กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5232   การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 (สิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4954   บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสรุปรางานประจำสัปดาห์ ประจำวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5198   ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภ่ษีป้ายของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5225   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 23   กิจกรรม "ก้าวนี้ที่น่าน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5226   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2551 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 456   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน to be number one จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 477   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5197   กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20753   โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : lss)"   
doc220171213214509.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 00023.3/ว 5190   ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5191   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว5175   โครงการพัฒนาการบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เรียน นายอำเภอเวียงสา,นายอำเภอนาน้อย,นายอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 484   โครงการเติมไออุ่น สู่ดอยสูง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนมาก  นน 0223.3/ว 5155   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 483   การชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 465   โครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5124   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5140   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4943   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5129   การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว481   แจ้งแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว482   แจ้งการยกเว้นดารปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 161 วรรคสอง ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5127   การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 (สิงหาคม - กันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5133   โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สัดกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5130   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5131   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5132   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/20513   การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5124   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 480   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-12-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/20430   การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5109   ขอความอนุเคราะห์นายช่างโยธา เพื่อสนับสนุนการคุมงานก่อสน่างศูนย์อินนเตอร์เน็ต (uso net) ภายใต้โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบของสำนักงาน กสทช.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   อปท. ที่ยังไม่ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ที่รับผิดชอบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5104   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5103   การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว20390   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่องโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว479   ขอให้แจ้งสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขอให้ส่งข้อมูลแบบสำรวจภายใน วันที่ 8 ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4906   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5061   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4783   โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5053   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5043   การสำรวจและบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจสินค้า/อาหาร/ที่พัก ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 476   สรุปผลการประชุมของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 19176   โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5032   การรายงานผลการดำเนินการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ   
doc220171201004422.xls
 
doc320171201004422.jpg
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว5027   แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/453   แจ้งกำหนดจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts Go Solar) เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว477   กำหนดจัดการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว5030   โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเลือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/20191   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/475   แจ้งนักทรพัยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว5004   ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณ๊ที่มีเหตุผลความจำเป้น พ.ศ.2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว472   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป้นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4933   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว471   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4937   แนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4932   การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูล ในระบบ e-plan แผน 4 ปี 2561-2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4911   การขับเคลื่อนการดำเนินงาน"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4890   โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4909   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4908   ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทสไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   รายงานผลการประเมินคุณภาพนอกของสำนักงานรับรองมาตราฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4880   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4845   ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณรอายุราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4872   ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share" ภายใต้ดครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (miracle of life) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4859   แบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว460   การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว465   หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนอราคากลางงานก่อสร้าง      กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว.463   การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 463   เร่งรัดการรายงานการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4869   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว461   แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรท้องถิ่น      กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว459   แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 456   มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 458   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4857   ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 455   ขอสนับสนุนข้อมูลการอ่านออกเขียนได้เพื่อรองรับการตรวจราชการฯ และตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/19456   การสนับสนุนให้ อบจ. เข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟุสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2560
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจนิเทศการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ (ประจำปีงบประมาณ 2561)   
doc220171120014310.doc
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  20-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4754   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-11-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   ร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการลงนามสัญญาให้จงได้ ภายในวันที่ 23 พ.ย. 60 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว4806   ขอเชิญส่งลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์(scouts go solar) เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4801   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4803   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 452   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 453   การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615