กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4368   ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2558 - 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4343   ขอให้สำรวจโครงการที่อยู่ในเขตป่าตามกฏหมายอื่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่ง "เทศบัญญัติ/้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบ 2559" ข้อมูล ณ วันที่ 04/11/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-11-2558
ทั่วไป     แจ้งเวียนให้ อปท. ทราบ การออกใบเสร็จรับเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4235   รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4236   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4312   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4307   ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจคัดกรอง และส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9 18 30 และ 42 เดือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4306   การเปิดระบบ SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4261   ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553- 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4279   โครงการฝึกอบรม ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2558
ด่วนที่สุด     การกรอกข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปี 2558      กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4239   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา "เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4238   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4233   การจัดการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และชูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย และชิงแชมป์ภาคต่างๆ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 504   ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4212   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2558
ด่วน  นน0023.3/ว 4210   ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ในพื้นที่ จ.น่าน เพื่อการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4219   ขอความร่วมมือให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4213   โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220151029073709.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-10-2558
ด่วนมาก  นน0023.3/ว   การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินการตามแผนงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4205   ประกาศรายชื่อผู้แทน อปท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4206   แจ้งแก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 4203   ส่งแผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ (งบฯถนนถ่ายโอนและลานกีฬา 59) ให้รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและใช้ยางพาราฯ (ในตาราง) แจ้งจังหวัดทาง E-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ 27/10/58 ก่อนเที่ยง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2558
ด่วนที่สุด     แบบรายงานสถานะการจัดส่ง " แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) " ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4177   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 497   แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-10-2558
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ E-Plan (ประจำเดือน ส.ค. 58 และ ก.ย. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 21/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4084   การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 493   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2558
ทั่วไป  นน0023.2/ว 4057   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเทศบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4094   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559   
doc220151019093426.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4056   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 490   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4038   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธิปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220151015032138.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2558
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งแบบรายงานการสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) ส่งจังหวัดภายในวันนี้ 14/10/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ด่วนที่สุด     เร่งรัดการรายงานข้อมูลสมัชชาสุขภาพ ให้ส่งรายงานให้จังหวัด ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 17253   การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 487   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2559   
เอกสารแนบ2
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4011   ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3851   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 486   โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3996   การจัดเก็บข้อมูลสถิตการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 483   แก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3998   แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  oo 0023.5/ว 482   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  13-10-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-10-2558
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3989   การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2558
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3986   เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 477   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 29   เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ในวันศุกร์ที่ 9 ต.ค. 58     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3963   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3961   บทลงโทษกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตและผลิตภัณ์นมโรงเรียนของบริบัท ยูงเอ็ม.โภคภัณฑ์ จำกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3951   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3942   การนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3943   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรณณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3941   การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ)"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3865   การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3904   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   แนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตราการเพิ่มประสิทธิการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3882   แจ้งการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการทุพพลภาพ งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2558
ด่วนที่สุด     คู่มือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3842   การเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 468   แจ้งการย้ายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว16545   การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3832   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3832   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558     กลุ่มงานการเงินฯ  30-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   การส่งมอบภารกิจถ่านโอนการบริหารงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 425   โครงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงการแข่งขันต่อเลโก้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3814   โครงการอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว 3785   การโอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/28   เชิญประชุม ผู้รับผิดชอบงานบุคคล ในวันพุธ ที่ 30 ก.ย. 58        25-09-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2558       24-09-2558
ด่วนที่สุด     การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท       23-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจงบประมาณบุคลากรถ่ายโอน       23-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อรายงานการจัดทำแผนที่แม่บท ของ อปท. ภายในวันที่ 24 ก.ย. 58 ให้จงได้ค่ะ       23-09-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3735   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       22-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558 - 2569       22-09-2558
ด่วนที่สุด     วิทยุแจ้งให้ อปท. ดำเนินการตามแนวทางหนังสือการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม       21-09-2558
ด่วนที่สุด     การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้แลเด็ก       21-09-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ ที่ค้างใบเสร็จรับเงิน นำส่งให้ สถจ.น่าน ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 ให้จงได้       18-09-2558
ด่วนที่สุด     บัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน       18-09-2558
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2558 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558       18-09-2558
    ขอข้อมูลจำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       17-09-2558
ด่วนที่สุด     การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2558       17-09-2558
ด่วนที่สุด     การจัดเวทีจุดประกาย "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก"       17-09-2558
ด่วนที่สุด     เชิญประชุมแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งงรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ "หนังสือราชการ" ที่ มท 0810.3/ว 1879 ลว 11 ก.ย. 58 ) levent escort       16-09-2558
ด่วนที่สุด     ให้รายงานผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ       15-09-2558
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อออกใบเสร็จรับเงินให้กับ สถจ.น่าน ด้วย       10-09-2558
    การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557       09-09-2558
    กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร       09-09-2558
ด่วนที่สุด     สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       09-09-2558
    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)       09-09-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615