กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว270   ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3*/ว 254   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งนายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว และนายอำเภอทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 250   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 253   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 248   การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   แจ้งเอกสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562 ) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัด อปท. และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 31   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองคืกรปกครองส่วนในพื้นที่เขตวางผังเมืองรวมเมืองน่าน ในการปฏิบัติงานตามแผนงานประเมินผลเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ.2558 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ภูเพียง และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 240   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 261   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 32   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 238   เชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 30   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 223   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอปัว อำเภอนาน้อย อำเภอแม่จริม และนายอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 83   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 205   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 214   ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 23   การส่งมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เสียงสา และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 20   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 175   การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22   ขอความร่วมมือให้ อปท. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)   
doc220190115014726.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21   การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 186   การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่้วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท่้องถิ่นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 171   ประกาศราบชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์ประเมิน แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว163   การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 17   ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานปประเภทวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 16   แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน ธันวาคม 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 14   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 13   แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 12   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 96   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติยกเวินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น พ.ศ.26547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 11   แจ้ง โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ 385   การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 05   ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 04   แจ้งข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 10   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 06   กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 07   ทุนฝึกอบรมแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 104   การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขสภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น "การตั้งครรภ์ฺในวับรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 101   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 93   แจ้งเลื่อนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 438   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานฝนระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 115   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 382   การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่สะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Centre Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 88   ขอความอนุเคราะห์นำรถบรรทุกขยะเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรรรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 333   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/331   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" (แจ้งอำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 08   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือนพฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 47   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึ่งประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 002   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอสองแคว เวียงสา ปัว ภูเพียง นาหมื่น )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   โครงการ"มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 45   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 46   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 18   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 26   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 27   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 24   การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเทศบาล (แจ้งอำเภอที่มีเทศบาลตำบล และทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5425   ขอแจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยวานต้นสังกัดที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 10   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 8   กสารตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6   การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 5515   มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5514   การจัดทำป้ายตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5495   การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5492   มาตรการด้านการงบประมาณเพือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 585   แจ้งแบบรายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อปท. กับ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 586   ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่วยพัสดุด้วยวิธีการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 588   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 587   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับยที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 583   แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 584   หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5485   การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5483   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5482   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาทและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5472   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5451   ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558 - 25561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5400   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 581   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านสื่อสาร จินตนาการและสะเต็ม ระดับปฐมวัย (อัจฉริยะตัวน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5438   การรายงานผลงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615