กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 569   ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   แจ้ง อปท. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่วัดตัวอย่างประจำจังหวัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/00059   การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 570   ประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 61   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 62   ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม      กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 567   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/2858   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 571   การซักซ้อมความเข้าใจการ)กิบัติตามกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิะีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 568   โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 526   การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 559   ประกาศการกำหนดกลุ่ม Cluster ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 60   การใช้งานระบบ Social Media (กลุ่ม LINE NAN LOCAL 4.0) เพื่อการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและสร้างนวัตกรรม 4.0     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 549   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตรืประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 548   สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 552   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2656   การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 (แจ้งอำเภอบ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 550   การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 546   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 545   ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายไตรมาส)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 533   การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   การรายงานแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"ในระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 498   หารืออำนจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท. เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 55   แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 54   แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลบุคลาการถ่ายโอนของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 42   ประชาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัดที่สอนระดับประถมศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต (แจ้งอำเภอเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 501   การทำกิจการนอกเขตของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 522   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 510   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 506   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติ่ม (รุ่น 5 - รุ่นที่ 7)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 488   แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิใบบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถานบันการเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 487   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   การประกวด แข่งขันความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2561   
doc220190211003903.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 468   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัมนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุรภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 452   การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลิอกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 459   เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 461   การรายงานข้อมูลของ อปท. ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
doc220190130204343.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 440   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/52   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 441   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ ว 437   การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 443   ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 53   แจ้ง อปท.ลงทะเบียนและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.      กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 51   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 439   การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 438   เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 308   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 420   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 132)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 412   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 50   แจ้ง อปท. ลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 48   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  28-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 371   แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฏหมายว่่าด้วยการควบคุมอาคารและกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 377   ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน     กลุ่มงานการเงินฯ  25-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 47   แจ้งให้ อปท. เร่งรัดรายงานข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ สถจ.น่าน รอบการประเมินที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 002   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมท้องถิ่นอำเภอ      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 367   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 368   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" แก่ อปท. และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 362   แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัมนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 338   การรายงานการประเมินผลการควบคุมคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 360   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 45   แจ้งการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิสวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 349   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 351   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 44   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ ว 1   เชิญประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการประเมินการเลื่อนระดับของครู สังกัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 331   แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่     กลุ่มงานการเงินฯ  22-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 310   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ปนะจำปีพุทธศักราช 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 309   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 022   เชิญประชุมข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 298   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ที่ยังไม่ส่งใบเสร็จภาษีธุรกิจเฉพาะ งวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 300   การคัดเลือกคลองต้นแบบระดับอำเภอ ตามแนวทางโครงการ "คืนคลองสวนทั่วไทย" สุขใจเที่ยวท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 26   ประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ "ช้อปหนังสือช่วยชาติ" เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/32   ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้การคัดเลือกให้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 41   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และราบการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 34   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานเินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุรภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 33   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบัยเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 35   การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 36   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงามทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 325 ง วันที่ 19 ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 269   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 40   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น (สถอ.เมืองน่าน ภูเพียง บ้านหลวง และเชียงกลาง)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-01-2562
ด่วนที่สุด     แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว270   ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3*/ว 254   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งนายอำเภอเวียงสา นายอำเภอปัว และนายอำเภอทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 260   เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 250   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 253   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 248   การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   แจ้งเอกสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562 ) เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และรำลึกถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 255   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัด อปท. และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 31   ขอความอนุเคราะห์แจ้งองคืกรปกครองส่วนในพื้นที่เขตวางผังเมืองรวมเมืองน่าน ในการปฏิบัติงานตามแผนงานประเมินผลเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ.2558 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.ภูเพียง และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 240   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 261   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-01-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615