กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2490   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2482   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 299   จัดส่งหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้ง อ.สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2480   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2481   การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 294   โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 293   โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 297   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 296   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 295   โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 286   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ด่วนที่สุด     การรายงานติดตามการบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2424   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 289   แจ้ง อปท.และสถานศึกษา สุรปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา ระดับ อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2423   การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 292   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามดครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว/287   แจ้งการดำเนินการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์(WRD) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   แจ้งให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ CCIS และ SIS ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิ.ย.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 291   โครงการอบรมหลักการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/016   แจ้งให้ อปท.มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯดังกล่าว (ครู ก.รุ่นที่ 2) เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   แจ้งการจัดโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 283   การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2390   แนวทางการพัฒนาคูคลองให้แหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 284   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparncy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 281   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2385   แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2384   รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2352   โครงการประชุมสัสสนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรางานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในระดับต้นสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 279   การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2354   ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 277   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 278   การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้ารการและพนักงานส่วนท้องถิ่น"เกษียณสร้างสุข" (Happy Retirment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2349   ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง 11 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2345   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 236   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2333   เร่งรัดให้ อปท. จัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจแผ่นดิน     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 274   แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2343   โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)"รุ่นที่ 41-45     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/10373   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่ม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2310   ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2315   การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการ เรื่อง การบริหารจัดการสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/10383   ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานนุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 272   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2325   หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2322   แจ้งรายชื่อ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS)" ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) แจ้ง อำเภอเวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2321   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2311   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 273   หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 271   ประกาศคระกรรมการการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2327   สำรวจความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการ"พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558"และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2312   ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 015   แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2296   การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2308   การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 268   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 270   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกิจกรรมกพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 264   ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 265   ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 266   ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 267   พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 263   แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับข้อมูลจากกรมที่ดิน เพื่อขอรับรหัสผ่าน (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว และบ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2283   การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี(พ.ศ.2563 - 2567) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่ารระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลางน้ำ) (Local Sufficiency Plan : LSEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2279   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2277   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจัหงวัดการศึกษาและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1753   การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท.   
doc220190527202431.xlsx
 
doc320190527202431.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2233   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2231   การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2249   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 262   การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2254   เชิญประชุมซักซ้อมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2258   การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2235   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2230   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว014   แจ้งให้ ผอ.กองช่าง ทุก อปท. เข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2232   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้อราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 259   กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 260   ประชาสัมพันธ์เปิดอบรมหลักสูตร"สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ 45     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 261   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักสูตรการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ของเดือนเมษายน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9966   การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2223   ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/216   แจ้งยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในระบบ INFO อัพเดทข้อมูลล่าสุด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2214   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   แจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ"งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2205   การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.แม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2201   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2202   ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2199   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2198   การเชื่อโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2197   แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สัดกัด อปท. (แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2165   การจัดฝึกอบรม"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2164   โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว257   การประชุมสัมมนาชี้แจ้งการใช้หลักสูตร รักษ์ป่าน่าน เพื่อการขยายผลตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2166   เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน   
doc220190521232235.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2135   ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/214   แจ้ง ทต.เชียงกลาง รายงานผลดำเนินการ"ตำบลต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (GROUNDWATER BANK)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615