กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบของ อปท. ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย       02-04-2558
ด่วนที่สุด     รายงานการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ที่ 5พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556       02-04-2558
ด่วนที่สุด     รายงานการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน       02-04-2558
    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ       01-04-2558
    การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558       01-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบประเมิน Core Team ให้ อปท. นำแบบประเมินดังกล่าว มาในวันที่ประชุมด้วย สำหรับแบบประเมินตัวจริงจังหวัดจะแจกในวันประชุม Core Team       01-04-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558       31-03-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       31-03-2558
    หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท.       27-03-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะชำระเงินในการเข้าร่วมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานฯ (Core Team) ประจำปี 58 (ชำระเงินถึงวันที่ 27 มี.ค. 58)       27-03-2558
    การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       26-03-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งข้อมูลการสำรวจข้อมูลการขนขยะ ปี 58        26-03-2558
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. มารับหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ สถจ.น่าน       26-03-2558
    แจ้ง อปท. กรอกแบบสำรวจข้อมูลการขนขยะ ปี 58 (โดยการคำนวนค่าใช้จ่ายต่อปีแบบคร่าวๆ) (ส่งแบบสอบถามให้จังหวัดภายในวันนี้ 25 มี.ค. 58 )       25-03-2558
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ประเด็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ       24-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท.       24-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ออกใบเสร็จฯ เบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ       24-03-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIF       24-03-2558
ด่วนที่สุด     การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ       23-03-2558
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       20-03-2558
ด่วนที่สุด     การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน       20-03-2558
ด่วนที่สุด     การขออุทธรณ์การขยายเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 กรณีมีหนี้ผูกพัน งบเบิกแทนกัน       20-03-2558
ด่วนที่สุด     การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน       20-03-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แจ้งการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 ส่งข้อมูลให้จังหวัดภายใน 23/03/58       20-03-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557        19-03-2558
    การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       19-03-2558
    สำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง       17-03-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม       17-03-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (20,680.79 ล้านบาทถ้วน)       17-03-2558
    ส่งเรื่องขอรับเงินเพิ่มฯ ของครู ผดด.       17-03-2558
    สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558       16-03-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ทราบ e-LASS       16-03-2558
    คิวอาร์โค้ด สำหรับเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบระบบ e-plan       12-03-2558
ด่วนที่สุด     การตรวจราชการของ ผต.สถ. (อ.เมืองฯ,ภูเพียง,แม่จริม)       12-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมตรวจราชการของ สถจ.น่าน       12-03-2558
    โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558       12-03-2558
    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558       11-03-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วนที่สุด ประชุมชี้แจง เรื่องการเบิกจ่ายงบปะมาณเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน       11-03-2558
ด่วนที่สุด     ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอประชุมข้อราชการเร่งด่วน       09-03-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี        09-03-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       09-03-2558
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ให้แก่ อปท.       06-03-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว่เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก       06-03-2558
ด่วน     กรมทรัพยากรน้ำ เรียนเชิญ อปท. เสนอแผนปฏิบัติการ (ด้านทรัพยากรน้ำ) ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 58       06-03-2558
    การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)       05-03-2558
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่ อปท.       27-02-2558
    แจ้งโอนเงินสวัสดิการให้ข้าราชการในสังกัด สถจ.น่าน       27-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบบุคลากรหรือ จนท.ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 9 มี.ค. 58       27-02-2558
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.น่าน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ด.ก.) ฉบับที่3       27-02-2558
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมหารือและชี้แจงข้อราชการและนโยบายรัฐบาลสำคัญและเร่งด่วน       26-02-2558
ด่วนที่สุด     (แผนงาน/โครงการ งบลงทุน ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ อปท. จ.น่าน) และ (แบบตรวจติดตามโครงการฯ) ส่งจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com หรือ แฟกส์ 054-711616 ภายในวันนี้ 25/02/58       25-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งผู้อำนวยการกองคลัง หรือ ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณฯ       25-02-2558
ด่วนที่สุด     (หนังสือวิทยุ) แจ้งเร่งรัดติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (แบบตรวจติดตามโครงการฯ)        25-02-2558
ด่วนที่สุด     ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม       24-02-2558
    แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดดทำและประสานแผนพัฒนาาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       20-02-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลสนามฟุตซอลประจำเทศบาลและสนามเด็กเล็กประจำเทศบาล ที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์ (ตามแบบรายงาน) โดยส่งให้จังหวัดทาง E-mail: nanlocalnetwork@gmail.com หรือทางแฟกส์ หมายเลข 054711616 ภายในวันนี้ 19/02/58       19-02-2558
    แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด       19-02-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระบบ e-plan (ภาพรวมของทั้งจังหวัด)       19-02-2558
ด่วนที่สุด     โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.       19-02-2558
    แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่ อปท.       18-02-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       18-02-2558
    แจ้งเปลี่ยรหัสการอบรม/สัมมนา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       18-02-2558
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)       17-02-2558
ด่วน     เอกสารเพิ่มเติม ของหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0023.3/ว 621 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2558 (เอกสารหน้า 1 และ หน้า 3)       17-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. รายงานผลการดำเนินงานในหัวข้อ "เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ" ในระบบ e-Plan หาก อปท. ดำเนินการถึงขั้นตอน"การเบิกจ่าย" ให้รายผลการเบิกจ่ายตามความเป็นจริง (และบันทึกวันลงนามสัญญา) ภายในวันในวันนี้ 17/02/58       17-02-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลความต้องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลสาธารณะ       17-02-2558
    ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย       13-02-2558
    มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบววนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ       12-02-2558
    การสำรวจกระบวนการในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนของ อปท.       12-02-2558
    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.       12-02-2558
    แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558       12-02-2558
    ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ. 2557       12-02-2558
    โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2558       12-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการเงินอุดหนุนประเภทรายจ่ายลงทุนในระบบ e-Plan        10-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       10-02-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐอ       10-02-2558
ด่วนที่สุด     **เอกสารประกอบ "การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรมมพืนอันเนื่องมาจากพระรราชดำริฯ (อพ.สธ.)" สามารถถดาวน์โหลดได้ยังเวปกรมฯ www.dla.go.th ในหัวข้อหนังสือราชการ ลง 26 ม.ค. 58** pendik escort       06-02-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)       06-02-2558
    แนวทางการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล       05-02-2558
    การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)       05-02-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       04-02-2558
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมารเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       03-02-2558
    การเร่งรัดการดดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ ออปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบ 2557       03-02-2558
ด่วนที่สุด     รายละเอียดงบประมาณ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)       03-02-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายการลงทุน       03-02-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งหัวหน้าส่วนการคลัง ทุก อปท. ประชุม ในวันที่ 3 ก.พ. 2558 (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)       29-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ควบคุมดูแล ในการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan (ส่งข้อมูลในจังหวัดทาง E-mail:nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 2 ก.พ. 58)       29-01-2558
    ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อปท.       29-01-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินฯ       29-01-2558
    แจ้งแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558       28-01-2558
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปี 2558       26-01-2558
    ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้าง หรือบำรังรักษาถนนที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559       26-01-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งรายงานข้อมูลการกู้เงินและสภานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้จากสถาบันการเงิน (ส่งจังหวัดภายในวันที่ 26/01/58)       26-01-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 3 (เดือน ก.พ. 2558)       21-01-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558       21-01-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประจำปี 2558       19-01-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       13-01-2558
ด่วนที่สุด     การพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       13-01-2558
    เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ       13-01-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ดำเนินการนำเข้าข้อมูล เงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปี 2557 โดยเร่งด่วน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ม.ค. 58)        08-01-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615