กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4178   ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4171   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4158   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4116   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกรายวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 392   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2560
ด่วน  นน 0023.5/ว 4146   การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4148   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน0023.3/ว4133   แนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4121   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญยัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4090   แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4092   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4089   แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4087   การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4086   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 17   เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4048   การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์     กลุ่มงานการเงินฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4046   ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4042   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2560
ด่วนที่สุด  มฝ 2   แบบรายงานสถานะการกรอกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (มฝ.2) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 60)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/356   แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local sufficiency school : lss)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15838   การติดตามและประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว.3994   ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 380   การจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ และสำเนาเทศบัญญัติ/บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านการศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3991   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว375   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3980   การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 374   ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3966   คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3972   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
doc220170920004333.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3961   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดทำไว้ก่อนวีนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 371   แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติให้การเช่าหรือจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน      กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 373   การนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อปท. (LTAX) ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3960   แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 370   การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 368   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-09-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3959   การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ltax gis) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองรับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3944   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3943   การบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2560
ด่วนที่สุด  รายงานการจัดทำแผนที่ภาษี info   รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ด่วนที่สุด     แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 367   โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3914   การปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3905   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3912   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 364   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดทำไว้ก่อนวีนที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและารบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3881   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3880   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 340   แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/337   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3878   โครงการมอบรางวัล ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3871   ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า thai rabies net     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 003.35/ว 3870   การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (pre-ceiling)     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 15   ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-09-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3841   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 360   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว355   การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์ต่อครู เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3811   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3826   การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3825   มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 351   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 350   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  12-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 354   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3810   การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3758   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3755   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่งแบบแจ้งรายละเอียดฯ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2560)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3757   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติ่ม     กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3756   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน      กลุ่มงานการเงินฯ  08-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14895   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศง 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3761   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3760   ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 60     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-09-2560
ด่วนที่สุด  นน0023.3/ว3668   ขอเชิญประชุมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 347   การสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 7 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 344   การยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (pensions electronic filing)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 343   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี (2561-2563) ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 339   ขอเชิญประชุมคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2560
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2560 งวดเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/13   แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดราคากลาง และแบบรูปรายการถนนของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเข้าร่วมประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 336   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  e-plan   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) จนถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100 % ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3604   การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 334   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3601   แจ้งเลขที่เอกสารโฮนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559     กลุ่มงานการเงินฯ  28-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   การสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3592   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป้นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3577   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3582   การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3520   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3538   การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล (สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยให้โหลดได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัด 2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง งวดที่ 6 1 ก.ค. - 31 ก.ค. 60 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3561   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615