กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1078   โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (best practices)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1079   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1091   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1084   การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 113   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1085   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170312213501.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4169   การปฏิบัตืตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4656   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1045   เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1043   การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 088   เชิญประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 101   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 008   การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1041   โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (local integrity and transparency)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1015   การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1014   การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1036   ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนมาก  3Rs   แจ้งประสานการเข้ากลุ่ม LINE เกี่ยวกับ “การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ.2559-2560)”     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
สั่งการ  นน 0023.3/ว 106   เอกสารการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   
doc220170308025531.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1017   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1016   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1011   เร่งรัดติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 1009   รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตตของทางราชการ พ.ศ.2560 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1009   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1003   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 103   โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปาชุมชน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 100   การนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียน SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1002   ขอยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (national test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 977   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executive of local administration : thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (chief administrators of local administration : thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 978   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3778   การให้บริการเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกุ้ระยะสั้น (ชนิดฉุกเฉิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  oo 0023.3/ว 098   เปิดระบบให้สามารถเข้าไปแก้ไข ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่ง LSEP      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 099   ข้อมูลนวัตกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดดเด่นและการรวมกลุ่มอาสาสมัครด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 980   การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดากรศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   แนวทางการช่วยผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 960   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้่ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 961   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 093   ตรวจสอบความถูกต้องการกรอกข้อมูล รายงาน มฝ..1 และมฝ. .2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 092   ขอประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 959   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 958   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2560
ทั่วไป  นน0023.2/ 940   รายงานผลโครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 091   โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด     กรอก บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560 วันเสาที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 925   แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 932   การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 090   การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 926   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 895   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุอละการจัดชื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 18-20     กลุ่มงานการเงินฯ  28-02-2560
ด่วนที่สุด  oo 0023.2/ 32   เลื่อนการประชุมงานบุคคล เป็นวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 863   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 861   หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 084   โครงการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรกลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดขต 15 เชียงราย ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 866   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิขาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 867   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 868   การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 869   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 080   กรอกแบบข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 31   เชิญประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 850   การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 820   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 822   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 079   แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 824   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 076   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเครือข่ายสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2560
สั่งการ  นน0023.3/ว 381   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 779   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี 2559-2560      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2560
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 071   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 070   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 744   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 742   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 074   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรสมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2560)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 735   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 734   แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 727   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 726   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยฯ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 073   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 072   แจ้ง อปท. เร่งดำเนินการบันทึก/แก้ไข แบบ มผ.1 และ มฝ.2 ให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ภายในวันที่ 17 ก.พ. 60 เวลา 16.30น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 684   การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 068   โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 685   การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAl Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 023.3/ว 687   การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 695   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 067   การเร่งรัดการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 671   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ด่วนที่สุด  e-report และ ทางหลวงท้องถิ่น   แบบรายงานการจัดส่งเอกสาร"การสำรวจข้อมูลพื้นฐานถนนของ อปท." และ "เอกสารการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น" (ข้อมูล ณ วันที่ 14/02/60)   
doc220170214004651.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 616   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 064   ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 506   ขอข้อมูลกำลังคนภาครัฐ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 062   เชิญประชุมทบทวนและเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-02-2560
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 061   e-Learning     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 058   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)   
doc220170208192408.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 055   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2560
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 509   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615