กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 278   ขอความร่วมมือในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนนายกเทศมนตรีเลือกกันเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2992   สรุปการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2991   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   
doc220170718235617.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 277   กรอกแบบสำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโครงการอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2985   โครงการอบรมและฝึกปกิบัติการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2984   โครงการประชุมเชืงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง thinking school     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 272   คู่มือความรู้เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 1195   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2947   ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 267   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2890   การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  ลานกีฬาฯ   การรายงานความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.) ให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (จำนวน 3 แห่ง) ส่งแบบรายงานฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 12 ก.ค. 60      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 261   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตวางผังเมืองรวมจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมบรรจุแผนงานและจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2872   แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  ลานกีฬาฯ   การรายงานความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.) ให้ อปท. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งแบบรายงานฯ ให้จังหวัดภายในวันที่ 12 ก.ค. 60      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2871   แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระดับประเทศ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2851   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2849   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2852   ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2850   ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2834   ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน่้า) LSEP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2833   ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ในงานการสัมนนาระดับชาติ เรื่อง      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   แจ้งเปิดระบบการบันทึกข้อมูล LPA ด้านที่ 6 นวัตกรรมท้องถิ่น ในระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2832   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชย ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11437   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2819   การน้อมนำพระราชกระแสสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2807   ขอประชาสัมพันธ์งาน 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 257   ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์และรณรงค์ให็โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 256   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2806   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางสัลของคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2618   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-07-2560
ด่วนที่สุด     การรายงานควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2760   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 254   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 11152   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รองรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2731   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 เดือน (เดือน ก.ค. - ก.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2732   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือน ก.ค. - ก.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2730   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2733   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศีกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 253   ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-07-2560
ด่วนที่สุด  นน   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศีกษาท้องถิ่น)   
doc220170630015933.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2720   ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2715   เร่งรัด อปท. ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2710   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 และการดำเนินการตามประกาศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2709   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 245   จัดส่งคู่มือความรู้ เรื่อง โรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/10780   การดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2635   การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220170627023334.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2677   การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2678   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก "suandusit kids books award 2017W     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2679   การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 244   การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2665   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training Program for Education Administrators : Thailand 4.0)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2666   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 240   การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 241   การแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 2617   การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2624   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2631   แนวทางการอุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2620   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ   
doc220170621011730.xls
 
doc320170621011730.xls
 
doc420170621011730.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2619   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2611   แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 239   การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2600   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2581   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2583   การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2585   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2580   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2519   ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2517   ขอเชิญประชุมเพื่อทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2496   การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 2491   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2498   การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2501   เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2499   การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 227   การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2500   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 226   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 223   ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2441   การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 220   ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม คำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (สถ. - อปท.) lpa     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 2431   การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว 2418   การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2404   ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2500   การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี ๒๕๖o     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   การสำรวจข้อมูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2373   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่่้มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2378   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas     กลุ่มงานการเงินฯ  06-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2369   โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 2368   การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 217   ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 213   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6-20     กลุ่มงานการเงินฯ  05-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/9390   การจัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2 เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2347   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 10   เชิญประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-06-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2333   การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (child development center information system : ccis) ประจำปี พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2296   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-06-2560
ทั่วไป  นน0023.5/ว 210   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2293   หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย     กลุ่มงานการเงินฯ  31-05-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615