กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 438   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานฝนระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 115   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 382   การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่สะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Centre Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 88   ขอความอนุเคราะห์นำรถบรรทุกขยะเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรรรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 333   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/331   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" (แจ้งอำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 08   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือนพฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 47   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึ่งประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 002   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอสองแคว เวียงสา ปัว ภูเพียง นาหมื่น )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   โครงการ"มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 45   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 46   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 18   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 26   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 27   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 24   การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเทศบาล (แจ้งอำเภอที่มีเทศบาลตำบล และทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5425   ขอแจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยวานต้นสังกัดที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 10   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 8   กสารตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6   การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 5515   มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5514   การจัดทำป้ายตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5495   การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5492   มาตรการด้านการงบประมาณเพือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 585   แจ้งแบบรายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อปท. กับ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 586   ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่วยพัสดุด้วยวิธีการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 588   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 587   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับยที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 583   แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 584   หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5485   การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5483   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5482   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาทและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5472   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5451   ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558 - 25561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5400   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 581   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านสื่อสาร จินตนาการและสะเต็ม ระดับปฐมวัย (อัจฉริยะตัวน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5438   การรายงานผลงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 579   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 85 ก      กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 5414   การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5413   การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5398   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5399   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5397   ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5390   นโยบายการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 577   แจ้งการจัดส่งใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554 ,2555 และที่ตกค้างประจำปี 2552, 2553     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5381   แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5380   ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร และพระบรมวงศานุวงค์ ทรงปลูก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5379   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562   
doc220181220214415.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 575   เร่งรัดการรายงานผลการสมัตรเข้าร่วมโครงการ โดยการจับคู่กับวัดในลักษณะ 1 อปท. ให้มี 1 วัด รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561   
doc220181220003949.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5372   กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 574   แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4     กลุ่มงานการเงินฯ  20-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 573   ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว05340   พระราชบัญญัติวิธีก่ารงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 571   โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 570   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5342   หารือการขอรับเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5334   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 567   แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยงและการอบรมครูผู้สอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5332   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2561-2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5324   การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.32/ว 569   การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์นาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 568   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ยังไม่ได้เข้าเรียน (เด็กตกหล่น) ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5328   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5326   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต้อยอด เกษตรพอเพียงสู้ท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5325   การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5317   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน    
doc220181218003847.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 565   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 562   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างรับรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชนในการอุปโภคบริโภคสินค้าต่างๆ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 560   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 561   ขอความอนุเคาะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 563   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป้นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 566   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเหตุเพลิงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 5303   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5304   การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานืเทศก์ของ อปท. ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5294   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5292   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในดครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5289   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน พฤศจิกายน 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5269   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5290   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งให้ อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอนุมัติแผนในระบบ e-plan ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5273   ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้ อปท. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5279   การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5253   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 555   หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5251   โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5255   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 554   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 553   แจ้งยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง พ.ร.บ.การป้องกันและกราบกรามการทุจริต พ.ศ.2542     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 556   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5247   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยกเว้น อำเภอแม่จริม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5245   การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5167   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22867   โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615