กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น       08-01-2558
ด่วนมาก     การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่ออคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2       08-01-2558
ด่วนที่สุด     การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน       07-01-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม       06-01-2558
    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ์มาลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 สำรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น       06-01-2558
ด่วนที่สุด     การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พงศ. 2557       05-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินตนเอง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2557       30-12-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนโครงการหอบรัก มาห่มป่า       30-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก้ทุกข์ 24 ชม.       30-12-2557
    วิทยุ เชิญประชุมเรื่องเร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       30-12-2557
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แหล่งท่องเที่ยว       30-12-2557
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกการอนุมัติข้อบัญญัติในระบบ e-LAAS เร่งรัดการดำเนินการโดยเร่งด่วน หากมีปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อกลุ่มการเงิน (นายน้อย)       30-12-2557
    การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       30-12-2557
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       29-12-2557
    แจ้งประชุมเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงิน ในวันที่ 6 มกราคม 2558       29-12-2557
ด่วนที่สุด     การสนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัดน่าน       29-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน 2557 ขอให้ อปท. เร่งรัดการกรอกข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวด้วย ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธ.ค. 57       29-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก่ผู้มีสิทธิในจังหวัด       25-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด ชุดที่ 1       25-12-2557
    แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข       24-12-2557
    สารอวยพรปีใหม่       24-12-2557
    การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       24-12-2557
    การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.       23-12-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557       23-12-2557
    โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานด้านการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       23-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       23-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-12-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       22-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน       22-12-2557
ด่วนมาก     ขอความร่วมมือสมทบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ "โครงการหอบรัก มาห่มป่า" ประจำปี 2558       17-12-2557
    การป้องกันการทุจริตเงินงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       16-12-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู       15-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้จังหวัด       15-12-2557
ด่วนที่สุด     การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558       11-12-2557
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       09-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดน่าน       08-12-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       08-12-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       08-12-2557
ด่วนมาก     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       04-12-2557
ด่วนมาก     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       04-12-2557
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       04-12-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว       04-12-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลที่ทำการหรือสำนักงานของ อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน ขอให้รายงานให้ สถจ.น่านทราบโดยด่วน        02-12-2557
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 57 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่ใช่เงินในข้อบัญญัติ) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังหรือพัสดุ       01-12-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ที่ยังไม่ได้รายงานการสำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57 ด้วยค่ะ จังหวัดจะได้ดำเนินการสรุปข้อมูล ส่งให้ สถ. ต่อไป       01-12-2557
ด่วนที่สุด     เลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานบุคคลของ อปท.       28-11-2557
ด่วนที่สุด     ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่งานบุคคล       27-11-2557
    ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558       27-11-2557
    ประกาศผลและมอบรางวัลแก่บุคลากรท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีเด่น       27-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.แก้ไขเอกสารโครงการฯ (ส่วน อปท.ใดที่ไม่มีรายชื่อคือตรวจเรียบร้อยที่แล้ว) ข้อมูล ณ วันที่ 27/11/57       27-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 26/11/57)       26-11-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูล อปท. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ       25-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเลือนการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       24-11-2557
ด่วนที่สุด     การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       24-11-2557
ด่วนที่สุด     การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน และรับฟังความคิดเห็นตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย       21-11-2557
    ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรถ่ายโอน       20-11-2557
ด่วนที่สุด     การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน"       20-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ       20-11-2557
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน       20-11-2557
    แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปละหน้าที่พลเมือง       20-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       20-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 20/11/57)       20-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน       20-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com       18-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       18-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งการส่งสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (หากไม่ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 18/11/57 ถือว่าไม่ประสงค์ฯ)       18-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS       17-11-2557
ด่วนที่สุด     เงินรางวัลประจำปี       17-11-2557
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2 ปี       17-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และยังไม่ได้ส่ง ประจำปีงบประมาณ 2557       14-11-2557
ด่วนที่สุด     ขอให้สำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน       14-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบสรุปงบหน้าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com (14/11/57)       14-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 57       14-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนฯ       13-11-2557
ด่วนที่สุด     แบบรายงานการจัดส่ง "รูปเล่ม" และ "CD" ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 12/11/57)       12-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังภัยยาเสพติด โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของ อปท. จ.น่าน       12-11-2557
ด่วนที่สุด     ประกาศสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขัน       12-11-2557
    ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2557       11-11-2557
ด่วนที่สุด     แจ้งเรื่องการออกใบเสร็จผ่านระบบ e-LASS       11-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 57       11-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ       11-11-2557
ด่วนมาก     การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10-11-2557
    กาติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนตุลาคม 2557       10-11-2557
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ท2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 57)       10-11-2557
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน       10-11-2557
    การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       10-11-2557
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานของผู้นำม้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       10-11-2557
    โครงการสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558       10-11-2557
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)       08-11-2557
ด่วนที่สุด     รายงานสถานะการนำเข้าข้อมูล e-plan ของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2557 ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100%" (ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/57)       08-11-2557
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ปิดบัญชีในระบบ e-LASS ได้       07-11-2557
ด่วนที่สุด     ส่งงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557       07-11-2557
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       07-11-2557
    การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       07-11-2557
ด่วนที่สุด     การส่งเอกสารและคำสั่งเกี่ยวกับการบริหานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       07-11-2557
ด่วนที่สุด     การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล อปท. 8 ด้าน ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ย. 57       07-11-2557
    การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2558       07-11-2557
    มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย       06-11-2557
ด่วนมาก     แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรกำลัง ๓ ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       06-11-2557
    ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งผลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ       05-11-2557
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615