กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 868   การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสนัขและแมว (ระบบ Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 869   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 080   กรอกแบบข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 31   เชิญประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 850   การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 820   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0013.3/ว 822   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 079   แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 824   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 076   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเครือข่ายสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2560
สั่งการ  นน0023.3/ว 381   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 779   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี 2559-2560      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2560
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 071   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 070   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 744   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 742   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี" ภาคเหนือ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 074   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรสมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2560)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 735   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 734   แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 727   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 726   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยฯ และคณะทำงานดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 073   การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 072   แจ้ง อปท. เร่งดำเนินการบันทึก/แก้ไข แบบ มผ.1 และ มฝ.2 ให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน ภายในวันที่ 17 ก.พ. 60 เวลา 16.30น.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 684   การสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 068   โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 685   การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAl Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 023.3/ว 687   การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 695   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 067   การเร่งรัดการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 671   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2560
ด่วนที่สุด  e-report และ ทางหลวงท้องถิ่น   แบบรายงานการจัดส่งเอกสาร"การสำรวจข้อมูลพื้นฐานถนนของ อปท." และ "เอกสารการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น" (ข้อมูล ณ วันที่ 14/02/60)   
doc220170214004651.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 616   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 064   ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 506   ขอข้อมูลกำลังคนภาครัฐ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 062   เชิญประชุมทบทวนและเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-02-2560
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 061   e-Learning     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 058   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)   
doc220170208192408.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 055   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2560
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 509   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 57   เชิญประชุมผู้แทน อปท. (ครู ก) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2560
สั่งการ  นน 0023.3/ว 507   ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 485   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   การขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร และงานก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 470   แผนการนำยางพารราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 039   การบันทึกข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 456   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   แจ้งแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน และประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1824   เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2560
ด่วนมาก  นน 0005/ว 404   ขอความร่วมมือส่งธิดาดอยเข้าร่วมประกวด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2560
ด่วนมาก  นน 0005/ว 406   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 382   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 381   การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทอดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/30   เชิญประชุมหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อปท. วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 383   ขอเชิญประชุม(ปลัด และ จนท.บันทึกข้อมูล Info ) แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.1 มฝ.2 (วันที่ 1 ก.พ. 60 ห้องประชุมเจ้าสุรพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ ว 380   ตอบข้อหารือการจ่ายเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ที่เคยดำรงตำแหน่ง สส.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 372   แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 047   ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 371   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 369   ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 036   ยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 037   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 039   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-LASS     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 046   แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างของ อปท. ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559   
doc220170126233201.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 044   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรึกษาทางเลือกเพื่อสานพลังเครือข่ายในสังคมในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม" ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 043   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด (พันธู์) แห่งความดี ปี 2 ตอน..     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 042   ขอความ่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการคุ้มครองสิทธิและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว041   เร่งบันทึกข้อมูล ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ LSEP ในระบบ Info ให้แล้วเสร็จภายเวลที่กำหนด ( 31 มกราคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 333   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-01-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 332   แนวทางบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เร่งดำเนินการด่วน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1308   การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 323   การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 325   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 301   ซักซ้อมทำความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 026   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 025   ขอข้อมูลเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ที่ออกเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 266   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023..5/ว 265   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 031   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 254   เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 127   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 022   คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 026   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 218   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 217   การคัดเลือกครูภาษไทยดีเด่้นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 215   แนงทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 019   รหัสผู้ใช้งานระดับศูนย์สอบ NT      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 203   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 020   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 192   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำนินด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 174   โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศง 2560   
doc220170116185557.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 015   โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615