กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 023   แบบสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ   
doc220170113010444.xls
 
doc320170113010444.xls
 
doc420170113010444.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศุนญ์บาท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management For Local Deveopment : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220170112231004.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 021   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครุประจำการ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 144   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 138   ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน Thai Rabies Net     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด     สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 016   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 104   ผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 010   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอม อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 15-24     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 009   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 65   การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน0023.5/ว 64   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 56   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/194   "เทศบาลเมืองน่าน" การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 40   คู่มือการบันทุกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 001   ติดตามผลและแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560   
doc220170105015720.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 34   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 28   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   โครงการ "เติมไออุ่น สู่ดอยสูง" ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5410   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำ)นวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2412   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5411   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5409   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5408   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/21932   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 งวดที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว 367   ประกาศรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็ฯรายเดือนเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน0023.2/ว 5350   สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่าย) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 364   ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 365   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 368   การจัดทำรายละเอียดข้อมูลนักเรียนและรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนตามแบบฟอร์ม ที่แนบ(ไฟล์แยก)   
doc220161228023323.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5403   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5389   การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5388   แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   เร่งรัด อปท.นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การอนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว5379   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 5378   โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารที่ดีและน้้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 2560   
doc320161227024127.rar
 
doc420161227024127.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5357   การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ขอให้ส่งเป็นไฟล์ excel)   
doc220161226210845.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21648   โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560   
doc220161225214818.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5322   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5320   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 563   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5319   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5289   ขอความร่วมมือคัดเลือกครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5259   การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5260   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5278   แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 361   สำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่นายทะเบียนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 360   การรายงานข้อมุลเพิ่มเติมโครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching fund)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 358   ลักษณะต้องห้ามการรับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบล และการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5272   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5271   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่197 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 359   การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกาษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5245   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5229   การจัดการเรียนรู้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่15 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5197   แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5160   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5164   ข้อมูลการทำความตกลงร่วมมือการจัดทำบริการสาธาณระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 350   แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5179   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 347   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 348   แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5133   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5 / ว 5135   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระเเสไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  ที่ นน 0023.5/ว5134   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5175   การฝึกอบรมการปรับปรุง การปิดบัญชี และการทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวดตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 356   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ e-plan และระบบ e-GP     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5176   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่13 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 349   เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงตามมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม และเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20836   โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5124   ข้อหารือการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 346   โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5121   ภารกิจ และำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญยัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมของผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5089   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5090   แนวทางการปรับแผนการปกิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 344   ประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5075   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5074   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5073   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลและภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน อปท. ประจำปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 59 เวลา 09.29 น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5011   การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5045   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม และขอความอนุเคราะห์เชิญภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนท้องถิ่นในการกดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5003   การจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615