กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนมาก  นน 0023.3   แจ้งเลื่อน "โครงการหอบรัก มาห่มป่า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2558
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 629   ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.1   ขอเชิญร่วมสวดอภิธรรมศพมารดาท้องถิ่นอำเภอเมืองน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 625   แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายบัตรมัจฉากาชาด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5009   การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5004   ขอความร่วมมือตรวจสอบโครงการจัดระเบียบการค้าใยพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5003   การจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 623   ขอเชิญชี้แจงผลการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 620   แจ้งประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 617   การประเมินการจัดตั้งกอง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 616   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะอนุกรรมการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 614   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 4954   ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานประชาสัมพันธ์      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4928   การเตรียมความพร้อมในการป้อกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 612   การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฯ   
doc220151208074755.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 33   แจ้งเลื่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-12-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4927   ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.2/ว32   แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ทุก อปท. เข้าประชุม วันที่ 9 ธ.ค. 2558 เกี่ยวกับการจัดตำแหน่งเข้าสู่ประเภทตำแหน่งระบบแท่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนด้านการป้องกักนและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน   
doc220151202085440.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4871   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4872   การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4865   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
doc220151202041034.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4862   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 609   เชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการเตรียมคววามพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจปละการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป     รายละเอียดเพิ่มเติม โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 608   การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 606   ตรวจรับรองการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้่านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสน้บสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.4   โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4624   การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 ในระบบ E-Plan (ประจำเดือน ต.ค. 58) ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/58     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/467   แจ้งเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง โครงการแก้มใส ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4782   ขอเลื่อนการจัด "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4776   การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4772   โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4759   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4747   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมุลทะเบียนราษฎร์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4746   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 602   โครงการหอบรัก มาห่มป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4741   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร "โตไปไม่โกง" (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4739   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19797   แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ - ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4698   การายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ. 255 ในส่วนของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4674   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และกิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4672   ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ทั่วไป  ศธ. 0567/122   ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4651   การรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4646   สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4643   การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4633   การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4626   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4625   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศ฿กษา และผู้อำนวยการสำนัก/เขต     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4607   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และรายการก่อสร้างลานกีฬา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-11-2558
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 4602   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง   
doc220151118031257.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4595   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4566   การจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4563   การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4539   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4565   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ครูผู้ช่วย และผู้ช่วยครูผู้ดูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4567   การแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4544   การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดพื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ และส่งเสีิมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4536   การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4404   การประกาศหลักเกณฑ์แะเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4517   การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4508   หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4505   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความต้องการครู ส่งให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 58     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 528   รายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4486   การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4489   การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4483   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 4413   ขอเชิญประชุมคณะทำงานและคณะประชาสัมพันธ์ "ทีมน่านป่า"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 526   การมีผลบังคับใช้การลงทุน และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-11-2558
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองข้อมูลกลาง อปท. ข้ัอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4462   ขอความอนุเคราะห์สื่อด้านเอกลักษณ์ของชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 525   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/30   การกำหนดหลักเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 524   ขอให้ อปท. มีความรอบคอบในการจัดทำโครงการฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4419   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4418   กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4417   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/444   แจ้งกำหนการประชุมพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานของพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 522   แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4411   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4393   การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4400   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดเหนุน โครงการสร้างผลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4402   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4399   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตืิราชการเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจภปีงบประมาณ พ.ศ. 25558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4397   การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   แจ้งบุคลากรชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะอนุกรรมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว517   แจ้งบุคลากรให้ไปชี้แจงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ต่อคระอนุกรรมการฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 515   การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2558
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 4392   การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2558
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615