กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 35   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 003   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว27   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง Thinking School (เพิ่มเติม รุ่น 5 - 6)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 002   ขอความร่วมมือออกข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 16   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18   การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 001   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 8   การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4   มอบหมายและมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามกฏหมายการเดินทางเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023/ว 5447   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5445   ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/22106   ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/22105   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5147   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5440   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพือ่การคมนาคม"และ"พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5441   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5439   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 506   การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5398   การขอรับสนุบสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5376   มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 61ขอใช่เงินเหลือจ่ายให้รายงานจังหวัดภายในวันที่ 5 มกราคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 505   การบันทึกข้อมูลแบบสำรวจสินค้าอาหารที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5360   ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร"เทศกาลข้าวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 502   การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 501   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5323   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5322   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ......     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5337   รายงานการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5311   สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5309   แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5314   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารรภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/5318   แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5324   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5319   ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียน เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5307   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5308   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5289   โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21453   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว498   ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5290   แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว496   แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพเพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ (Nobel Peace Prize)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5297   การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/483   แจ้ง อ.เวียงสา เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5293   ขอความอนุเคราะห์คัดเลือก อปท. ทุกระดับ เพื่อร่วมดำเนินการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 494   แจ้งเลขบัญชีเงินฝากเพื่อรับบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 451   การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ 492   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 5     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5279   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเครษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5278   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5260   การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5246   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5253   ขอส่งวีดิทัศน์แนะนำ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5243   การประกวดหนังสั้นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5245   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 489   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5232   การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 (สิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4954   บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปรางานประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5198   ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภ่ษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5225   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 23   กิจกรรม "ก้าวนี้ที่น่าน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5226   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2551 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 456   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน to be number one จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 477   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5197   กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20753   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss)"   
doc220171213214509.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 00023.3/ว 5190   ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5191   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว5175   โครงการพัฒนาการบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรียน นายอำเภอเวียงสา,นายอำเภอนาน้อย,นายอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 484   โครงการเติมไออุ่น สู่ดอยสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนมาก  นน 0223.3/ว 5155   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 483   การชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 465   โครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5124   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5140   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4943   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5129   การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว481   แจ้งแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว482   แจ้งการยกเว้นดารปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 161 วรรคสอง ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5127   การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 (สิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5133   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สัดกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5130   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5131   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5132   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/20513   การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5124   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-12-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/20430   การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5109   ขอความอนุเคราะห์นายช่างโยธา เพื่อสนับสนุนการคุมงานก่อสน่างศูนย์อินนเตอร์เน็ต (uso net) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบของสำนักงาน กสทช.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   อปท. ที่ยังไม่ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ที่รับผิดชอบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5104   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5103   การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว20390   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่องโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615