กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 258   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 326   การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/21   เชิญประชุมนักวิชาการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-10-2559
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3936   ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559 - 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3937   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3938   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3934   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 59) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3935   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 59) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3923   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปกิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3920   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3913   การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3915   แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พงศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ที่เหลือจ่าย     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/20   เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 19   เชิญประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3903   แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  oo 0023.3/; 324   Thailand Local Local Government Summit 2016     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 321   ซักซ้อมการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อส่วนราชการ และอักษรย่อของส่วนราชการให้ อปท.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 322   บัญชีรายชืข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 319   ทอดกฐินสมัคคี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-09-2559
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 318   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220160927233303.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2559
ด่วนมาก  แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)   แบบรายงานสถานะการจัดส่ง "แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)" ข้อมูล ณ วันที่ 26/09/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3847   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18   ออกติดตาม และตรวจแนะนำการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3823   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-09-2559
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 3822   การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  23-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/239   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561 (เฉพาะงบลงทุน)   
doc220160923023145.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  23-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15808   การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 317   แผนปฏิบัติการทางดิจิทัล 3 ปี 2559-2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3808   การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย องคืการบริหารส่วนตำบลโป่งผา อละองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3810   รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3812   โครงการติดตามแลประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
doc220160922025137.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 316   การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3805   การคัดเลือกกรรมการผูู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3801   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก ไอโอดีน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 21ก.ย. 59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3777   การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่น (e_LASS) ประจำปี 2560   
doc220160920001851.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3780   ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3781   การสำรวจภาระค่ากระสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3754   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 315   การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)   
doc220160919210500.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3776   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3759   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3757   การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหอพัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3758   แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1356   การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3755   การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3739   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 กันยายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15503   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 292   แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 310   แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3697   การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2559
ด่วนที่สุด     อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3664   แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดและอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3647   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนสิงหาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 306   การสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Surver : LOS) ในระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3657   การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3648   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การกันเงินฯ รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ให้จงได้)   
doc220160912002215.xls
 
doc320160912002215.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3641   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3652,3653   การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 305   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 303   ส่งคืนเงินเหลือจ่าย     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3623   การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3624   โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาของ อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3620   การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3613   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และรเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  07-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3569   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3563   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3600   โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3601   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสาพลังจัดการตนเอง เสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสร้่างสุขภาวะทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3591   ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา (Zika virus disease)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล การจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3571   การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3562   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3560   กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3561   ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3559   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 298   วันเอดส์โลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 293   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถาสนศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3508   วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 295   การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3487   เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3473   โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3461   การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3460   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 255   ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17   แจ้ง หัวหน้าสำนักปลัดของ อบจ.น่าน ทม.น่าน อปท.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3423   ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615