มกราคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 021   แจ้งการเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 017   การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220180116000956.pdf
 
doc320180116000956.doc
 
doc420180116000956.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 227   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 61   
doc220180115235417.60
 
doc320180115235417.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 020   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ และตรวจข้อสอบ การสอบ NT และ RT   
doc220180115211445.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 018   การบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/813   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 016   ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัมนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 -2561 ไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   สถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป 2561 เดือน ธ.ค. 60 ขอให้เร่งรัดการนำเข้าก่อนวันที่ 20 ม.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2561
ด่วนที่สุด   นน 0023.2/002   ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 สำหรับเวลาและสถานที่คงเดิม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 153   การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 012   การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 121   แจ้งการออกกฏหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด     แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้ อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อรับการตรวจ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/433   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ครั้งที่ 3      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 122   การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/001   ขอให้แจ้งองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2561
ทั่วไป     ประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการแข่งขันให้มารายงานตัว ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. และให้ติดต่อกลับที่เบอร์โทร 054-716385 และ โทร.089-6347769 พี่กรรณิกา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 118   ส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615