กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 411   แจ้งรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างสังกัด อปท. ที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4420   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4419   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 408   กาจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561   
doc220171023195611.xls
 
doc320171023195611.xls
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4384   การจัดสรรเงินอุดหนุนฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4385   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4383   โครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพครู ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื่้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4380   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4243   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4301   การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4246   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศง 2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4758   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4358   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4353   ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตามโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4352   แจ้งกำหนดการโครงการตรวจนิเทศงานและติดตามงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4349   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   
doc220171017235949.xls
 
doc320171017235949.doc
 
doc420171017235949.doc
 
doc520171017235949.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/16711   การโอนจัดสรรงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อไปดำเนินการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น (Matching Fund) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4324   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 405   รายงานข้อมูลสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 404   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4316   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)   
doc220171016010659.pdf
 
doc320171016010659.xls
 
doc420171016010659.doc
 
doc520171016010659.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5314   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
doc220171016001800.xls
 
doc320171016001800.doc
 
doc420171016001800.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/403   ประชุมนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้รับผิดชอบงานบุคคล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17196   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4299   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4289   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2560
ด่วนที่สุด  LTAX info   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4287   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานศึกษาปฐมวัย   
doc220171011204723.xlsx
 
doc320171011204723.xlsx
 
doc420171011204723.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4290   นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5270   การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่บิดามารดาเป็นแรงงานไร่อ้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4029   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4249   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lass) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4250   ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4245   การจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่อกิจการวิทยุคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4244   การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 16966   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 16967   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4235   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4096   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 18   ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมฯในการประเมินผลงานข้าราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4208   การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4222   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4206   ขอข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี ในระบบ e-plan ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4190   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4191   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4188   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4189   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  06-10-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 8 1 ก.ย. - 30 ก.ย. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 395   แนวทางการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 394   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4178   ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4171   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4158   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4116   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกรายวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 392   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2560
ด่วน  นน 0023.5/ว 4146   การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4148   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว4133   แนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4121   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญยัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4090   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4092   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4089   แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4087   การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4086   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 17   เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4048   การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์     กลุ่มงานการเงินฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4046   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4042   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2560
ด่วนที่สุด  มฝ 2   แบบรายงานสถานะการกรอกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/356   แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local sufficiency school : lss)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15838   การติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว.3994   ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 380   การจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ และสำเนาเทศบัญญัติ/บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านการศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3991   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว375   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3980   การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 374   ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3966   คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3972   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
doc220170920004333.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3961   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดทำไว้ก่อนวีนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 371   แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติให้การเช่าหรือจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน      กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   การนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3960   แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 370   การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 368   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3959   การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ltax gis) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองรับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3944   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3943   การบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  รายงานการจัดทำแผนที่ภาษี info   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615