กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 155   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  31-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/154   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  31-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1335   การกำนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1404   การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1407   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1405   การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1408   ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ "การเสริมสร้างศักยภาพ อปท. ในการจัดการสิ่งแวดล้อม" (แจ้ง ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1398   การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1400   การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา 24     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 146   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1402   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 150   แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบ ครัวติด โควิด - 19 กรณีแยกกักตัว ที่บ้าน (Self Isolation)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1401   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1392   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1374   การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1375   แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/99   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอซื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1346   เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) แจ้งทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระกียรติ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 148   การจัดเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 "ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4898   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2565) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 98   การติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4899   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1337   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ.05 และกลุ่มตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1336   แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 1277   กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. สายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 146   แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 เพื่อตรวจสอบและปรมวลผลการบันทึกข้อมูล โดยให้ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลก่อนวันปิดระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 147   แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1218   แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประเด็นการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช้ผลงานที่แท้จริงของตน      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1278   หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/4630   รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1265   การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 145   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1254   การปรับลัดอัตราดอกเเบี้่ยเงินกู้ และการจ่ายดอกเบี้ยให่แก่เทศบาลที่ส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม อ.นาหมื่น อ.สองแคว อ.บ่อเกลือ และ ทมน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1246   การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1264   เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรใ้หแก่ อปท. (ทต. และ อบต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 1252   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.ปัว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/1242   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1235   กำชับมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1212   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1203   โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทรการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1199   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/90   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสรเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 8 (ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4295   ขอเอกสารเพิ่มเติมข้อหารือกรณีเรียกค่าปรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออก (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1185   แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1168   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1170   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียนการอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1169   เลื่อนกำหนดการอบรมดครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1167   ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1166   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1165   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3" (ระยะที่ 3)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1152   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ (ที่มีเทศบาลตำบล) และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน )     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1139   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง ( 1 เม.ย - 30 ก.ย. 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 139   หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรฉบับใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1140   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิืงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศไทย (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1138   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart Web)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1133   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4007   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4011   การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 137   ขอเชิญ อสม. ในพื้นที่สมัครเข้าร่วม IMC ในชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1   ดำเนินการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 133   ส่งผลการประเมินพัฒนาการ การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1115   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นทางและการใช้แอปพลิเคชัน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.ภูเพียง อ.แม่จริม อ.ปัว อ.นาน้อย และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 85   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1094   แนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ สถานที่ตั้ง (On site) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1095   การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1096   ขอความร่วมมือสำรวจปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1093   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2565
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1070   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1071   คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่ีมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 132   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินมลพิษทางน้ำ สำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1072   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ไปตามกฏหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสำหรับ อปท. จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1056   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 130   การดำเนินงานโครงการทุนศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 131   แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.บ้านหลวง สถอ.สันติสุข สถอ.เฉลิมพระเกียรติ และ สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (การคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1055   การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   ขอประชาสันพันธ์แนวทางการขอรับการประเมินและการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart Web)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 128   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมออนไลน์ให้บุคลากรที่มีความสนใจโดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมไปยังหน่วยงานผู้จัดอบรมโดยตรง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1054   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1061   ขอส่งการประเมินการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1057   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เสนอชื่อผู้แทนจาก อปท. เป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1058   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 126   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ทีมีสถานศึกษาระดับปฐมวัยรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1059   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักพื้นฐานของการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา” สัญจร รุ่นที่ 1/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1025   โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565    
doc220220308042220.pdf
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1026   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ "นวัตกรรมพร้อมใช้ในการจัดการขยะ ขยายผลตาลเดี่ยวโมเดล เพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีขึ้น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3667   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1024   แต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2565
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แจ้ง อปท.ในเขต อ.แม่จริม อ.เวียงสา อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 992   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ "บ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน" (แจ้ง อ.ปัว และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 991   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ผาสิงห์)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 993   แอปพลิเคชั่น "THAI DISASTER ALERT"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 122   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 121   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 76   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615