กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5138   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 544   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 545   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 542   ขอแจ้ง มูลนิะิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำ โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5097   เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)   
doc220181203011409.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5029   หารือแนวทางการใช่จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5060   ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานถ้วยรางวัล และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไชย ส.ธ. จารึกบนถ้วยรางวัล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-12-2561
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ปี 2562 ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 541   แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 540   แจ้งแนวทางปฏบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5066   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 539   ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5072   แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5062   แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5070   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
doc220181130013548.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่้วไป 62   เร่งรัดการนำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 62 เดือน ต.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4750   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยดารเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5039   การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21937   การคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5028   การทบทวนใบอนุญาตของราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 5037   แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศควรรษที่ 21 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 5022   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 534   หลักเกณฑ์และวิธีัการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5009   การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 535   แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 537   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 536   มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5020   แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5008   แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4977   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานสถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจ่ายได้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4986   แนวทางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4972   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4985   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้งอำเภอเมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา ภูเพียง และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4970   ซักซ้อมแนวทางการกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4973   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   แจ้งให้เทศบาลและอบต. เตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนที่กฏหมายจะมีผงใช้บังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4961   โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4951   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4948   ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 530   แจ้งให้ อปท. ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรีณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน รายงานให้จังหัดทราบ   
doc220181122201227.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4945   แนวทางการดำเนิกโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4941   การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   
doc220181127235446.1
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4939   สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ด่วนที่สุด  นน.0023.5/ว 4933   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4938   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4937   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 529   สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 528   แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4923   กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21252   การปรับลดอัตราดอกเบี้ของสถานานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/019   แจ้งขอแลื่อนกำหนดการประชุมท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4914   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21235   ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21234   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 จัดสรรงวดเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 (รอบที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4907   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ   
doc220181121000131.xls
 
doc320181121000131.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4908   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4891   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 527   แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4882   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4883   การรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4886   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181120005838.doc
 
doc320181120005838.docx
 
doc420181120005838.doc
 
doc520181120005838.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4877   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ   
doc220181120003206.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4880   การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
doc220181120234922.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4854   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหา (Traffy Fondue)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4843   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริการ (24 world scout jamboree,2019)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 524   เทศบาลเมืองน่าน แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4848   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4857   การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4847   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4851   สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4852   ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 522   ขอแจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลหนี้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4812   ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4813   การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4814   การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20929   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่รับทราบโครงการเงินอุดหนุนเฮพาะกิจ ปี 2562 ในระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4816   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญาหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4797   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4795   การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4794   การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4793   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4796   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 521   แจ้งแนวการปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4791   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 จัดสรรงวดเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทะิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 517   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิกเรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อกำจัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  ถนน   แบบโครงการถนนสวย ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 514   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาหมื่น และอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝนระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615