กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3562   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3560   กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3561   ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3559   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 298   วันเอดส์โลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 293   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถาสนศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3508   วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 295   การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3487   เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3473   โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3461   การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3460   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 255   ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17   แจ้ง หัวหน้าสำนักปลัดของ อบจ.น่าน ทม.น่าน อปท.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3423   ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14240   การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3418   แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3389   ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย และชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3375   แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3380   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3376   การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3390   การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3345   อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  23-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3337   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3338   การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   ขอข้อมูลการจัดทำโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3326   การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในกองการเจ้าหน้าที่ เมนูคัดเลือกข้าราชการ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3318   แนงทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3317   ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3315   รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3308   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3307   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3283   แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3279   หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3278   แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 281   ตรวจสอบฐานข้อมูลโรงเรียน O-NET     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 3238   การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3252   การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3250   คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3223   แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 279   แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 277   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 278   แจ้งการพิมพ์ชื่อรายการคลาดเคลื่อนเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13487   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมษร พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี งวดที่ 4 ครั้งที่ 2 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 3108   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3120   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 274   ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3124   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ผู้ศุงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายาสัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3119   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3109   หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3111   แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3112   การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชชีพ ระดับเชี่ยวชาญ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3114   การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3116   แนวทางการปรับปรุงตำแหฟน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3097   ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบาย และชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3107   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3103   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 273   รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2559
ทั่วไป     การตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-08-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3078   การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 271   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2559
ด่วน  -   ขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินการรายงาน แบบรายงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานให้ สถ.จ.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3035   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3033   การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคราะห์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3031   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 268   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ศพด.ของอปท.โดยเทียบเคียงมาตรฐาน ศพด. แห่งชาติ และระบบหลักเกณฑ์วิธีการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา(กฏกระทรวงฯ8 ข้อ 8 ภารกิจ 33ประเด็น)เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3002   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 12679   การรายงานข้าราชการส่งนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีปบริบูรณ์ในีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  28-07-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2946   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตฯภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 266   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวการดำเนินงานการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2946   ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2948   การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 264   โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2950   การแต่งตั้งคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12607   การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2490   รายงงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 "ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" และตัวชี้วัดที่ 1.5 "ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2899   ซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 181   แจ้งประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 261   ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานจัดการขยะอันตราย จังหวัดน่าน ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2892   การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-07-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ปี 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ระบบ info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16   จัดทำข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2559
ทั่วไป  นน 0223.5/ว 259   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 258   การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2834   แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2862   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2559
ด่วน     แจ้ง อปท. เร่งรัดการรายงาน โครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และรายงานการดำเนินงานและจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2849   โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/257   การบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จังหวัดน่าน (รายงาน Username /Password ทางโทรสาร หรือทางอีเมล์ สถจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 256   ของส่งข้อมูลแผนความต้องการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน   
doc220160726022716.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 254   โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2831   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2822   การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2829   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/253   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมดครงการให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม และอบรมการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมแบบสงเคราะห์ความถี่นอกสถานที่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2797   โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"   
doc220160714064013.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11880   แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 230   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 229   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-07-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615