กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 85   ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนด เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรมกรือนโยบายและแนวทางการป้อ งกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 84   แจ้งแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 82   แจ้งแนวทางการจัดส่งสำเนาสัญญหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 785   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  21-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 83   การประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกาาปฐมวัยเชิงบรูณาการระดับจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 759   การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 739   แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม Cluster เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 732   ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุรภาพการศึกษาปฐมวัย ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 74   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 666   การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 667   หารือการขอปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 668   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธาณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 710   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 703   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 702   การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 75   กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 697   การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชมนพรรษา 64 พรรษา "The princess maha chakri sirindhorn is cup tour of thailand 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 77   เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 78   แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด     แบบสำรวจผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ กคศ.รับรอง เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น พ.ศ.2562 และโครงการระบบการคำนวณราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 684   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นที่แม่บท) ด้วยโปรแกรประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 676   แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 677   การประกวดหนังสั้นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แจ้ง อำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/3277   ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 679   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   แจ้งเรื่องกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 671   ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 673   ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 672   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด     ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ NT และ RT      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/003   ซักซ้อมแนวทางการขอกำหนดงานประเพณีท้องถิ่น แจ้ง อปท.ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 661   การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 659   ขออนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-02-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 71   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบ e-mail ของกรมที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 655   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/311   เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 273   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (แจ้ง นายกฯ อปท.ทุกพื้นที่ใน จ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3193   ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 67   โครงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 652   การเจาะและใช้น้ำบาลดาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 70   ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 635   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 68   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอท่าวังผา )     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 627   แจ้งการจัดประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการคลินิก ITA)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 632   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในดครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 631   ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว56   แจ้ง คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน้ตประชารัฐ เพื่อรับรางวัล "WSIS Project Prizes 2019" ของ ITU     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 58   แจ้งโครงการฝึกอบรม"การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อสาธารณภัยของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 57   แจ้ง อปท. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสักยภาพบุคลากรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธาณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  12-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 64   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 604   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 65   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทะศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 606   การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 66   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 584   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 580   ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 583   การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT ) ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และการประมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 569   ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   แจ้ง อปท. ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่วัดตัวอย่างประจำจังหวัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/00059   การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 570   ประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 61   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 62   ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม      กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 567   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/2858   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 571   การซักซ้อมความเข้าใจการ)กิบัติตามกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิะีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 568   โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 526   การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 559   ประกาศการกำหนดกลุ่ม Cluster ในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 60   การใช้งานระบบ Social Media (กลุ่ม LINE NAN LOCAL 4.0) เพื่อการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและสร้างนวัตกรรม 4.0     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 549   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตรืประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 548   สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 552   ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2656   การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 (แจ้งอำเภอบ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 550   การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 546   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 545   ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายไตรมาส)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 533   การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   การรายงานแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"ในระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 498   หารืออำนจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 497   การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท. เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 55   แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 54   แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลบุคลาการถ่ายโอนของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 42   ประชาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัดที่สอนระดับประถมศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต (แจ้งอำเภอเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 501   การทำกิจการนอกเขตของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 522   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 510   โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 506   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติ่ม (รุ่น 5 - รุ่นที่ 7)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 488   แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิใบบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถานบันการเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 487   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   การประกวด แข่งขันความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2561   
doc220190211003903.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 468   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัมนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุรภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 452   การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลิอกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 459   เชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 461   การรายงานข้อมูลของ อปท. ภายใต้กฏหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
doc220190130204343.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 440   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  30-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/52   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-01-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615