กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2671   โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู้มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2679   ขอเชิญสมัคนเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2675   การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้่แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 11699   สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2652   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งวด 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2650   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2642   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-07-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2641   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2627   ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2628   การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2630   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2596   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-07-2559
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 222   การอบรมในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-07-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2577   แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/14   เชิญประชุมนักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 217   แจ้งซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-06-2559
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 212   การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสุตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2567   การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2571   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมุลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2566   การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด     ให้ อปท. ที่ขอใช้เงินสะสมตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสะสม (หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้ง จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 59)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2564   การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ให้รายานจังหวัดภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2540   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษระค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2539   ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2496   แนวทางการนำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานทั่วไปและสายงานวิชาการ   
doc220160627074514.rar
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2535   การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2534   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2533   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2536   สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดน่าน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 206   ขอความร่วมมือส่งแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน ปี พ.ส. 2555-2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 205   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2486   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2495   แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-06-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 204   มาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/13   วิทยุ ด่วนที่สุด สำรวจศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งภายในวันที่ 24 มิ.ย. 59 ก่อนเวลา 12.00 น.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว2454   แจ้งผลการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติดีเลิศ ประจำปี 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2461   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2559
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 2458   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 2457   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวด 4 ก.ค.-ก.ย. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2456   การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปี 2559 ของโรงเรียนในสังกัด อปท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2455   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะอันตรายในภาพรวมของจังหวัดน่าน ภายใจ้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2444   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียยจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 200   รายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2372   การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2422   การดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูและพนักงานครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2417   ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้งกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 193   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2403   ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2559
ด่วน  นน 0023.2/ ว 2397   การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักาาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2399   การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท. ปีงบ 2558 และ 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน00.3.5/ว2388   การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2387   การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2386   การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2385   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน0023.5/ว2384   แจ้งกฏกระทรวงที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลง พ.ศ.2542     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1 /ว 188   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/12   ประชุมการจัดทำบัญชีถือจ่ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 184   กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกุ้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  14-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2353   การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัวโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2354   การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 519   แจ้งย้ำให้รายงาน การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แกคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2336   การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญยัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2334   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2338   การายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2242   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2310   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2559
ทั่วไป  นน 0021/ว 178   รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2292   ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ รุ่นที่ 129)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2294   ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2293   การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2251   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 173   โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 174   ตัวอย่างแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   จัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2227   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.2   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2222   โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 169   การจัดฝึกอบรมเว็บไซต์เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 167   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 168   แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบนโยบายของรัฐบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-06-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9597   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2177   ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2159   ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะมูลฝอยและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 2146   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2133   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2131   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด อปท. (Automated Quality Assessment :AQA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2134   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2559 งวดที่ 3(เดือน พฤาภาคม 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2130   การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 162   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการใช้สื่อพัฒนาการความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต ชุด "เล่นล้อมรัก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   ขยายเวลารณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2126   การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 "ไก่ขาวเกมส์ 2016"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 161   ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ด่วนที่สุด     ขอให้ อปท. ที่ได้รับการเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน 52 แห่ง กรอกแบบสอบถามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ให้จงได้   
doc220160527063920.pdf
 
doc320160527063920.pdf
 
doc420160527063920.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2559
ทั่วไป  นน0023.3/ว2099   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท. (ccis) ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว2098   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือน พ.ค. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615