กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุรภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 452   การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลิอกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 459   เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 461   การรายงานข้อมูลของ อปท. ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
doc220190130204343.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 440   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/52   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 441   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ ว 437   การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 443   ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 53   แจ้ง อปท.ลงทะเบียนและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.      กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 51   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 439   การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 438   เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 308   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 420   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 132)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 412   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 50   แจ้ง อปท. ลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 48   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  28-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 371   แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฏหมายว่่าด้วยการควบคุมอาคารและกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 377   ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 47   แจ้งให้ อปท. เร่งรัดรายงานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ สถจ.น่าน รอบการประเมินที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 002   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมท้องถิ่นอำเภอ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 367   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 368   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" แก่ อปท. และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 362   แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัมนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 338   การรายงานการประเมินผลการควบคุมคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 360   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 45   แจ้งการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิสวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 349   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 351   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 44   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 1   เชิญประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการประเมินการเลื่อนระดับของครู สังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 331   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 310   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ปนะจำปีพุทธศักราช 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 309   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 022   เชิญประชุมข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 300   การคัดเลือกคลองต้นแบบระดับอำเภอ ตามแนวทางโครงการ "คืนคลองสวนทั่วไทย" สุขใจเที่ยวท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 26   ประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช้อปหนังสือช่วยชาติ" เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/32   ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้การคัดเลือกให้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 41   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และราบการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 34   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานเินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุรภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 33   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบัยเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 35   การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 36   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงามทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 325 ง วันที่ 19 ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 269   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 40   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น (สถอ.เมืองน่าน ภูเพียง บ้านหลวง และเชียงกลาง)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-01-2562
ด่วนที่สุด     แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว270   ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3*/ว 254   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งนายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว และนายอำเภอทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 250   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 253   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 248   การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   แจ้งเอกสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562 ) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัด อปท. และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 31   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองคืกรปกครองส่วนในพื้นที่เขตวางผังเมืองรวมเมืองน่าน ในการปฏิบัติงานตามแผนงานประเมินผลเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ.2558 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ภูเพียง และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 240   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 261   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 32   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 238   เชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 30   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 223   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอปัว อำเภอนาน้อย อำเภอแม่จริม และนายอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 83   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 205   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 214   ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 23   การส่งมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เสียงสา และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 20   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 175   การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22   ขอความร่วมมือให้ อปท. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)   
doc220190115014726.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21   การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 186   การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่้วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท่้องถิ่นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 171   ประกาศราบชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์ประเมิน แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว163   การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 17   ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานปประเภทวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 16   แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน ธันวาคม 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 14   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 13   แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 12   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 96   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติยกเวินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น พ.ศ.26547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 11   แจ้ง โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ 385   การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 05   ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 04   แจ้งข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615