กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3915   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3911   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่านประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วน  นน 0023.4/ว 3908   ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3909   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว417   ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 418   กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 419   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3905   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3906   แจ้งบัญชาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 416   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตร์นครน่านตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฏร์พื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิด"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3877   การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 415   ขอความร่วมมือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 412   แจ้งให้นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนได้ที่ สถจ.น่าน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยส่งเป้นเช็คสั่งจ่ายในนาม "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3849   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3861   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบปารเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3847   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3845   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3843   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.นาหมื่นและ องสองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3842   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 311   แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลเลขที่ตำแหน่องของข้าราชการครู/พนักงานครู     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3819   การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 409   กรมควบคุมโรคได้ส่งสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3818   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 408   แจ้งบุคลากรให้มาชีแจ้งกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทต.ยอด ทต.กองควาย และ ทต.บ่อแก้ว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3817   เร่งรัดการดำเนินงาน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 406   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 00233/ว 3807   สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00233/ว 404   แจ้งให้ อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริงหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ต้องส่งคืนงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3796   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3780   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ.(e-magazing)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3779   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3778   แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง "นักโภชนาการ" เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3786   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 402   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 401   การขยานหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 403   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุขรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้อัตราค่าบริการสาธาณสุขมีความเหมาะสม ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว3785   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 3)   
doc220180909223311.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3777   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3776   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3775   การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่งคง "กล้องวงจรปิด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 399   ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แจ้งให้ อปท.นำหลักสูตรการอบรม "การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/015   แจ้งให้ อปท.ที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559-2560 ส่งตัวแทนแห่งละ 1 ราย เพื่อดำเนินการในเรื่องฯดังกล่าว เข้าประชุม ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3722   การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3720   โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561   
doc220180906004556.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00233/ว 15766   ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3709   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (school Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3708   แจ้งแนวทางปฏบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 และเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00235/ว 3704   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3703   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15696   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรสการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3487   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15225   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.นาหมื่น และอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 377   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3686   แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 392   การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 393   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิะีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3684   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 394   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ปนะจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3656   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3658   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่านในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3631   การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิะานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 389   แจ้งให้ อปท. ที่สามารถรวบรวมมือถือเก่าได้มากว่า 200 เครือง ทำแบบรายงานฯ ส่งให้ สถจ.น่าน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3630   การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
สั่งการ  นน 0023.3/ว 388   ส่งรายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนด้านโครงสร้างพื้นฐาน "หอกระจายข่าว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15307   โครงการ/กิจกรรม : "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" (World Rabies Day 2018)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3627   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 15178   แจ้ง อปท. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว387   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 386   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 385   แจ้งสำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 383   แจ้งการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   การใช้งามแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจ่ยรายได้สู่ท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3007   แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3589   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประเมินผล การปฏิบติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3588   การขอรับการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 381   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3585   แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3556   แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 (ระดับจังหวัด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 378   ขอความอนุเคราะห์การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3561   ส่งโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 379   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจขากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3545   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3546   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3551   ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2573)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3547   แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามกลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 014   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล และพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แจ้งให้ ทต.เวียงสา ,ทต.หนองแดง กรอกข้อมูลลงในแบบรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกันภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา(YInD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3170   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   สถ.ขอให้แจ้ง อปท. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมารตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   แจ้งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยช่วงอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 373   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในเรื่องฯดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อชีแจ้งเกี่ยวกับผลประเมินข้อเสนอแนะการประเมินและผลการเก็บข้อมูล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3513   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3512   การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถามศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3511   การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3510   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-08-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615