กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/8572   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 227   โครงการเมล็ด (พันธุ์) แห่งความดี ปี 4 ตอน ตามรอยเมล็ด (พันธุ์) สร้างสรรค์สู่อาชีพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8575   โครงการวันที่ระลึกการต่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1886   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมได้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด ในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1885   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัด ในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 226   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1892   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 012   ขอให้ อปท.สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้ำได้และสำรวจแหล่งน้ำที่ได้รับการถ่ายโอน   
doc220190430011330.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1875   แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (แจ้งสถอ.เมืองน่าน สถอ.แม่จริม สถอ.ปัว สถอ.ท่าวังผา สถอ.เวียงสา สถอ.เชียงกลาง สถอ.นาหมื่น สถอ.บ่อเกลือ สถอ.สองแคว และสถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 220   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้รับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 24 หลักสูตร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 221   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1863   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1858   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 218   แจ้ง อปท. นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2562 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับ ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 216   การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1831   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1830   ขอให้รายงานรหัสประจำปบ้าน (11 หลัก) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวีสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 215   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-04-2562
ทั่วไป  1/2562   ขอความร่วมมือซื้อเสื้อ"สหพันธ์ข้าราชการ สถ,"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-04-2562
ด่วนที่สุด     แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2562   
doc220190510003343.pdf
 
doc320190424212851.pdf
 
doc420190424212851.pdf
 
doc520190424212851.pdf
 
doc620190424212851.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1813   ขอความร่วมมือให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์ (e-payment)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1812   โครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1805   การดำเนินงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1811   การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1804   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1798   เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการประเมินประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 212   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัฒกรรมในบัญชีนวัฒกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัฒกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว213   การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1791   สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)   
doc220190423220704.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/8055   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1793   กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด้กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 211   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8070   ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   ขอเชิญ สถอ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ web conference เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1788   ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1794   ขอให้รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน รถกู้ชีพ/กู้ภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1750   ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุมัติบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 209   การจัดส่งรายชื่อ อบรมตามโครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว208   แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโรคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว207   การปลูกไม้ประจำถิ่น "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1764   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1765   แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 206   ขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1762   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 1748   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web conference      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 204   จัดการอบรมการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 205   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 202   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยใจคนสร้างสรรค์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 203   ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1766   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1767   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจำทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1759   การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1749   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1756   การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1755   การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1757   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 200   การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7867   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้งอำเภอท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1736   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอนาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1734   การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1724   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1703   แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1663   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอการทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตสมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1667   การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   สรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 and Sustainable Meeting"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 198   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1654   การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   มติที่ประชุมคระกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตื ครั้งที่ 1/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1655   การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/165   แจ้งกำหนดการจัดงาน "เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พํฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" แจ้ง อบต.นาทะนุง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1650   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนสายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1646   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ ITAS ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1647   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาส 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1645   ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1639   การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 194   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 193   แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมขอความร่วมมือการใช้ไบโอดีเชล บี 20     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 192   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 191   แจ้งให้ อปท. ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการทำความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1618   การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and walk forum) พร้อมขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1621   ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1620   โครงการอบรมสัมมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1614   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 163   ขอความอนุเคราะห์ติดตามทวงถามการส่งคืนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ปี 2561 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืม (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1609   การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 190   แนววินิจฉัยข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 189   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/160   แจ้งให้ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน ลาพักผ่อน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 186   แจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 187   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1598   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งามาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 185   แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 184   แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1582   การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615