กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2294   พ.ร.ก.เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 209   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2275   การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2274   การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2263   การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2253   การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2560
ด่วนที่สุด  LPA 60   คำสั่งและตารางตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2017   ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 (Chief executives of local administrators :thailand 4.0) และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเทศไทย 4.0 (chief adminstrators of local administration:thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2225   โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2221   การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  อบรมวินัยฯ   แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ และชำระค่าลงทะเบียน “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัย ของอปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2560" ได้ถึงวันจันทร์ ที่ 29 พ.ค. 60 นี้     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2203   การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
doc220170524203206.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2202   การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1913   โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 8791   โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว 207   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2200   อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 202   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2067   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2182   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 206   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2192   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS      กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2191   การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 205   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2181   แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุฯภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พงสง 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2180   การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 199   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาตร์ ดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนที่สุด  LPA   แจ้งการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ และชำระค่าลงทะเบียน “โครงการอบรมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปีงบ 60 ได้ถึงวันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 60 นี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2119   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2559"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2118   การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT   
doc220170518012121.doc
 
doc320170518012121.doc
 
doc420170518012121.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 197   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 198   แจ้งการกรอกข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2561-2563     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2109   การคัดเลือกโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2017   การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2090   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัย ของ อปท. จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 193   ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 2017   ซักซ้อมความเข้าใจโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0 และหลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ประเทศไทย 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ทั่วไป  ที่ นน 0023.3/ว 2016   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2067   แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2066   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2559 และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 182   เร่ง อปท.และ ทถอ. ในการดำเนินงานและรายงาน ตามหนังสือ นน 0023.3/ว 182การรายงานแบบความคืบหน้า กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี    
doc220170516001136.xlsb
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   การดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราจังหวัดน่าน (การฝั่งกลบบ่อขยะ)   
doc220170511031335.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2018   การจัดสรรคืนเงินงบประมาณ รายการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  11-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 187   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3/ว 184   สำรวจเรือของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 179   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนมาก     รายชื่อและสถานที่บ่อขยะที่ต้องดำเนินการปิดหรือฝังกลบ พร้อมรายงานภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1959   การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220170507205351.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 171   การส่งใบสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2560
ด่วนที่สุด     ขอแก้ไขเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชมรมพนักงานครูส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2560
ด่วนที่สุด  ลงทะเบียนเงินอุดหนุนฯ 60   แจ้งการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 185   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการชมรมพนักงานครูส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1908   การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหาไฟป่าและหมอกควัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1892   การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 182   การรายงานแบบความคืบหน้า กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี   
doc220170502005236.xlsb
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1864   การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 128   เชิญประชุม ประเทศไทยไร้ขยะ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2560
ด่วนที่สุด     ขอความร่วมมือ อปท. กรอกข้อมูลประเด็นการตรวจติดตามการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 162   อบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 177   โรงงานยาสูบเปิดรับสมัครผู้พิการ ตำแหนางพนักงานธุรการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1829   การจัดประกวด หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด ในระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ในระดับจังหวัด   
doc220170430201907.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2560
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 60   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2560 เดือนมีนาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1789   ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้ดครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2560
ด่วนที่สุด  อบรมพัสดุฯ   แจ้งประสาน อปท. เกี่ยวกับ"โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ อปท." กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งจ่ายเงินลงทะเบียนถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้   
doc220170426205252.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2560
ด่วนที่สุด  อบรมสัมมนา พรบ.สาธารณสุขฯ   ประสาน อปท. เรื่อง"โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ส่งรายชื่อและชำระค่าลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้ (ที่ สถจ.น่าน)      กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1764   ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 190   ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด   
doc220170424194851.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 171   เปลี่ยนแปลงระยะเวลา และรูปแบบ (ข้อ6 ข้อ7)การบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 (ระบบINFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1749   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1703   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซท้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-30     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1701   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1725   การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2560
ด่วนที่สุด  อบรมพัสดุฯ   แจ้งประสาน อปท. เกี่ยวกับ"โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ อปท." กำหนดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมทั้งจ่ายเงินลงทะเบียนถึงวันที่ 28 เม.ย. 60 นี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2560
ด่วนที่สุด  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)   แบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท. (พ.ศ.2561 -2564) //รูปเล่ม+CD ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   การตรวจสอบแบบคำขอใช้โปรแกรมภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000) และการดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ตัวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1632   การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-04-2560
ด่วนที่สุด  Ltax 3000 (info)   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบ info      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง 2560   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 2560 งวดที่ 1 และงวดที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1639   ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 161   แจ้งเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) งวดที่ 2      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1612   ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1607   การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1585   การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพื่อสนับสนุนวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1584   สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระยยข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (school information system : sis)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1581   ขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : tor) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห๋ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment :ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6313   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานใช้ชีวิตประจำวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1577   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS     กลุ่มงานการเงินฯ  11-04-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615