กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 403   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุขรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้อัตราค่าบริการสาธาณสุขมีความเหมาะสม ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว3785   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 3)   
doc220180909223311.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3777   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3776   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3775   การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่งคง "กล้องวงจรปิด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 399   ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แจ้งให้ อปท.นำหลักสูตรการอบรม "การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/015   แจ้งให้ อปท.ที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559-2560 ส่งตัวแทนแห่งละ 1 ราย เพื่อดำเนินการในเรื่องฯดังกล่าว เข้าประชุม ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3722   การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3720   โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561   
doc220180906004556.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00233/ว 15766   ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3709   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (school Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3708   แจ้งแนวทางปฏบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 และเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00235/ว 3704   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3703   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15696   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรสการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3487   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15225   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.นาหมื่น และอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 377   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3686   แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 392   การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 393   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิะีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3684   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 394   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ปนะจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3656   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3658   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่านในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3631   การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิะานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 389   แจ้งให้ อปท. ที่สามารถรวบรวมมือถือเก่าได้มากว่า 200 เครือง ทำแบบรายงานฯ ส่งให้ สถจ.น่าน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3630   การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
สั่งการ  นน 0023.3/ว 388   ส่งรายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนด้านโครงสร้างพื้นฐาน "หอกระจายข่าว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15307   โครงการ/กิจกรรม : "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" (World Rabies Day 2018)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3627   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 15178   แจ้ง อปท. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว387   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 386   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 385   แจ้งสำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 383   แจ้งการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   การใช้งามแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจ่ยรายได้สู่ท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3007   แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3589   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประเมินผล การปฏิบติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3588   การขอรับการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 381   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3585   แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3556   แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 (ระดับจังหวัด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 378   ขอความอนุเคราะห์การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3561   ส่งโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 379   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจขากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3545   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3546   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3551   ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2573)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3547   แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามกลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 014   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล และพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แจ้งให้ ทต.เวียงสา ,ทต.หนองแดง กรอกข้อมูลลงในแบบรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกันภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา(YInD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3170   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   สถ.ขอให้แจ้ง อปท. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมารตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   แจ้งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยช่วงอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 373   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในเรื่องฯดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อชีแจ้งเกี่ยวกับผลประเมินข้อเสนอแนะการประเมินและผลการเก็บข้อมูล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3513   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3512   การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถามศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3511   การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3510   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 370   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 369   สถ.แจ้งให้ อปท.ที่จัดการศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าค่ายเยาวชน "Thailand super camp" ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 371   การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3509   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3489   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 368   แจ้งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้งานโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 377   แจ้งโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 365   สถ.แจ้งว่า สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทสไทยจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0029/0788   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 364   สถ.แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังแจ้งจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3445   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3444   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3432   โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3436   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3435   โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 362   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3427   รายงานการติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกาษขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3422   แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3421   ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3426   แจ้งเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 260   แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ปละประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 โดยกำหนดประชุมทุกวันที่ 28 ของเดือน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 14355   ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14260   การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลและเทศบาลเมืองน่าน โดยประบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรกำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทม.เมืองน่าน และทต.งอบ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-08-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3365   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ตามแนวทางพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3358   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3356   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3357   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3355   การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3350   แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3339   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3335   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3336   การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615