กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4130   เร่งรัดการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหนี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 459   แจ้งเลื่อนการชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ที่สดอคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4128   การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 18013   การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 18012   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4112   การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4111   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)   
doc220181011193002.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 457   สถ.ให้ สถจ. แจ้งว่ามูลนิธิไทยยั่งยืน ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาอย่างเข้มข้นประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 456   ส่งรายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4090   การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4091   ซ้กซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4092   การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4096   การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181003210554.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4093   กฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 453   รายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยยั่งยืน ด้านเกษตร      กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4089   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 452   สถ.แจ้งให้จังหวัดแจ้ง อปท.ที่จัดการศึกษา รายงานข้อมูลประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมทั้งเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตามแบบ สบศ.1-5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 4074   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 451   เชิญประชุมพิจารณาโครงการที่เทศบาลเสนอเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4077   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220181002021248.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายงานสถานะการบันทึกข้อมูลขยะ (มฝ.2) ของอปท.จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 016   แจ้ง อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4071   จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4068   การายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4048   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 448   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป     การใช้พลังงานในราชการ เดือนเมษายน - สิงหาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 447   แจ้ง สถจ.น่าน ขยายระยะเวลารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4060   การพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 445   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4054   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4050   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4034   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4033   การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17397   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 4     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4007   หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4005   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4001   มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-09-2561
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 441   แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 440   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี      กลุ่มงานการเงินฯ  26-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3985   การโอนจัดสรรงประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 ในระบบ e-plan ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ขอให้นำเข้าภายในวันที่ 28 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 439   ส่งเกียรติบัตรให้คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร รักษ์ป่าน่าน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3978   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3980   การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ อนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 437   แนวทางการปฏิบัติทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 438   การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 322   สถ.แจ้งราบชื่อผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครู(EF) แจ้ง สถอ.เวียงสา และ สถอ.บ้านหลวง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3948   โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Projrct)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3947   การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3944   การจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.แม่จริม อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 433   เร่งรัดการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 435   แจ้ง สถอ. เรื่องโครงการสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสะอาดและมีความเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 434   แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 432   การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และมือสะอาด สร้างสุขภาพดี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3 /ว 3923   โครงการสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3918   การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3915   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3911   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่านประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วน  นน 0023.4/ว 3908   ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3909   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว417   ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 418   กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 419   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3905   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3906   แจ้งบัญชาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 416   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตร์นครน่านตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฏร์พื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิด"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3877   การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 415   ขอความร่วมมือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 412   แจ้งให้นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนได้ที่ สถจ.น่าน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยส่งเป้นเช็คสั่งจ่ายในนาม "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3849   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3861   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบปารเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3847   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3845   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3843   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.นาหมื่นและ องสองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3842   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 311   แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลเลขที่ตำแหน่องของข้าราชการครู/พนักงานครู     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3819   การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 409   กรมควบคุมโรคได้ส่งสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3818   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 408   แจ้งบุคลากรให้มาชีแจ้งกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทต.ยอด ทต.กองควาย และ ทต.บ่อแก้ว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3817   เร่งรัดการดำเนินงาน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 406   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 00233/ว 3807   สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00233/ว 404   แจ้งให้ อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริงหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ต้องส่งคืนงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3796   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3780   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ.(e-magazing)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3779   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3778   แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง "นักโภชนาการ" เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3786   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 402   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 401   การขยานหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 403   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุขรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้อัตราค่าบริการสาธาณสุขมีความเหมาะสม ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว3785   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 3)   
doc220180909223311.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3777   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3776   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3775   การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่งคง "กล้องวงจรปิด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 399   ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แจ้งให้ อปท.นำหลักสูตรการอบรม "การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/015   แจ้งให้ อปท.ที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559-2560 ส่งตัวแทนแห่งละ 1 ราย เพื่อดำเนินการในเรื่องฯดังกล่าว เข้าประชุม ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615