กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       01-07-2558
    ซักซ้อมการเสนอเรื่องให้ ก.ท.จ.น่าน หรือ ก.อบต. จังหวัดน่าน พิจารณา       29-06-2558
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558       26-06-2558
    โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน       26-06-2558
    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก       25-06-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์กำหนด"       25-06-2558
ด่วนที่สุด     การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์       25-06-2558
    โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"       25-06-2558
    การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่าง อปท. ประจำปี 2558       25-06-2558
ด่วนที่สุด     เข้าร่วมประชุมงานบุคคล ในวันพุธ ที่ 1 ก.ค. 58       24-06-2558
ด่วนที่สุด     การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557       24-06-2558
ด่วนที่สุด     ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน       24-06-2558
    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558       24-06-2558
    ประชาสัมพันธ์โครงการ "มาร์ชชิ่งความดี"       23-06-2558
ด่วนที่สุด     การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558)       23-06-2558
    การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558       23-06-2558
    ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประเมินคุณภาพ       23-06-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งเลื่อนโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปี 2558 (ทม.น่าน/ทต.นาน้อย)       23-06-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.       23-06-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการปรับเกลี่ยเงินงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ       23-06-2558
    หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ       22-06-2558
    ข้อเสนอมาตรการในการคัดเลือกรถโดยสารทัสนาจรที่ปลอดภัยสำหรับศึกษาดูงาน       18-06-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. รายงานอัตราเงินเดือนพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก อปท. ให้จังหวัดภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558       18-06-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       18-06-2558
    แจ้งเตือนการเปิดอ่านไฟล์ที่แนบมากับจดอิเล็กทรอนิกส์       16-06-2558
ด่วนที่สุด     โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       16-06-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุเชิญประชุม เกี่ยวกับการศึกษา ในวันที่ 17 มิ.ย. 58       16-06-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       09-06-2558
ด่วนที่สุด     กาารอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี       09-06-2558
    การจัดทำประกาศเก่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       09-06-2558
    รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ของ อปท.       04-06-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุด่วน แจ้ง อปท. มอบหมายนักวิชาการศึกษาหรือ จนท.ผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาเข้าร่วมประชุม       04-06-2558
ด่วนที่สุด     ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรม       29-05-2558
ด่วนที่สุด     การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก       29-05-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายบุคลากรหรือ จนท. ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 พ.ค. 58       25-05-2558
    รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก       21-05-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 - 2558)       21-05-2558
    การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-05-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-05-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558       19-05-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนพฤษภาคม 2558)       18-05-2558
    การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)       18-05-2558
    การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"       18-05-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       18-05-2558
ด่วนที่สุด     สอบถามความเห็นเเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด เพื่่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี สำหรับ อปท.       18-05-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศ ก.ท.จ.น่าน เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558       15-05-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต. พ.ศ. 2558       14-05-2558
    การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ อบต.       14-05-2558
    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. กรณีพิเศษ       14-05-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       14-05-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       14-05-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุ ด่วนแจ้งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน       12-05-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       12-05-2558
    การสนับสนุนการดำเนินโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกาตรและชมบทของ จ.น่าน       11-05-2558
    การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (Child development center information system : ccis)       07-05-2558
ด่วนมาก     แบบรายงานสถานะการทำงานของแต่ละ อปท. จ.น่าน ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 06/05/58       06-05-2558
ด่วนที่สุด     การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)       01-05-2558
ด่วนที่สุด     (ร่าง) แผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 - 2564       29-04-2558
ด่วนที่สุด     แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง       28-04-2558
    ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)       28-04-2558
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       28-04-2558
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.)       27-04-2558
    Core Team 2558 (คำสั่ง / ตารางออกตรวจ / แบบติดตามผลฯ ) [สำหรับผู้ที่การดูข้อมูลย้อนหลัง]       27-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณราขจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปรสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3       23-04-2558
    แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นค่าจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4)       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปราการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส       23-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)       23-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ สำหรับครูผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย       21-04-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี        20-04-2558
    หลักเกณฑ์แนวทางการประสานแผนท้องถิ่น 59-61 และแบบฟอร์ม แบบโครงการฯ       20-04-2558
ด่วนที่สุด     การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน       20-04-2558
    ประชาสัมพันธ์การทดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558       20-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3       20-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 3       20-04-2558
    การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       17-04-2558
    แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แตงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       16-04-2558
ด่วนมาก     การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2558       16-04-2558
    บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง       10-04-2558
    ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง       10-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)       10-04-2558
    ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกกันเองของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใด้ผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ       09-04-2558
    ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาท และมลรัฐฮาวาน ของสหรัฐอเมริกา       09-04-2558
    ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56       09-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่งแบบรางานจำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ ประจำปี 2558 (ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 09/04/58)       09-04-2558
ด่วนที่สุด     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน       09-04-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานการสำรวจข้อมูลเงินกู้และสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ซึ่งกู้จากสถานบันการเงิน (ส่งเป็นหนังสือให้จังหวัดดภายในวันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 58 )       09-04-2558
    ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย       09-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และรายการเงินอเดือนครูและค่าจ้างประจำ       07-04-2558
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2558       07-04-2558
ด่วนที่สุด     การจัดส่งแบบสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 7 เม.ย. 58       07-04-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี        07-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเม.ย. 2558)       07-04-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       07-04-2558
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.       07-04-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในดรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ GFMIS       07-04-2558
    การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานก่เงินของ อปท.        03-04-2558
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2558       03-04-2558
    การจัดส่งแบบสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 2 เม.ย. 58       02-04-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615