กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 112   การประชุมชี้แจ้งการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17   การตั้งหมู่ยวุกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 202   ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุรภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว18   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯ อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/20   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ฯของอำเภอสองแคว     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 184   แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562-2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว188   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2563
ด่วนที่สุด     การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบ Teleconference      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 12   แจ้งผลการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 13   แจ้งแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรภายใต้รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว014   ตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (ตำแหน่ง นิติกร)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว15   สนง. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จัดส่งประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา (แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว113   แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 128   การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว119   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว116   ขอความร่วมมือรายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว009   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 465   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว008   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 104   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ยกเลิกประกาศฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 105   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 108   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำเรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 011   ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 100   ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสนัขและแมวในระบบ Rabies One Data     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว90   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพรบ.งปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 85   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง รุ่นที่ 4 - 5 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 89   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 88   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอนาน้อย สองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 87   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) แจ้ง อำเภอเมืองน่าน เวียงสา ปัว เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง แม่จริม และ อำเภอนาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 68   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว007   แจ้งสำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 004   แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 66   แนวทางการดำเนินโครงการ"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย" เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 64   การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 005   แจ้ง อปท.ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรุ่นที่ 9-10      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 006   การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 004   แจ้งขยายเวลาโอนเงินลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 59   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท." แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรม"การขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะของ อปท." แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 30   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"หลังสูตรการการบริหารงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 51   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/182   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ชอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 181   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 002   ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 44   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว001   สำนักงปม.ได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติมเดือน พ.ย. 2562 จำนวน 16 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว52   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่านฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 42   ปรับปรุงแบบคำขอรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 31   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 32   ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 28   กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 22972   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 11   โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" (Urban planning Management for local development) รุ่นที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5345   การเลือกผู้แทนเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ชุดที่ 8     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 664   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 665   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5363   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว663   แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียกระทรวงการคลังฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว5346   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5352   ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5351   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 5347   การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5344   แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5343   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5304   โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5339   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5328   แต่งตั้งคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด และคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับอำเภอ (แจ้งท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5329   โครงการ"ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 662   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 1) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5318   โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5315   ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสำรวจและกรอกข้อมูลประปาบ้านในระบบสำรวจสถานะประปาหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22731   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 661   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเป้นเจ้าภาพในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5311   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5310   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5309   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 22698   การเลื่อนขั้นค่าและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว658   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  25-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22621   แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/22617   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5276   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 660   กำหนดจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินภายนอก (SAR) ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220191223004639.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5272   การตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)   
doc220191223224134.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5269   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5265   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว659   ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5223   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่่ของอปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  19-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5232   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 656   ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615