กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 259   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2460   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 256   ประกาศการทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2452   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญาหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2448   ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2447   การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนทิองถิ่น พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2436   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้ห้วข้อ "มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุรภาพ" Miracle of the First 1000 days : Maternal & Child Nutrition,Growth and Development     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2435   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2412   การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2434   การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดน่านสะอาด"ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 253   แจ้งให้สำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2413   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 213   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2141   การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 254   แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2409   เร่งรัดการดำเนินงาน"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 2406   ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2390   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 51 - 65     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2363   การดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2352   กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3ว 251   การให้ยืมวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2346   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลลากและดินโคลนถล่มปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว249   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" โครงการ อนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2325   การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 248   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 246   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2307   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2303   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 243   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 247   ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า "งานก่อสร้าง" ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2278   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 241   ขอความร่วมมือให้บุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมฯหลักสูตร"การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัมนามิติด้านการศึกษาอย่างมีประสิทะิภาพขององคืกรปกครองท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 240   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2284   การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 239   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2285   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2287   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 238   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2273   ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป้นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว2260   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2242   รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทสไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 236   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนตรี ขอความร่วมืิอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 235   แจ้ง มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 237   ปรับปรุงโครงการสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและยาเสพติดระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2241   เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 2240   โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 233   กำหนดแนวทาง (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2224   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2225   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสือมัลติมีเดียพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 232   แจ้งผลการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2228   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2222   การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/2223   การใช้ใบเสร็จเงินจากช่องทางการใช้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/2226   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/2227   เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 217   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว230   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 228   การตีความนิยามคำว่า"ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 229   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 23 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21910   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 226   การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2180   อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/3 227   โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2183   เร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 225   การใช้ที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 223   แจ้งการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2166   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 221   รับสมัครผู้ทรงคุรวุฒิเป้นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)และรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรืการพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2153   ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2150   การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2093   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2106   เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 002.3./ว 2112   แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 219   ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของการประปาส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2108   โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวืิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 216   แนววินิจฉัยเกี่ยวกับจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจกาการขายสิทะิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว215   ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2095   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2096   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2101   การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 214   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่จัดส่งข้อมูลพื้นธานด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 213   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน และการนำหลักสูตรสู่สถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2026   ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2077   เร่งรัดการรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   การประสานงานโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 2000   ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/210   ขอให้ อปท.รายงานปริมาณขยะอันตราย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาเอกชนมากำจัดขยะอันตรานชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2075   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2051   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)" (แจ้งอำเภอเชียงกลางและอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2060   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรืยนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2059   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน   
doc220180520213229.pdf
 
doc320180520213229.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 8975   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2052   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2053   ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน"โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว208   การรับสมัครคณะกรรมการผุ้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว209   การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615