กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1220   การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผุ้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว1221   เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพศึกษาภายนอกแนวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1219   ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5230   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้นกรณีพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1218   โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำหนดในประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 112   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1194   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ (เพิ่มเติม) ครั่้งที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1188   แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1186   ขอเชิญชี้แจงการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1187   การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 110   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว106   ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)ไว้ในสัญญาก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด     เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 20 มี.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 107   หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 108   ให้ อปท. ที่มีดรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่่าเงินเดือนครู ปละค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1170   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 36 - 50     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 105   ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ      กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 104   ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 106   ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)ไว้ในสัญญาก่อสร้าง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1169   พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้การประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1172   การจัดทำสื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2561
ทั่วไป   นน 0023.3/ว 1171   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสนับสนุนงานฐานข้อมูลภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล:การสำรวจนกเบื้องต้น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  รายงานระบบประปา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561   ให้ อปท. ใช้ link ดังกล่าว เป็นช่องทางการรายงานข้อมูลได้ตลอดเวลาและ realtime โดย อปท. จะต้องดำเนินการดังนี้ 1. สมัคร e-mail ของ gmail 2. แจ้งชื่อ email ให้จังหวัดทราบโดยสามารถแจ้งได้ที่ email : nanlocalnetwork@gmail.com หรือ 054-716383 3. ก่อนรายงานข้อมูลให้ log in email gmail ก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลผ่าน link ดังกล่าวได้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/181f0mLFadLMtG7mKWmRTc3WOFRg1ta4UgvFRlM5UOmo/edit#gid=2139704240     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 103   ขอส่งสำเนาหนังสือกรมฯ เรื่อง ซ้อมความเข้าใขนิยาความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/102   แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1161   แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทร์หรือขยะเปียกครัวเรือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1157   การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1156   การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1123   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LASS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1063   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1147   ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1142   การดำเนินการกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 101   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 099   ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 100   ระบบสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 1132   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1114   ขอเชิญประชุมการติดตามการใช้งานระบบตรวจวัดหมอกควัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-03-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง ผอ.คลัง ทวงใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  12-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1117   ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่่ำ     กลุ่มงานการเงินฯ  12-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 095   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1083   โครงการประชุมสัมมนาการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) (local performance assessment : lpa) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1077   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1060   ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1071   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/4418   บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4399   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 (นายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1067   การสนับสนุนโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  e-plan 61   เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (2561 - 2564) ในระบบ E-PLAN ปี 2561 ให้ถึงขั้นตอนการดำเนินการ 100% ภายในวันที่ 20 มี.ค. 61 หากติดปัญหาการนำเข้าข้อมูลติดต่อ จังหวัดด่วนคะ ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 008   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ รับมอบนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  ศธ 6228/ว 0411   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์เพ่ิมประส่ิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 093   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1052   การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1051   การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6 (The 6 Thailand Bike and walk Forum)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1050   ขอเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 007   ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1035   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1036   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว089   โครงการอบรมพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 8)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 087   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว088   ประกาสรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 086   การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ltax 3000 v 2.4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 1015   การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมแลัความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and transparency assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 085   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (a.t.c.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3990   รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1001   แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1000   แจ้งผลการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ita) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1008   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1009   การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1010   แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
doc220180305005634.pdf
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 999   แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3989   การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดวผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 083   การจัดทำข้อตกลงเป้นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 082   ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชนในส่วนราชการและผู้มีสืทะิทราบและถือปฏิบัติ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 080   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่ม จำนวน 36 ราและสามารถเปิดดูหนังสือได้ที่เว็บไชต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 081   การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป้นผู้ประกอบการงามก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 084   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัมคม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) (ผอ.กองคลัง)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 918   โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเลือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   แจ้งการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 1 - 31 มกราคม 2561 ขอให้ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าข้อมูลดังกล่าว ให้นำเข้าก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2561
ด่วนที่สุด  ตลาด   แบบสำรวจตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 936   ขอความอนุุเคราะห์ความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังทอดแทน สำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 935   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 925   ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 924   ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 923   รายงานผลการตรวจอุจจาระโครงการควบคุมดรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2560   
doc220180226201809.doc
 
doc320180226201809.xls
 
doc420180226201809.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 079   ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 1 เชียงใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 914   การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 891   ขอความร่วมมือตรวจสอบรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 031   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 072   แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 874   ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข็มแข็งสู่เป้าหมายหารพัฒนาที่ยั่งยืน" ครั้งที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 877   การขอรับการสนับสนุงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว876   การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 862   การตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 853   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 857   ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2561 - 2562 ประเทศมาเลเซีย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 077   กำหนดจัดโครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพกรุงเทพฯ"      กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 851   แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-02-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615