กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 200   รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2372   การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2422   การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและพนักงานครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2417   ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้งกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 193   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2403   ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2559
ด่วน  นน 0023.2/ ว 2397   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักาาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2399   การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท. ปีงบ 2558 และ 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน00.3.5/ว2388   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2387   การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2386   การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2385   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2384   แจ้งกฏกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลง พ.ศ.2542     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1 /ว 188   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/12   ประชุมการจัดทำบัญชีถือจ่ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 184   กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกุ้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2353   การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัวโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2354   การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 519   แจ้งย้ำให้รายงาน การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แกคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2336   การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญยัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2334   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2338   การายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2242   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2310   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0021/ว 178   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2292   ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 129)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2294   ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2293   การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2251   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 173   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 174   ตัวอย่างแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   จัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2227   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2222   โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 169   การจัดฝึกอบรมเว็บไซต์เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 167   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 168   แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบนโยบายของรัฐบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9597   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2177   ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2159   ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอยและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 2146   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2133   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2131   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. (Automated Quality Assessment :AQA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2134   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2559 งวดที่ 3(เดือน พฤาภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2130   การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 162   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้สื่อพัฒนาการความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต ชุด "เล่นล้อมรัก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   ขยายเวลารณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2126   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 "ไก่ขาวเกมส์ 2016"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 161   ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ที่ได้รับการเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน 52 แห่ง กรอกแบบสอบถามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ให้จงได้   
doc220160527063920.pdf
 
doc320160527063920.pdf
 
doc420160527063920.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว2099   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท. (ccis) ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว2098   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือน พ.ค. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2092   ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPLs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9110   สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2086   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2088   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แ่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ "สายธารพระบารมี 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 11   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ปี 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ระบบ info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8849   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด  LPA   แจ้งข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559 (ตามเอกสารที่แนบมา)   
doc220160523034814.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขคำสั่งที่ 5484/2559 ฯ (LPA) โดยย้ายสับเปลี่ยนปลั​ด อปท. ชุดที่ 2 และ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 148   ขอความร่วมมือสรุปแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559   
doc220160518084914.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1983   การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1984   โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1982   สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 147   บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ   
doc220160518023542.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1949   โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 146   รายงานข้อมูลประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1917   ข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1896   ขอความร่วมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1869   ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1870   เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1891   รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรอกและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1873   โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วน  -   ขอให้ อปท.ตรวจสอบการรายงาน ตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน หาก อปท.ยังไม่รายงาน ขอให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดที่แจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท. แห่งปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1855   การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1856   ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1857   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1846   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด     แจ้งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1808   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1815   การตั้งงบประมาณรายจ่ายหวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/10   การดำเนินการจัดทำข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1816   เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 136   การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฆษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1778   การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220160503024516.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1774   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102910.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1773   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102315.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1771   โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธู์แห่งความดี ถวายราชินี่ของไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1766   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 135   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1754   โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615