กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3888   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3887   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3889   หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 503   เปิดการอบรมหลักสูตร"นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 76"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16599   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 502   แจ้งขอให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายส่งคืน ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3865   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 501   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. และการรายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเองและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนตามรอบระยะเวลา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3856   การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3855   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   ประชาสัมพันธ์การปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดน่าน กรณีพิเศษ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16559   การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนังงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3860   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3858   การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3851   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3853   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเคครื่องพ่นสารเคมีและการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ ว 498   การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฏหมายกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 494   แจ้งรายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 495   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 493   แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ"ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน" (แจ้งเพิ่มเติม)   
doc320190911020420.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3809   ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ"ชิมช้อปใช้"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 490   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงิดชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพา     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 491   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 492   แจ้ง นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ"ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/408   แจ้งการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยแบบบูรณาการตามโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ฯ (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3790   การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3791   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/407   กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่งทะเทือนของแผ่นดินไหว (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3783   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3770   ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3773   ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 486   แจ้งประชาสัมพันธ์จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3776   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาหมื่น อ.สันติสุข และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 487   เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น หรือไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด     กลุ่มงานการเงินฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3771   โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  09-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 485   แจ้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการ พนักงานครู เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนหรือพัมนาด้านการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16223   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญยาท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว 3728   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3760   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220190906024719.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 484   แจ้งให้ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3730   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-09-2562
ด่วน  นน 0023.2/ว 3712   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-09-2562
ด่วน  นน 0023.2/ว 3710   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3700   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 (เดือนกันยายน 2562 )      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3699   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 483   ขอเชิญร่วมพิธีเปิด รับฟังการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร"รักษ์ป่าน่าน" และร่วมจัดนิทรรสการตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 482   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 480   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 481   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (ZYLP) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 446   การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 479   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3704   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3706   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3693   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3697   การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562   
doc220190903195855.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 478   การเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบุคลากรของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/15879   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ อบจ. ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 477   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 475   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3663   การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/15815   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอนาน้อย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3645   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน      กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 471   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 470   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3625   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3626   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศมางการศึกษา (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child Development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3635   การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3634   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3620   การมอบดล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ดรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15706   ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3619   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนภาษาจีนออนไลน์สำหรับผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท. ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 468   การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต"นักคิดสุจริต" รุ่นท่ี 2 โดยขอเชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15708   สำรวจความต้องการในการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2562
ทั่วไป     ขอแจ้งราบชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 (งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3605   แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3587   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 465   การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 464   การนิเทศ ติดตามในโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (แจ้ง อสถ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   ส่งประกาศผลการคัดเลือกสถานพัฒนาที่มีผลงานการขยายผล ต่อยอดผลงาน (ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/15545   การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3576   แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม Bike and Walk Trip     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3575   การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 020   แจ้ง อปท. ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. แห่งละ 1 คน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3567   การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3568   แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3562   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3561   การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง (แจ้งอำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3557   รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/15461   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอแม่จริม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3549   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 458   ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3540   การประเมินโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 461   แจ้งติดตามเร่งรัดให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3521   ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 460   จัดส่งแผ่นพับ เรื่อง MBL (MIND BASED LEARNING)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15286   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615