กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   การปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมิน lpa   
doc220180516235526.doc
 
doc320180516235526.doc
 
doc420180516235526.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2025   การสัมนมาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2005   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2004   โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 201   ซัอมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง     กลุ่มงานการเงินฯ  16-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2002   ขอความอนุเคราะห์ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบาอินเตอร์เน็ต (GIS Health)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2001   ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 200   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 199   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 8644   การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 171   ขอความร่วมมือสนับสนุนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1978   ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local sufficiency plan : lsep)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8634   เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรสู่สถานศึกษาตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 198   การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/8522   ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่สะสมฯ (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2560 (แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (แจ้งอำเภเวียงสาและเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 193   แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องุถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1955   ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/192   แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว1932   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 168   การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 191   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 34 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 190   ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาชน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/8340   การรายงานข้อมูลราคากลาง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 104/2557 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว8339   ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3 /ว 189   ขอส่งสรปผลการประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1913   การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1909   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ที่มีเทศบาลตำบล และนายกเทสมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1914   โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหายาเสพติด (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 185   การใช้ที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/1908   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถารที่สรรหา และระเบยบเกี่ยวกับการสรรหา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 164   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1898   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 183   ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดนเด่น ปี 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1891   ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 184   แจ้งให้จังหวัดดำเนินคัดเลือก อปท.ตันแบบระดับอำเภอที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1897   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1855   การเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1856   ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ"แบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 11   วิทยุ แจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในปีงบประมาณ 262 - 2564    
doc220180503014307.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1849   ซักว้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1840   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1842   การเรียกเก็ยสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 182   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 36 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 181   แจ้งข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่่าบ้านตามสิทธิ กรณีผู้มีสิทธิชำระค่าเช่าบ้านโดยใช้ช่องทางการบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร     กลุ่มงานการเงินฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/8049   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว8030   การปรับปรุงประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-05-2561
ด่วนที่สุด  3975   แจ้งเลื่อนจัดอบรมและขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการ"เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8011   โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1836   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1835   การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 179   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พยาะิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   จัดส่งสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัทบ้า สำหรับประชาชน 4 ภาษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว176   แจ้งโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"ในการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยจัดส่งได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ใจเขตพื้นที่ทกุสาขา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ทั่วไป     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1810   โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ : ตลาดรักษ์โลก (Green Market)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1809   การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 174   แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ระหว่าเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 จำนวน 34 รุ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 7825   การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีเหลือจ่าย     กลุ่มงานการเงินฯ  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/173   ข้อเสนอแนะของหัวหน้าผุ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว169   การรับสมัครผู้ทำคุณประโยนช์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับวัล "ประชาบดี"และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 170   ประชาสัมพันธ์ "การก่อเหตุร้ายตามลำพัง..ภัยคุกคามใกล้ตัว"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว171   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักคิดพื้นฐาน 5 ปนะการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1772   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information system : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system:CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561   
doc220180429195117.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1773   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญาหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1762   ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว172   บัญชีรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่รายงานการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/1764   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน     กลุ่มงานการเงินฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/1757   ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุไทยแลนด์ 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ด่วนที่สุด  การทำประโยชน์ในพื้นที่   ผลการตรวจสอบข้อมูลทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาติท้องที่จังหวัดน่าน ขอให้ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลให้เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนคะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1571   การกรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1750   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัสอเมริการ รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1755   แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด     รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษี งวดที่ 2 วันที่ 10 - 15 เมษายน ของทุกปี ขยายเวลาการนำเข้าถึงวันที่ 31 พ.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1747   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 26 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1752   การรายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว165   กรมส่งเสริมได้จัดทำหนังสือสถิติข้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   แจ้งจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวัดงดสูบบุหรี่โลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1742   ติดตามผลและแผนงาน/โครงการที่ได้รับสรรงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนงาน/โครงการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220180426002246.xlsx
 
doc320180426002246.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1743   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-laas ณ วันที่ 15 เมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1741   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/1740   ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/163   แจ้งให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนสังกัดดำเนืนการกรอกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1735   การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1734   ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1733   แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาศในการเข้าเรียนในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1708   ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล(ประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 162   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1726   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  รายได้จัดเก็บเอง info   การนำเข้าข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ในระบบ info เดือน มีนาคม 2561 ข้อมูล ณวันที่ 25 มี.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 161   แบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2 ) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 160   แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 158   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1703   แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  คำสั่ง LPA   แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-04-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 157   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ จำนวน 2 กรณี ได้แก่ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญติการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)และการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิะีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615