กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  -   แจ้ง การดำเนินการรายงานตัวชี้วัด 1.4 / 1.5 และการอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ 30 กันยายน 59 เป็นที่เรียบร้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3973   การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/16687   การจัดารรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 258   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2559
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 326   การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/21   เชิญประชุมนักวิชาการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-10-2559
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3936   ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559 - 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3937   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3938   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3934   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 59) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3935   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั้วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 59) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยความพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3923   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปกิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3920   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3913   การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3915   แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พงศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ที่เหลือจ่าย     กลุ่มงานการเงินฯ  29-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/20   เชิญประชุมท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 19   เชิญประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3903   แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  oo 0023.3/; 324   Thailand Local Local Government Summit 2016     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 321   ซักซ้อมการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อส่วนราชการ และอักษรย่อของส่วนราชการให้ อปท.ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 322   บัญชีรายชืข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 319   ทอดกฐินสมัคคี     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-09-2559
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าและอนุมัติแผนสามปี 2560 - 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถึงขั้นตอนของการอนุมัติแผน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 318   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220160927233303.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2559
ด่วนมาก  แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)   แบบรายงานสถานะการจัดส่ง "แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)" ข้อมูล ณ วันที่ 26/09/59     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3847   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/18   ออกติดตาม และตรวจแนะนำการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3823   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-09-2559
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 3822   การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  23-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/239   การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561 (เฉพาะงบลงทุน)   
doc220160923023145.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  23-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15808   การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 317   แผนปฏิบัติการทางดิจิทัล 3 ปี 2559-2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3808   การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย องคืการบริหารส่วนตำบลโป่งผา อละองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3810   รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3812   โครงการติดตามแลประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
doc220160922025137.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 316   การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3805   การคัดเลือกกรรมการผูู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3801   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก ไอโอดีน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 21ก.ย. 59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3777   การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่น (e_LASS) ประจำปี 2560   
doc220160920001851.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3780   ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3781   การสำรวจภาระค่ากระสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้่างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3754   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 315   การเลือ่นเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)   
doc220160919210500.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3776   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3759   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3757   การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหอพัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3758   แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1356   การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3755   การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3739   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 กันยายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15503   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 59)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 292   แจ้ง อปท. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 310   แจ้งกำหนดประชุมอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3697   การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-09-2559
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2559
ด่วนที่สุด     อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลตัวชี้วัด 2559 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3664   แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดและอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3647   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ประจำเดือนสิงหาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 306   การสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Observation Surver : LOS) ในระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3657   การดำเนินงานโครงการซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Academy)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3648   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (การกันเงินฯ รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ให้จงได้)   
doc220160912002215.xls
 
doc320160912002215.xls
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3641   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3652,3653   การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 305   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 303   ส่งคืนเงินเหลือจ่าย     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3623   การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3624   โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาของ อปท. ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3620   การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3613   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และรเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  07-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3569   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3563   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3600   โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3601   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสาพลังจัดการตนเอง เสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสร้่างสุขภาวะทุกมิติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3591   ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา (Zika virus disease)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2559
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล การจัดทำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3571   การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3562   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3560   กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3561   ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3559   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 298   วันเอดส์โลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 293   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถาสนศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3508   วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 295   การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3487   เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3473   โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3461   การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3460   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615