กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 524   เทศบาลเมืองน่าน แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4848   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4857   การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4847   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4851   สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4852   ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 522   ขอแจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลหนี้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4812   ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4813   การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4814   การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20929   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่รับทราบโครงการเงินอุดหนุนเฮพาะกิจ ปี 2562 ในระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4816   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญาหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4797   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4795   การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4794   การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4793   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4796   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 521   แจ้งแนวการปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4791   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 จัดสรรงวดเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทะิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 517   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิกเรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อกำจัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  ถนน   แบบโครงการถนนสวย ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 514   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาหมื่น และอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝนระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4742   รายงานผลกำดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่านและทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4741   ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น"ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4740   การดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4743   การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว   
doc220181113235612.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4744   แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอปัว และอำเภอบ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน ตุลาคม 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4712   การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  ถนน   การรายงานผลการบันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ บ. อัลทราฟีโนม จำกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4711   ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4713   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 30 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝนระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4725   โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4730   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4731   ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4732   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผยการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย active learning ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4710   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4709   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 4/2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4708   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2560 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4703   การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4705   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (school based management for local development : sbmld) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20613   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4722   โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 506   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 508   แจ้งขั้นตอน วิธีการ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  info2562   แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20583   ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 507   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4706   สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 512   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 511   ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 510   ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government summit     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4705   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4704   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4654   หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว20205   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4663   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 498   ประชาสัมพันธ์การจัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ และได้นำเอกสารหลักสูตรเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 497   ประชาสัมพันธ์รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านจากท้องถิ่นทั่วประเทศฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 018   แจ้งเพิ่มเติมเรื่องประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/375   แจ้งจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมารการรานรับและจัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน 1 เล่ม (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 505   ขอมอบเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4653   หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4647   การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 264   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 4652   โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 502   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
doc220181107195104.docx
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4649   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4648   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี ฯ ของ อปท. ประจำปี 2562 (ให้ อปท.ทุกแห่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจ)      กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/373   แจ้งให้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาติดตามตรวจสอบการจัดทำขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 503   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20250   ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเข้าเยี่ยมติดตามและเก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใส (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4608   ประชาสัมพันธ์และสำหรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20163   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่อง สิทธิได้รับค่าป่วยการในปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 501   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ"การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   สถจ.น่าน ขอจัดส่งรายงานนโยบาย society 5.0 (สังคม 5.0) ของญี่ปุ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4614   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4605   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4604   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐม มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในดรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4607   การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4603   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4606   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 496   แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง อำเภอเสียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4575   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4574   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4537   การขอรับการสนับกสนุนงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 367   แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 017   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615