กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว5030   โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเลือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/20191   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/475   แจ้งนักทรพัยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว5004   ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณ๊ที่มีเหตุผลความจำเป้น พ.ศ.2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว472   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป้นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4933   โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว471   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4937   แนวทางการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4932   การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูล ในระบบ e-plan แผน 4 ปี 2561-2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4894   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4911   การขับเคลื่อนการดำเนินงาน"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4890   โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4909   แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4908   ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทสไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   รายงานผลการประเมินคุณภาพนอกของสำนักงานรับรองมาตราฐานและคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4880   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4845   ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณรอายุราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4872   ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share" ภายใต้ดครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (miracle of life) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4859   แบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว460   การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว465   หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนอราคากลางงานก่อสร้าง      กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว.463   การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 463   เร่งรัดการรายงานการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4869   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว461   แจ้งการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรท้องถิ่น      กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว459   แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 456   มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 458   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4857   ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 455   ขอสนับสนุนข้อมูลการอ่านออกเขียนได้เพื่อรองรับการตรวจราชการฯ และตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/19456   การสนับสนุนให้ อบจ. เข้าร่วมดำเนินงานบริหารกองทุนฟื้นฟุสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2560
ด่วนที่สุด     เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจนิเทศการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ (ประจำปีงบประมาณ 2561)   
doc220171120014310.doc
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  20-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4754   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี E-LASS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  20-11-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   ร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการลงนามสัญญาให้จงได้ ภายในวันที่ 23 พ.ย. 60 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว4806   ขอเชิญส่งลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์(scouts go solar) เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4801   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4803   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 452   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 453   การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนมาก  นน 0023.2/ว 4800   โครงการคัดเลือกผู้บัญชาการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการลงนามสัญญาให้จงได้ ภายในวันที่ 23 พ.ย. 60 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/21   แจ้งเทศบาลทุกแห่ง แจ้งให้ปลัดเทศบาลเข้าร่วมประชุม คัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 60     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-11-2560
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4791   ขอส่งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4790   แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัดเหณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 450   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 449   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 451   โครงการยูนีพอร์ต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4783   ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-11-2560
ด่วนที่สุด  เครื่องราชฯ   สรุปบัญชีขอพระราชทานเครื่องราชย์ปี 61 มาเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง   
doc220171115214021.xls
 
doc320171115214021.xls
 
doc420171115214021.xls
 
doc520171115214021.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4774   การขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4773   การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว448   รายงานสถานะการติดตามบันทึกข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายจังหวัด ปี 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว447   จัดทำบัญชีวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว446   ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4765   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว442   ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง"การเพิ่มศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2560
ทั่วไป  นน. 0023.5/ว445   แจ้งยกเว้นการปฏิบัติตามกฏหมายกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว4759   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว4758   การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ทั่วไป  นน.0023.5/ว444   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น(INFO)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4750   โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 426   การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4700   การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศับรวม และบ้านพัก     กลุ่มงานการเงินฯ  10-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4693   โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (education in finland)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4685   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4641   การประชาสัมพันธ์โครงการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 60     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 439   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  info 8 ด้าน   สรุปผลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนะบบ INFO ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 60      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4667   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18698   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4660   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ norjam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4651   การประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ita)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 20   ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4644   การติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4642   โครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4643   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านการแข๋งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4598   หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่สงยัางยืน" หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018”      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 433   การดำเนินงานดครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 431   แบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4617   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว432   โครงการประกวดการเขียนเรื่องสาระบันเทิงของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว4615   ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4597   ประชาสัมพันะ์การนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR CODE) มาใช้ในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4592   การส่งคืนเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  06-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4586   รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4574   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-11-2560
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4569   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซท้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 426   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี (e-LASS)    
doc220171102205905.xlsx
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 428   มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4576   แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4566   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2560
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 424   แจ้งการปรับปรุงบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  02-11-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615