กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.4/ว05340   พระราชบัญญัติวิธีก่ารงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 571   โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 570   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5342   หารือการขอรับเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5334   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 567   แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยงและการอบรมครูผู้สอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5332   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2561-2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5324   การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.32/ว 569   การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์นาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 568   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ยังไม่ได้เข้าเรียน (เด็กตกหล่น) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5328   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5326   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต้อยอด เกษตรพอเพียงสู้ท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5325   การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5317   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน    
doc220181218003847.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 565   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 562   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 560   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 561   ขอความอนุเคาะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 563   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป้นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเหตุเพลิงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5303   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5304   การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานืเทศก์ของ อปท. ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5294   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5292   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในดครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5289   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5269   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5290   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งให้ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติแผนในระบบ e-plan ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5273   ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้ อปท. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5279   การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5253   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 555   หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5251   โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5255   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 554   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 553   แจ้งยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง พ.ร.บ.การป้องกันและกราบกรามการทุจริต พ.ศ.2542     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 556   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5247   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยกเว้น อำเภอแม่จริม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5245   การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5167   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22867   โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5244   การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22868   ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5248   การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5252   สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5250   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 552   โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38 - รุ่นที่ 43     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 551   ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5201   โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5200   แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/021   ขอให้ อปท. แจ้งนักทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อปท. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 549   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทต.ดู่ใต้ ทต.ปัว และ ทต.ท่าวังผา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5197   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5194   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video conference) ทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 547   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาน้อย และอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5167   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
doc220181207024021.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5161   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5151   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้ง อปท.ที่ยังไม่กรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 ของเดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5154   ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา เทศบาลเมืองน่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5135   โครงการแข่งขันคนเก่นในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5134   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5138   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน(Groundwater bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 544   บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 545   แจ้งโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี     กลุ่มงานการเงินฯ  04-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 542   ขอแจ้ง มูลนิะิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำ โครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5097   เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)   
doc220181203011409.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5029   หารือแนวทางการใช่จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 5060   ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานถ้วยรางวัล และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไชย ส.ธ. จารึกบนถ้วยรางวัล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-12-2561
ด่วนที่สุด  info   อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล 8 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ INFO อปท. ปี 2562 ที่ยังไม่รับรองข้อมูล ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธ.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 541   แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 540   แจ้งแนวทางปฏบัติในการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ และการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5066   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 539   ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5072   แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5062   แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5070   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
doc220181130013548.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่้วไป 62   เร่งรัดการนำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 62 เดือน ต.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4750   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยดารเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5039   การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21937   การคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5028   การทบทวนใบอนุญาตของราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 5037   แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศควรรษที่ 21 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 5022   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 534   หลักเกณฑ์และวิธีัการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5009   การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 535   แนวทางและวิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 537   แจ้งซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 536   มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ     กลุ่มงานการเงินฯ  29-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5020   แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5008   แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4977   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งรายงานสถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจ่ายได้      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4986   แนวทางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4972   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4985   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้งอำเภอเมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา ภูเพียง และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-11-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615