กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2275   การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2274   การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2263   การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2253   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2560
ด่วนที่สุด  LPA 60   คำสั่งและตารางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2017   ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executives of local administrators :thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเทศไทย 4.0 (chief adminstrators of local administration:thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2225   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2221   การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  อบรมวินัยฯ   แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ และชำระค่าลงทะเบียน “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัย ของอปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2560" ได้ถึงวันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 60 นี้     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2203   การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
doc220170524203206.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2202   การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1913   โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 8791   โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 207   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2200   อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 202   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2067   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2182   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 206   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2192   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS      กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2191   การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 205   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2181   แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุฯภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พงสง 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2180   การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 199   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาตร์ ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนที่สุด  LPA   แจ้งการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ และชำระค่าลงทะเบียน “โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปีงบ 60 ได้ถึงวันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 60 นี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2119   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2118   การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT   
doc220170518012121.doc
 
doc320170518012121.doc
 
doc420170518012121.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 197   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 198   แจ้งการกรอกข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2561-2563     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2109   การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2017   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2090   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัย ของ อปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 193   ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 2017   ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 2016   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2067   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2066   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 182   เร่ง อปท.และ ทถอ. ในการดำเนินงานและรายงาน ตามหนังสือ นน 0023.3/ว 182การรายงานแบบความคืบหน้า กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี    
doc220170516001136.xlsb
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   การดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราจังหวัดน่าน (การฝั่งกลบบ่อขยะ)   
doc220170511031335.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2018   การจัดสรรคืนเงินงบประมาณ รายการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  11-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 187   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3/ว 184   สำรวจเรือของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 179   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนมาก     รายชื่อและสถานที่บ่อขยะที่ต้องดำเนินการปิดหรือฝังกลบ พร้อมรายงานภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1959   การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220170507205351.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 171   การส่งใบสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด     ขอแก้ไขเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชมรมพนักงานครูส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2560
ด่วนที่สุด  ลงทะเบียนเงินอุดหนุนฯ 60   แจ้งการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 185   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชมรมพนักงานครูส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1908   การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหาไฟป่าและหมอกควัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1892   การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 182   การรายงานแบบความคืบหน้า กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี   
doc220170502005236.xlsb
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1864   การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 128   เชิญประชุม ประเทศไทยไร้ขยะ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2560
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. กรอกข้อมูลประเด็นการตรวจติดตามการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 162   อบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 177   โรงงานยาสูบเปิดรับสมัครผู้พิการ ตำแหนางพนักงานธุรการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1829   การจัดประกวด หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด ในระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ในระดับจังหวัด   
doc220170430201907.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2560
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 60   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2560 เดือนมีนาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1789   ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้ดครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2560
ด่วนที่สุด  อบรมพัสดุฯ   แจ้งประสาน อปท. เกี่ยวกับ"โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ อปท." กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งจ่ายเงินลงทะเบียนถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้   
doc220170426205252.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2560
ด่วนที่สุด  อบรมสัมมนา พรบ.สาธารณสุขฯ   ประสาน อปท. เรื่อง"โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ส่งรายชื่อและชำระค่าลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้ (ที่ สถจ.น่าน)      กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1764   ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 190   ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด   
doc220170424194851.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 171   เปลี่ยนแปลงระยะเวลา และรูปแบบ (ข้อ6 ข้อ7)การบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 (ระบบINFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1749   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1703   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซท้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1701   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1725   การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2560
ด่วนที่สุด  อบรมพัสดุฯ   แจ้งประสาน อปท. เกี่ยวกับ"โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ อปท." กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งจ่ายเงินลงทะเบียนถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2560
ด่วนที่สุด  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)   แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. (พ.ศ.2561 -2564) //รูปเล่ม+CD ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   การตรวจสอบแบบคำขอใช้โปรแกรมภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000) และการดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ตัวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1632   การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ info      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1639   ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 161   แจ้งเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) งวดที่ 2      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1612   ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1607   การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1585   การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพื่อสนับสนุนวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1584   สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระยยข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (school information system : sis)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1581   ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : tor) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห๋ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment :ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6313   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานใช้ชีวิตประจำวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1577   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 159   การจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ      กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1556   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615