กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4158   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4116   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกรายวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 392   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2560
ด่วน  นน 0023.5/ว 4146   การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4148   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว4133   แนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4121   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญยัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4090   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4092   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4089   แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4087   การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4086   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 17   เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4048   การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์     กลุ่มงานการเงินฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4046   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4042   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2560
ด่วนที่สุด  มฝ 2   แบบรายงานสถานะการกรอกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/356   แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local sufficiency school : lss)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15838   การติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว.3994   ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 380   การจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ และสำเนาเทศบัญญัติ/บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านการศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3991   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว375   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3980   การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 374   ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3966   คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3972   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
doc220170920004333.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3961   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดทำไว้ก่อนวีนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 371   แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติให้การเช่าหรือจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน      กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   การนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3960   แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 370   การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 368   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3959   การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ltax gis) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองรับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3944   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3943   การบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  รายงานการจัดทำแผนที่ภาษี info   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 367   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3914   การปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3905   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3912   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 364   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดทำไว้ก่อนวีนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3881   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3880   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 340   แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/337   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3878   โครงการมอบรางวัล ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3871   ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า thai rabies net     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 003.35/ว 3870   การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (pre-ceiling)     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 15   ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-09-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3841   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 360   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว355   การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์ต่อครู เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3811   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3826   การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3825   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 351   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 350   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 354   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3810   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3758   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3755   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่งแบบแจ้งรายละเอียดฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3757   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติ่ม     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3756   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน      กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14895   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศง 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3761   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3760   ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว3668   ขอเชิญประชุมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   การสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 344   การยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (pensions electronic filing)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 343   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี (2561-2563) ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   ขอเชิญประชุมคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 งวดเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/13   แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดราคากลาง และแบบรูปรายการถนนของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 336   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) จนถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100 % ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3604   การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 334   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3601   แจ้งเลขที่เอกสารโฮนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3592   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป้นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3577   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3582   การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3520   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3538   การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล (สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยให้โหลดได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3561   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. -31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615