กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     แนวทางการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559        09-09-2558
    การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนสิงหาคม 2558       08-09-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558)       08-09-2558
ด่วนที่สุด     ป้ายแผนที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน       07-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างของ อปท.       07-09-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล       04-09-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       04-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       04-09-2558
    แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558       04-09-2558
    สำรวจข้อมูลอัตราว่าง       03-09-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งปิดระบบ e-plan       03-09-2558
    ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Rrocess (4 in 1 System)       02-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น       02-09-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ในวันที่ 8 ก.ย. 58       31-08-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. งวดที่ 5        31-08-2558
    จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจระบบและอุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการคู่สายโทรศัพท์พร้อมให้บริการ internet ณ สถจ. สถอ.       27-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 58       27-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ส่งรายงานผล เรื่อง แบบสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์ ตัวชี้วัด1.4 และ1.5 ให้แล้วเสร็จทุกงาน        26-08-2558
    แจ้งให้สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-plan       24-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 58       24-08-2558
    ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์การเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        21-08-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท. ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ. ด้วย ส่งภายในวันพูธที่ 26 สิงหาคม 2558       21-08-2558
    การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       19-08-2558
ด่วนมาก     ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนายข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       19-08-2558
    แจ้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2557 และปี 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)       19-08-2558
    แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ อปท. (เงินเข้าวันที่ 19 ส.ค. 58)       19-08-2558
    แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       19-08-2558
ด่วนที่สุด     การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น่ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม       19-08-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดเดือนมีนาคม 2558 - กรกฎาคม 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558       18-08-2558
ด่วนที่สุด     รายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       18-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.4 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด 1.5 การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 5 กันยายน 2558       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อจัดส่งแบบสำรวจ อปท. ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด้กและเยาวชน ให้จังหวัดภายในวันที่ 1 ก.ย. 58       14-08-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 58       14-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง       13-08-2558
    การดำเนินการเพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"       11-08-2558
    แจ้งบคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรกำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ       11-08-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผงานของพนักงานส่วนตำบล       10-08-2558
    แจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       10-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ ออกใบเสร็จรับเงินฯ ให้กับ สถจ.น่าน ส่งภายวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558       10-08-2558
ด่วนที่สุด     ทุนรัฐบาลอิสราเอล       07-08-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท.จัดส่งรายงานตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 ตามหนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว9844 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 และ หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน0023.3/ว1927 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย        07-08-2558
    มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว       05-08-2558
    การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558       05-08-2558
ด่วนที่สุด     เน้นย้ำการรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงานด้านเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตัวชี้วัดที่ 10)       04-08-2558
ด่วนที่สุด     ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)       04-08-2558
ด่วนที่สุด     หนังสือเชิญประชุมบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าประชุมในวันศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 58        04-08-2558
    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล       03-08-2558
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555-2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน       28-07-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       28-07-2558
    การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       28-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ส่งเอกสารขอความเห็นชอบ อนุกระจายอำนาจฯ ประจำปี 2559 ครั้งที่1/59 (ตามรายชื่อดังต่อไปนี้) ส่งเอกสารที่ขาดตามที่แจ้งให้จังหวัดภายในวันนี้ (FAX 054-711616)       28-07-2558
    การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4       28-07-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือสำหรับประชาชน       28-07-2558
    การแบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.       27-07-2558
ด่วนที่สุด     การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558       27-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุปรสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       24-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558)       24-07-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุสื่อสาร ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ของ อปท.       22-07-2558
ด่วนที่สุด     การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2558 (อ.เวียงสา/อบจ.น่าน/ทม.น่าน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหนับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน 2558)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ.เฉลิมฯ และ ทม.น่าน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ       21-07-2558
ด่วนมาก     การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มในแอลกฮอล์ใกล้สถานศึกษา       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ.เวียงสา ปัว และ อ.นาน้อย)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)       21-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตสมาสที่ 4       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ความหมายของมาตรา 5 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       21-07-2558
ด่วนที่สุด     ขยายเวลาการในการบันทึกข้อมูล CCIS        17-07-2558
ด่วนที่สุด     เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด       16-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       16-07-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 58       16-07-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุสื่อสาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกาและอาชีพของคนพิการ        15-07-2558
    เร่งรัดการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิ.ย. 58 (ระบบ SIS)       14-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       14-07-2558
ด่วนที่สุด     โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้แต่ละ อปท. กรอกแบบฟอร์มการรายงานส่งกลับมาที่ nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 14/07/58 ก่อนเวลา 12.00 น.       13-07-2558
ด่วนที่สุด     การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอให้ อปท. ส่งให้จังหวัด ในวันที่ 13 ก.ค. 58เวลา 12.00 น.        13-07-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้       13-07-2558
ด่วนที่สุด     ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ยืนยันข้อมูลในระบบ e-Plan กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทุกโครงการฯ กรอกข้อมูลในแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.ค. 58 เวลา 12.00 น.       13-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้แต่ละ อปท. กรอกแบบฟอร์มการรายงานส่งกลับมาที่ nanlocalnetwork@gmail.com โดยด่วนที่สุด!       10-07-2558
ด่วนมาก     เชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       10-07-2558
ด่วนมาก     ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจปละประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระดับอำเภอ       08-07-2558
ด่วนที่สุด     เลื่อนประชุมระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือประชาชน ผ่านระบบ VDO Conference       07-07-2558
ด่วนที่สุด     การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       07-07-2558
ด่วนที่สุด     จัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558       06-07-2558
ด่วนที่สุด     การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       06-07-2558
    การดำเนินการตามมติคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3)       06-07-2558
ด่วน     การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์       06-07-2558
    แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี       03-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)       02-07-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)       02-07-2558
ด่วนมาก     ขอขยายระยะเวลาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมดครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558       02-07-2558
ด่วนมาก     การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2558       02-07-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือและแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558       01-07-2558
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.       01-07-2558
    เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล จาก 4 ปี เป็น 3 ปี       01-07-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615