กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 57   เชิญประชุมผู้แทน อปท. (ครู ก) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2560
สั่งการ  นน 0023.3/ว 507   ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 485   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   การขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร และงานก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 470   แผนการนำยางพารราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 039   การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 456   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   แจ้งแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน และประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1824   เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ด่วนมาก  นน 0005/ว 404   ขอความร่วมมือส่งธิดาดอยเข้าร่วมประกวด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2560
ด่วนมาก  นน 0005/ว 406   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 382   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 381   การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทอดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/30   เชิญประชุมหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อปท. วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 383   ขอเชิญประชุม(ปลัด และ จนท.บันทึกข้อมูล Info ) แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.1 มฝ.2 (วันที่ 1 ก.พ. 60 ห้องประชุมเจ้าสุรพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ ว 380   ตอบข้อหารือการจ่ายเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ที่เคยดำรงตำแหน่ง สส.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 372   แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 047   ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 371   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 369   ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 036   ยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 037   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 039   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-LASS     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 046   แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างของ อปท. ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559   
doc220170126233201.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 044   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรึกษาทางเลือกเพื่อสานพลังเครือข่ายในสังคมในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม" ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 043   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด (พันธู์) แห่งความดี ปี 2 ตอน..     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 042   ขอความ่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการคุ้มครองสิทธิและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว041   เร่งบันทึกข้อมูล ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ LSEP ในระบบ Info ให้แล้วเสร็จภายเวลที่กำหนด ( 31 มกราคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 333   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-01-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 332   แนวทางบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เร่งดำเนินการด่วน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1308   การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 323   การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 325   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 301   ซักซ้อมทำความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 026   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 025   ขอข้อมูลเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ที่ออกเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 266   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023..5/ว 265   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 031   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 254   เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 127   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 022   คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 026   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 218   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 217   การคัดเลือกครูภาษไทยดีเด่้นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 215   แนงทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 019   รหัสผู้ใช้งานระดับศูนย์สอบ NT      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 203   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 020   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 192   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำนินด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 174   โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศง 2560   
doc220170116185557.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 015   โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 023   แบบสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ   
doc220170113010444.xls
 
doc320170113010444.xls
 
doc420170113010444.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศุนญ์บาท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management For Local Deveopment : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220170112231004.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 021   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครุประจำการ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 144   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 138   ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน Thai Rabies Net     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด     สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 016   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 104   ผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 010   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอม อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 15-24     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 009   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 65   การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน0023.5/ว 64   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 56   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/194   "เทศบาลเมืองน่าน" การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 40   คู่มือการบันทุกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 001   ติดตามผลและแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560   
doc220170105015720.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 34   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 28   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   โครงการ "เติมไออุ่น สู่ดอยสูง" ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5410   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำ)นวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2412   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5411   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5409   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5408   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/21932   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 งวดที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว 367   ประกาศรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็ฯรายเดือนเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน0023.2/ว 5350   สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่าย) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 364   ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 365   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 368   การจัดทำรายละเอียดข้อมูลนักเรียนและรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนตามแบบฟอร์ม ที่แนบ(ไฟล์แยก)   
doc220161228023323.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5403   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5389   การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5388   แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   เร่งรัด อปท.นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การอนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว5379   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 5378   โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารที่ดีและน้้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 2560   
doc320161227024127.rar
 
doc420161227024127.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615