กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 159   การจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ      กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1556   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1555   ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1557   การรณรงค์ใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 157   ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 150   แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1536   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 156   ประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบแห่งความดี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6137   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1534   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนมาก  e-Plan (แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี พ.ศ.2561-2564)   แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) ถึงขั้นตอน "อนุมัติแผนฯ" ปีงบฯ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1531   การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1530   โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 (Head Heart Hand Health)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1509   บัญชีราคามาตราฐานคุรุภัณฑ์     กลุ่มงานการเงินฯ  04-04-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1494   การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 1495   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1488   เร่งรัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1486   การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1482   ขอความอนุเคราะหืสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1489   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน ปี 2560   
doc220170403004511.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 147   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1456   ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1448   โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1429   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1428   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเม.ย.-มิ.ย.60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1431   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 3 เดือน (เดือนเม.ย.-มิ.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1424   การแจกจ่ายหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 144   แผนการพัฒนาสังคมจังหวัด ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 145   แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1414   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 142   การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1408   หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ด่วนมาก  e-Plan (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561)   แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan (ส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) ถึงขั้นตอน "การอนุมัติแผนฯ" ปีงบฯ 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 143   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 1409   การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1412   การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชของจังหวัดและอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1406   โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2560
ด่วนที่สุด  คู่มือประชาชน   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกขัอมูลการจัดทำคู่มือประชาชน บันทึกภายในวันที่ 30 มี.ค. 60     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 140   การส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 002.3.5/ว 137   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 138   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 139   อัตราราคางานต่อหน่วย     กลุ่มงานการเงินฯ  28-03-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1380   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170327200625.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 134   ขอให้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้แทนระดับอำเภอ เพื่อเป็นคณะกรรมการชมรมครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัด อปท. ในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1362   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 1361   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 1360   โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็และเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 133   การดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 08   เชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 132   แจ้ง อปท. ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มี.ค. 60   
doc220170323192732.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1315   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1316   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1317   โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   การให้สัมปทานโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ภาคเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วน  นน 0023.3/ว 1303   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560   
doc220170322020119.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1295   การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1297   ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1289   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 07   เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1281   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 128   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1280   ประกาศผลการประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับศึกษาหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่นที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1275   โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเสริมสร้างศักยะภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อส่งเสริมทักาะชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1274   ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัรและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1273   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1244   ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1239   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1218   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ทั่วไป  ita   กลุ่มไลน์ ita     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1192   เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 717   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 (สำหรับ สถจ.และ สถอ.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 06   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2560 ( สำหรับ อปท. )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 120   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1167   การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 726   ประชาสัมพันธ์ครุวิทยาศาสตรืดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 725   ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 724   การจัดทำข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1137   ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผลการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการปีการศึกาา 2559 และแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1162   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1133   การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 718   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  กลุ่ม LINE ของระบบ e-Plan   แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบการกรอกระบบ e-Plan แอดเข้ากลุ่มไลน์ใหม่ด้วยคะ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2560
ด่วนที่สุด  นน.0023.3/ว 1128   ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยเรื่องการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1130   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องเพื่อเสนอที่ประชุม ก.ท.จ. น่าน พิจารณา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1078   โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (best practices)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1079   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1091   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1084   การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 113   การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1085   การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553   
doc220170312213501.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4169   การปฏิบัตืตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4656   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1045   เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมุลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1043   การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 088   เชิญประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 101   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-03-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615