กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 380   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1352   แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกรายวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 379   ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 369   ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ..."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 033   หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. รุ่นที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 354   การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 355   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 032   แจ้งเลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 303   ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 028   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 029   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนที่ภาษี info   รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษี งวดที่ 1 วันที่ 10 - 26 มกราคม ของทุกปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ม.ค. 61   
doc220180121203237.60
 
doc320180121203237.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 328   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย ครั้งทีี 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 327   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 311   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 320   แจ้งแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 027   การจัดส่งมอบหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 312   การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยสศาสตร์บริการ   
doc220180118213302.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 025   เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 308   การสำรวจฐานรายได้และข้อมูลฐานอัตรากำลังของเทศบาล   
doc220180118212238.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 295   แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธาณสุขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนมาก   นน 0023.3/ว302   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1045   แจ้ง ทม.น่าน เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว024   การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว022   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 023   แจ้งการกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/10   การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยแจ้งให้ อปท. จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและกำหนดสถานที่จัดตั้ง "จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน"ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ100 อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 จุด (รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 25 มกราคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 286   เร่งรัดรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 287   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   การส่งมอบหนังสือรวมปาฐกกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารการศึกษากับการพัฒนา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ (ITA) ประจำปี 2561   
doc220180117020846.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ด่วนที่สุด   นน 0023.3/ว 267   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 880   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2561 (1 เมษายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 250   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 251   การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้รายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 19 มกราคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 021   แจ้งการเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 017   การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
doc220180116000956.pdf
 
doc320180116000956.doc
 
doc420180116000956.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 227   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ต.ค. - ธ.ค.60) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 61   
doc220180115235417.60
 
doc320180115235417.60
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 020   ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ และตรวจข้อสอบ การสอบ NT และ RT   
doc220180115211445.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 018   การบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/813   แจ้ง อบจ.น่าน เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 016   ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัมนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. 2560 -2561 ไปสู่การปฏิบัติของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   สถิติการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป 2561 เดือน ธ.ค. 60 ขอให้เร่งรัดการนำเข้าก่อนวันที่ 20 ม.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-01-2561
ด่วนที่สุด   นน 0023.2/002   ขอเปลี่ยนแปลงการประชุม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 สำหรับเวลาและสถานที่คงเดิม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 153   การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 012   การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 121   แจ้งการออกกฏหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด     แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้ อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อรับการตรวจ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/433   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ครั้งที่ 3      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 122   การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/001   ขอให้แจ้งองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2561
ทั่วไป     ประกาศ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการแข่งขันให้มารายงานตัว ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. และให้ติดต่อกลับที่เบอร์โทร 054-716385 และ โทร.089-6347769 พี่กรรณิกา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 118   ส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/423   ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 106   ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 103   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/294   การรายงานข้อมูลราคากลาง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 104/2557 (แจ้งอำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 74   แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2561
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 73   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรืยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 72   ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 005   กรมบัญชีกลางแจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติในการเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค และกำหนดรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคขึ้นใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 006   กรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏฺบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 60   ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 71   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/231   ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 67   สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 61   การจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภออำนวยการท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 59   ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 40   การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 62   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 43   ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และแจ้งรายละเอีดยการจัดสรรงบประมาณราบจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และสถานศึกษาพอเพียง   
doc220180104212856.rar
 
doc320180104212856.rar
 
doc420180104212856.rar
 
doc520180104212856.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 53   ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/002   แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"(แจ้งท้องถิ่นอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 47   การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนะันวาคม 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 35   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 003   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว27   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง Thinking School (เพิ่มเติม รุ่น 5 - 6)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 002   ขอความร่วมมือออกข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 16   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 18   การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 001   สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 9   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 8   การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4   มอบหมายและมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามกฏหมายการเดินทางเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023/ว 5447   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5445   ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-01-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/22106   ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-12-2560
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615