กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว736   กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว737   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 740   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) แจ้ง อบต.เมืองจัง อบต.ดงพญา และ อบต.ตาลชุม (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 712   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว64   แจ้งหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-35ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว65   แจ้งจัดทำคู่มือการเลือนเงินเดือนขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   แจ้งมาตรการาเฝ้าระวัง ติดตามสถาานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 62   แจ้งโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0068   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เปือ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0067   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เมืองจัง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 61   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 60   การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. (LCT) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 673   แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ีมีภาวะพึ่งพิงขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว680   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหนะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 671   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 656   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว6   มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว658   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการท้องถิ่นสัญจรฯ (อ.เมืองน่านและอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว59   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งประสานให้ผู้มีสิทธิเข้ามาติดต่อขอรับใบกำกับเครื่้องราชอิสริยาภรณ์ฯ   
doc220200213193347.xls
 
doc320200213193347.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว600   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 58   แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและฌโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 646   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว647   ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 645   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ารรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 639   ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว290   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ทสจ.น่าน ประชาสัมพันธ์)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 419   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  eplan   แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 488   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2339   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว599   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2302   แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 589   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว57   เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 573   ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว551   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน ธ.ค. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/2198   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.      กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 565   การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วนเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 552   ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยกเว้น อ.นาหมื่น อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว53   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลของขรก.หรือพนักงานครูฯ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว553   กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาที่รพ.ศิริราชฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 52   แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ระหว่าง เดือน ก.พ. - เม.ย. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/2157   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว48   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 051   แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   แจ้งขยายปฏิบัติการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ด่วนที่สุด     ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว050   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-02-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 520   ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5   ขอเชิญประชุมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ อปท. (แจ้ง อปท. ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 47   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมยืนยันการเข้าร่วม โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด     ตารางแสดงพื้นที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการตามโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รายตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4621   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 509   ขอความมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 512   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 510   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 476   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว481   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว46   ขอความร่วมมือให้รวบรวมรายชื่อขรก.ครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   ขอความร่วมมือ อปท. ในการสนับสนุนการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง ท้องถิ่นอำภูเพียง และ ทม.น่าน)   
doc220200202234356.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 045   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว468   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 493   ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 472   พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1895   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 475   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3//ว 474   กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 448   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 447   การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 003   แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว002   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 440   การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 428   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 417   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 418   หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว422   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ รุ่นที่ 21-25     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 421   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 420   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ารรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว397   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (พิ่มเติม) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 405   ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มเติมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 044   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว182   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกาบสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว42   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 384   มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว43   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่ือการวางแผน (e-plan) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615