กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2448   ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2447   การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนทิองถิ่น พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2436   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้ห้วข้อ "มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุรภาพ" Miracle of the First 1000 days : Maternal & Child Nutrition,Growth and Development     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2435   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2412   การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2434   การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดน่านสะอาด"ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 253   แจ้งให้สำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2413   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 213   เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2141   การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 254   แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2409   เร่งรัดการดำเนินงาน"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2395   ขอความอนุเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 2406   ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2390   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 51 - 65     กลุ่มงานการเงินฯ  13-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2363   การดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2352   กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3ว 251   การให้ยืมวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2346   การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลลากและดินโคลนถล่มปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว249   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" โครงการ อนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2325   การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 248   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 246   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2307   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2303   แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 243   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจงกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 247   ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่า "งานก่อสร้าง" ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2278   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 241   ขอความร่วมมือให้บุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมฯหลักสูตร"การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัมนามิติด้านการศึกษาอย่างมีประสิทะิภาพขององคืกรปกครองท้องถิ่น 4.0"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 240   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2284   การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 239   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2285   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  07-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2287   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 238   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2273   ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป้นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว2260   การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 2242   รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทสไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 236   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนตรี ขอความร่วมืิอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 235   แจ้ง มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 237   ปรับปรุงโครงการสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและยาเสพติดระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2241   เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ 2240   โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 233   กำหนดแนวทาง (เพิ่มเติม) สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2224   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2225   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสือมัลติมีเดียพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 232   แจ้งผลการตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2228   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2222   การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/2223   การใช้ใบเสร็จเงินจากช่องทางการใช้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/2226   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/2227   เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 217   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว230   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 228   การตีความนิยามคำว่า"ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 229   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 23 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  01-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21910   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 226   การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2180   อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/3 227   โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2183   เร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 225   การใช้ที่ราชพัสดุ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 223   แจ้งการอบรมโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2166   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 221   รับสมัครผู้ทรงคุรวุฒิเป้นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)และรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรืการพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2153   ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2150   การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2093   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2106   เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 002.3./ว 2112   แนวทางการขอใช้ที่ดินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยุบเลิก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 219   ติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของการประปาส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2108   โครงการ"มือถือเก่าไป ชีวืิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 216   แนววินิจฉัยเกี่ยวกับจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจกาการขายสิทะิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว215   ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2095   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  23-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2096   การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  23-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว2101   การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 214   ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่จัดส่งข้อมูลพื้นธานด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 213   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน และการนำหลักสูตรสู่สถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2026   ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2077   เร่งรัดการรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   การประสานงานโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 2000   ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/210   ขอให้ อปท.รายงานปริมาณขยะอันตราย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาเอกชนมากำจัดขยะอันตรานชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2075   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2051   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)" (แจ้งอำเภอเชียงกลางและอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2060   การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรืยนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2059   ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน   
doc220180520213229.pdf
 
doc320180520213229.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 8975   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา" (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2052   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัยชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2053   ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 207   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน"โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว208   การรับสมัครคณะกรรมการผุ้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว209   การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-05-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 205   แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว174   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2029   ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 204   แจ้งจัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-05-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615