กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2092   ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPLs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9110   สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2086   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2088   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แ่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ "สายธารพระบารมี 7 รอบ ราชินี 70 ปี ครองราชย์"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 11   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด ปี 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ระบบ info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8849   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด  LPA   แจ้งข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2559 (ตามเอกสารที่แนบมา)   
doc220160523034814.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2559
ด่วนที่สุด     แก้ไขคำสั่งที่ 5484/2559 ฯ (LPA) โดยย้ายสับเปลี่ยนปลั​ด อปท. ชุดที่ 2 และ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 148   ขอความร่วมมือสรุปแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559   
doc220160518084914.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1983   การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1984   โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1982   สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 147   บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ   
doc220160518023542.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1949   โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 146   รายงานข้อมูลประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1917   ข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง (ครัวเรือน/ชุมชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1896   ขอความร่วมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1869   ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1870   เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1891   รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรอกและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1873   โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2559
ด่วน  -   ขอให้ อปท.ตรวจสอบการรายงาน ตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน หาก อปท.ยังไม่รายงาน ขอให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดที่แจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท. แห่งปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1855   การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1856   ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1857   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1846   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด     แจ้งแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1808   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนมีนาคม 2559 และเดือนเมษายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1815   การตั้งงบประมาณรายจ่ายหวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  10-05-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/10   การดำเนินการจัดทำข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญที่หลวง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1816   เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 136   การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฆษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1778   การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220160503024516.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1774   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102910.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1773   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559)   
doc220160502102315.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1771   โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกาษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธู์แห่งความดี ถวายราชินี่ของไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1766   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 135   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1754   โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1756   ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1755   สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนมาก  e-Plan   แบบรายงานสถานะ การนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การเบิกจ่าย" ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนมาก  e-Plan   รายงานสถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 ในระบบ e-Plan (ประจำเดือน มี.ค. 59) ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 133   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1717   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนทางวินัยตามหลักเกณฑ์ใหม่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5   การเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1680   โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1684   ขอส่งมอบหนังสือ "วัฒนธรรมอาเซียน" และขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง "วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1679   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1681   ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพืการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 812   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (รายงานทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1663   ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1664   ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศง 2535 และตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1662   ซักซ้อมความเข้าใจเเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 128   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7480   การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/96   แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม LPA     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1625   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตสมาสที่ 3 (เดือนเฒษายน - มิถุนายน 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1623   การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1584   การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/09   เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1525   ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 125   การกรอกแบบวิเคราะห์ภาระงาน (Work Load)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-04-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1498   แนวทางในการป้องกันมิให้เกิดการแต่งกายและการแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1491   ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานกาณณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1482   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานการเงินฯ  12-04-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3986   แจ้งรายงานการอนุมัติให้ อปท. ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู็ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1465   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2559 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1456   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 08   ประชุมซักซ้อม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน 11-12 เม.ย. 59     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1450   โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6858   โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2559 (ประสานการปฏิบัติล่วงหน้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1417   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2559
ด่วน     ขอความร่วมมือ อปท. รายงานแบบรายงานตัวชี้วัด 1.4 แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น และ 1.5 สวัสดิการชุมชน ตามรายละเอียดที่แจ้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 6741   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1436   ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1423   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1409   แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1407   การสำรวจข้อมูลแผน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า   
doc220160405071549.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1406   การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 120   สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา   
doc220160405062513.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ด่วนที่สุด     โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2559 (ประสานการปฏิบัติล่วงหน้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1380   การประกาศหลักเหณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1384   แจ้งแนวทางการดำเนินงานดครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" และแบบรายงานประจำเดือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1378   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระเดับคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 118   ขอให้ติดตามเรื่องการขอรับกสนวนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลตัวชี้วัด2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/72   วิทยุด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1363   สำรวจข้อมูลตู้น้ำหยอดเหรียญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2559
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/07   ความเร่ง ด่วนที่สุุด ขอให้ อปท. สรุปข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในวันจันทร์ที่ 4 เม.ย. 2559    
doc220160401022754.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1329   การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 1309   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1308   การแข่งขัน ไทตัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615