กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1555   ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1557   การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 157   ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 150   แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1536   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 156   ประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบแห่งความดี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6137   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1534   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนมาก  e-Plan (แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี พ.ศ.2561-2564)   แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผนฯ" ปีงบฯ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1531   การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1530   โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 (Head Heart Hand Health)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1509   บัญชีราคามาตราฐานคุรุภัณฑ์     กลุ่มงานการเงินฯ  04-04-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1494   การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 1495   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1488   เร่งรัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1486   การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1482   ขอความอนุเคราะหืสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1489   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน ปี 2560   
doc220170403004511.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 147   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1456   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1448   โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1429   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1428   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเม.ย.-มิ.ย.60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1431   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 เดือน (เดือนเม.ย.-มิ.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1424   การแจกจ่ายหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 144   แผนการพัฒนาสังคมจังหวัด ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 145   แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1414   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 142   การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1408   หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ด่วนมาก  e-Plan (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561)   แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan (ส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) ถึงขั้นตอน "การอนุมัติแผนฯ" ปีงบฯ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 143   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 1409   การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1412   การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1406   โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2560
ด่วนที่สุด  คู่มือประชาชน   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกขัอมูลการจัดทำคู่มือประชาชน บันทึกภายในวันที่ 30 มี.ค. 60     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 140   การส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 002.3.5/ว 137   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 138   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 139   อัตราราคางานต่อหน่วย     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1380   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170327200625.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 134   ขอให้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้แทนระดับอำเภอ เพื่อเป็นคณะกรรมการชมรมครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อปท. ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1362   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 1361   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1360   โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็และเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 133   การดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 08   เชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 132   แจ้ง อปท. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค. 60   
doc220170323192732.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1315   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1316   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1317   โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 1303   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560   
doc220170322020119.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1295   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1297   ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1289   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 07   เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1281   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 128   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1280   ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับศึกษาหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่นที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1275   โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเสริมสร้างศักยะภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักาะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1274   ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัรและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1273   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1244   ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1239   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1218   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ทั่วไป  ita   กลุ่มไลน์ ita     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1192   เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 717   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 (สำหรับ สถจ.และ สถอ.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 06   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 ( สำหรับ อปท. )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 120   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1167   การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 726   ประชาสัมพันธ์ครุวิทยาศาสตรืดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 725   ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 724   การจัดทำข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1137   ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผลการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการปีการศึกาา 2559 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1162   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1133   การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 718   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  กลุ่ม LINE ของระบบ e-Plan   แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบการกรอกระบบ e-Plan แอดเข้ากลุ่มไลน์ใหม่ด้วยคะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1128   ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยเรื่องการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1130   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. น่าน พิจารณา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1078   โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (best practices)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1079   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1091   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1084   การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 113   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1085   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170312213501.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4169   การปฏิบัตืตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4656   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1045   เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1043   การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 088   เชิญประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 101   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 008   การรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1041   โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (local integrity and transparency)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615