กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4707   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4683   การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 368   การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4681   กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4671   การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4556   การตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 367   ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 26   วิทยุเชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดกิารสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 365   แบบรายงานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ สำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในสังกัด   
doc220161110005111.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4639   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4638   โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 319   การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านวิชาการและการประเมินของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการชองเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4624   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 363   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 358   การบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เพื่อเตรียมประเมินการอ่านออกเขียนได้   
doc220161109015832.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/313   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2560   
doc220161108203834.xls
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 357   แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4569   แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) ดรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลรายชื่อ จนท. ที่รับผิดชอบ (หัวข้อ"เงินอุดหนุนเฉพะกิจ ปี 60") ในระบบ e-Plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4558   การติดตามแผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4561   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4560   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4554   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4552   โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกาาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4553   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4545   การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4532   การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4511   การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220161103234051.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4506   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4476   การสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4475   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4459   การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 352   ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4439   การแต่งตั้งกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4438   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4422   หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4432   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4431   แนวทางการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4423   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในดรงเรียนสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4405   โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4392   ขอยกเลิกการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4302   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แก้ไขวันที่จัดส่งรายชื่อ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)   
doc220161027205656.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2559
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ กรอกแบบสอบถามการติดตั้งระบบเตือนภัยสถานการณ์หมอกควัน จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   ขอให้ อปท.ทุกแห่ง ต้องดำเนินการโครงการ "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" และรายงานผลการดำเนินให้ทางจังหวัดทราบด้วย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 344   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 343   ตรวจสอบและเร่งการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4315   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 348   เปลี่ยนสถานที่พัก โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 รุ่นที่ 10     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   สำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559   
doc220161025194711.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4302   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4303   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4280   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4278   การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4277   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4273   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค.59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4264   ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4265   ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  plan   แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4256   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4244   การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4222   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5221   ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่องการกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4192   จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX 3000) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4191   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครกงารกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4194   รายงานการประเมินผลเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองคืการบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/252   เชิญประชุมร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค.59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4186   การสำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล้กทรอนิกส์ (e-report)   
doc220161018195348.doc
 
doc320161018195348.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4169   ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   ขอเชิญร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4162   มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว17384   ขอส่งรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX) ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4159   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 333   ขอความร่วมมือกรอกแบบทดสอบความรู้ เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4154   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4153   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4149   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2559
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือนกันยายน 59) ข้อมูล ณ วันที่ 17/10/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4137   การจัดสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) งวดที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 338   ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบสารสนเทศเลือกตั้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4126   การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4121   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4101   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4098   แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4100   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4082   การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4087   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 17136   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมษณ 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4091   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 336   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม e-LASS ประจำปี 2560   
doc220161011203227.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/22   ขอเชิญท้องถิ่อำเภอทุกอำเภอ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันเสาร์ที่ 15 ต.ค. 59     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4056   สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย"ในหัวข้อ Fire Safety for all, 2016     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4054   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4043   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615