กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1365   ขอส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. (Automated QA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตันสังกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 139   แจ้งการบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้ระบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1360   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1383   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงปม.     กลุ่มงานการเงินฯ  25-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1372   โครงการแนวทางการจัดทำบัญชีสำหรับประชาชน เพื่อใช้ตรวจสอบงปม.ของอปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5093   การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 138   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามโครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5030   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1357   ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ในชีวิตประจำวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5068   การประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1345   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1346   การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชท้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1324   การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 137   การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานการเงินฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว134   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่สถานบันคุรุพัฒนารับรองฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4995   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1323   การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1322   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 136   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สวัสดีภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1305   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1298   การเก็บค่าตอบแทนรายปีสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1296   เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1300   การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1284   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท้่องเที่ยว (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 132   งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 131   แจ้งแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4865   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1251   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง และ อ.สันติสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1250   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหบลวง อ.นาหมื่น อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1273   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1275   ยกเว้นการใช้าจ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเรื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1254   แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  -   เอกสารหลักฐานเพื่อจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการเงินการบัญชี(แบบ1-10) ให้อปท.ทุกแห่งดาวน์โหลดเพื่อรอรับการตรวจจากกลุ่มงานการเงิน      กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1277   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1255   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1266   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรัปปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2563
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว7   งดการจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว130   เลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4791   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว129   งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดอปท. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1248   แจ้งยกเลิกโครงการอบรมสัมมนาชี้แจ้งแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4759   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและจำนวนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 127   ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว1232   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ รอบเดือน ต.ค. 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1231   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำฯ (COVID-19)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว128   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขรก.กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ (COVID-19)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1219   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1212   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1211   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1192   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการขอเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุทชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1193   การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1195   การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียนสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1194   รายงานผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว126   แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว124   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1186   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1164   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี     กลุ่มงานการเงินฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1180   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4574   การจัดทำแผนการปฏบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1185   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหาร อปท. ในจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1174   การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เพิ่มเติม) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 125   เร่งรัดให้ อปท. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1178   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1177   ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1070   แนวทางการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1141   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1142   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1143   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1130   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3      กลุ่มงานการเงินฯ  12-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1129   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว123   การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ สถ. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1122   การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถ. ประจำปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1098   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30 - 32     กลุ่มงานการเงินฯ  11-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3 /ว 1094   แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว120   ประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อเพื่อเดิน - จักรยาน 2563 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการฯฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1051   โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1072   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว119   พิจารณาเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อใช้จัดทำหนังสือประวัติครูฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1068   การตืดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1068   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว116   แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1016   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ในระบบ (e-LAAS) ประจำปี 2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1011   แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่อบจ. ในปีงปม. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4162   การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1052   ขอข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 117   ขอความอนุเคราะห์ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/4163   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น (short film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี...ที่รัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1054   แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1053   การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1050   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1037   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้ใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/93   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี่ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4108   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบกรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรัีบโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 แจ้ง อ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว113   โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 2 - 3     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1024   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   แจ้ง อปท. ต้นสังกัดของสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน/โครงการด้านการศึกษาฯ แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1003   ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1004   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 110   โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615