กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 382   การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 381   การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทอดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/30   เชิญประชุมหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อปท. วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 383   ขอเชิญประชุม(ปลัด และ จนท.บันทึกข้อมูล Info ) แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.1 มฝ.2 (วันที่ 1 ก.พ. 60 ห้องประชุมเจ้าสุรพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ ว 380   ตอบข้อหารือการจ่ายเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ที่เคยดำรงตำแหน่ง สส.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 372   แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 047   ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 371   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 369   ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 036   ยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 037   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 039   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-LASS     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 046   แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างของ อปท. ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559   
doc220170126233201.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 044   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรึกษาทางเลือกเพื่อสานพลังเครือข่ายในสังคมในการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม" ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 043   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด (พันธู์) แห่งความดี ปี 2 ตอน..     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 042   ขอความ่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการการคุ้มครองสิทธิและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนภายใต้หัวข้อ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว041   เร่งบันทึกข้อมูล ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ LSEP ในระบบ Info ให้แล้วเสร็จภายเวลที่กำหนด ( 31 มกราคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 333   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-01-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 332   แนวทางบันทึกข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เร่งดำเนินการด่วน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1308   การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 323   การประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 325   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 301   ซักซ้อมทำความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 026   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 025   ขอข้อมูลเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ที่ออกเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 266   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023..5/ว 265   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 031   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  23-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 254   เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 127   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 022   คู่มือการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 026   โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 218   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 217   การคัดเลือกครูภาษไทยดีเด่้นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 215   แนงทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 019   รหัสผู้ใช้งานระดับศูนย์สอบ NT      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 203   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 020   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 192   การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำนินด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 174   โครงการปรับปรุงบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศง 2560   
doc220170116185557.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 015   โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 023   แบบสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ   
doc220170113010444.xls
 
doc320170113010444.xls
 
doc420170113010444.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 148   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศุนญ์บาท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management For Local Deveopment : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
doc220170112231004.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 021   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครุประจำการ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 144   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 138   ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าน Thai Rabies Net     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2560
ด่วนที่สุด     สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 358   ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 016   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 102   โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 104   ผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 010   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอม อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 15-24     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 009   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 65   การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน0023.5/ว 64   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 57   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 56   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/194   "เทศบาลเมืองน่าน" การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 40   คู่มือการบันทุกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 001   ติดตามผลและแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560   
doc220170105015720.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 34   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 28   การบันทึกปละปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 366   โครงการ "เติมไออุ่น สู่ดอยสูง" ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5410   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำ)นวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2412   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5411   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5409   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 5408   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/21932   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบฯ 2560 งวดที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.5/ว 367   ประกาศรายชื่อคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็ฯรายเดือนเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน0023.2/ว 5350   สำรวจข้อมูลฐานรายได้ (รายได้ 5 หมวด ลบ รายจ่าย) และฐานอัตรากำลังของเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 364   ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 365   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 368   การจัดทำรายละเอียดข้อมูลนักเรียนและรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนตามแบบฟอร์ม ที่แนบ(ไฟล์แยก)   
doc220161228023323.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5403   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5389   การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5388   แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  e-Plan   เร่งรัด อปท.นำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "การอนุมัติงบประมาณ" ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/59)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว5379   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วน  นน 0023.3/ว 5378   โครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลอาหารที่ดีและน้้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 2560   
doc320161227024127.rar
 
doc420161227024127.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2559
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5357   การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ขอให้ส่งเป็นไฟล์ excel)   
doc220161226210845.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21648   โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560   
doc220161225214818.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5322   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นให้แก่สหกรณ์     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5320   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 563   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5319   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5289   ขอความร่วมมือคัดเลือกครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5259   การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5260   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-12-2559
ด่วนที่สุด  info   การบันทึกข้อมูล อปท. 8 ด้าน ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2559
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615