กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 311   แจ่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี สาขานโยบายสาธารณะ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-07-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2885   การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานชาวไทยและอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 130 (แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   แจ้งสำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเอง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2870   ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2884   โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 312   การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2889   การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2888   การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1883   การประเมินผลการจัดบริการสาธาณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 310   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  17-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2838   การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2807   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ที่มีเทศบาลตำบล และนายกเทสมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว309   แจ้งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป     กลุ่มงานการเงินฯ  17-07-2561
ด่วนที่สุด  ทรัพยากรน้ำ   link และ QR code .ในการนำเข้าข้อมูล การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 308   การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2561
ด่วนที่สุด     ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ 59-60 หากมีแก้ไข หรือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งจังหวัดภายในวันที่ 13/07/2561 (ก่อนเวลา 16.30 น. )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 305   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 304   การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ของข้าราชการหรือพนักงานบรรจุใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-07-2561
ด่วนที่สุด     power point เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณ ปี 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220180712002420.ppt
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 302   แนวทางการใช้ป้านกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว303   แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทสแจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป้นทางการจาก kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาชิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชอาณาจักรเอสวาตินี)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 295   การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2785   ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรตืการประกวดวาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2786   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ (code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2783   การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 297   แจ้งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 301   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 20 ราย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-07-2561
ด่วนที่สุด  สุนัขและแมว   link และ qr-code เพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) สามารถก็อป link ไปใช้ได้เลยคะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 290   ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2758   ขอรายละเอียดบัญชีสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว (แจ้งอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือน มิ.ย. 61 ให้นำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ก.ค. 61 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2716   ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม "โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2715   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 2699   การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 2700   การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2097   การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2098   การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป้นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/287   แจ้งซ้อมแนวทางปฏิบัติทางเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)     กลุ่มงานการเงินฯ  04-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 288   แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า     กลุ่มงานการเงินฯ  04-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 286   กำหนดให้มีการประชุมทางไกล (Web conference) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2698   ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน)พ.ศ.2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่กรอกข้อมูล รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2561
ด่วนที่สุด  info รายได้ อปท.   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูล ตัวชี้วัดรายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำเดือน มิ.ย. 61 ให้นำเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ก.ค. 61 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2658   มอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2657   การกำหนดสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยืปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2664   ผลการดำเนินการและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2656   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัวชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-07-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/2648   กำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-07-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2655   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2654   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2642   ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2641   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2643   การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/2624   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 283   การส่งโรงเรียนเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 282   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-06-2561
ทั่วไป  นน 0023..3/ว 2613   การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม "พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2599   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2593   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งในเสร็จรับเงินฯภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  27-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2586   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 274   โครงการอบรม "หลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 275   โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พร้อมนำศาสตร์พระราชานำมาประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดผลอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/276   การดำเนินการจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 277   แจ้งการยุติโครงการจัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กลุ่มวิกฤตร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 278   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  27-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 279   ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่ารการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2547   ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว2537   แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/012   แจ้ง อปท.ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพกรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 273   แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-06-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป ในระบบ e-plan ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61 ขอให้เร่งรัดการนำเข้าข้อมูล ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 61 ด้วยค่ะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2533   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรบรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 2516   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 269   การเปิดระบบการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษ๊และทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว270   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิญปฏิบัติการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 271   มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 272   แจ้ง อปท.ในพื้นที่บันทึกการราบงานข้อมูลชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลและ อบต.ในระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2525   ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 2523   โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2524   การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....(ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2510   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)   
doc220180621202821.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2513   การติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2474   การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen feedback)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2512   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 266   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 - 11     กลุ่มงานการเงินฯ  22-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2490   ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2561
ด่วนที่สุด     วาระการประชุม เชิญประชุมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 262   ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเทศและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค     กลุ่มงานการเงินฯ  20-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2475   การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2468   การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากากรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 261   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
doc220180618205959.docx
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2451   เชิญประชุมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
doc220180619210601.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 257   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 259   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย     กลุ่มงานการเงินฯ  19-06-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2460   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-06-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 256   ประกาศการทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2452   ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญาหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615