กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3 /ว 3923   โครงการสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3918   การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3915   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3911   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่านประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วน  นน 0023.4/ว 3908   ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3909   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว417   ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นระดับจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 418   กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 419   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3905   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3906   แจ้งบัญชาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 416   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตร์นครน่านตามประชุมพงศาวดารฉบับราษฏร์พื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิด"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3877   การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  17-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 415   ขอความร่วมมือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าฝึกอบรม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 412   แจ้งให้นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนได้ที่ สถจ.น่าน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยส่งเป้นเช็คสั่งจ่ายในนาม "สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน"     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3849   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3861   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบปารเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3847   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3845   ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3843   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.นาหมื่นและ องสองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3842   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ 311   แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลเลขที่ตำแหน่องของข้าราชการครู/พนักงานครู     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3819   การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 409   กรมควบคุมโรคได้ส่งสื่อความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3818   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 408   แจ้งบุคลากรให้มาชีแจ้งกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ (แจ้ง ทต.ยอด ทต.กองควาย และ ทต.บ่อแก้ว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3817   เร่งรัดการดำเนินงาน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 406   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 00233/ว 3807   สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00233/ว 404   แจ้งให้ อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริงหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ต้องส่งคืนงบประมาณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3796   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3780   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชันศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และวารสารอาเซียน สถ.(e-magazing)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3779   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3778   แนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่ง "นักโภชนาการ" เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3786   การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 402   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 401   การขยานหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 403   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุขรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้อัตราค่าบริการสาธาณสุขมีความเหมาะสม ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  ที่ นน 0023.3/ว3785   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 3)   
doc220180909223311.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3777   ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3776   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3775   การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่งคง "กล้องวงจรปิด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 399   ขอความร่วมมือสืบสานแนวพระราชดำริขยายผลหลักสูตรการอบรมไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แจ้งให้ อปท.นำหลักสูตรการอบรม "การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/015   แจ้งให้ อปท.ที่ส่งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559-2560 ส่งตัวแทนแห่งละ 1 ราย เพื่อดำเนินการในเรื่องฯดังกล่าว เข้าประชุม ในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3722   การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3720   โครงการฝึกอบรมเพื่อขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีอง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2561   
doc220180906004556.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00233/ว 15766   ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3709   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (school Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child Development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3708   แจ้งแนวทางปฏบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2562 และเชิญประชุม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 00235/ว 3704   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3703   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15696   ขอเชิญร่วมจัดนิทรรสการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3487   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15225   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.นาหมื่น และอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 396   ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.ท่าวังผา สถอ.แม่จริม อบจ.น่าน และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 377   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3686   แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 392   การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 393   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิะีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3684   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 394   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 395   ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับ จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 390   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ปนะจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3656   การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3658   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่านในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3631   การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิะานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 389   แจ้งให้ อปท. ที่สามารถรวบรวมมือถือเก่าได้มากว่า 200 เครือง ทำแบบรายงานฯ ส่งให้ สถจ.น่าน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ทั่วไป  นน0023.3/ว 3630   การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
สั่งการ  นน 0023.3/ว 388   ส่งรายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนด้านโครงสร้างพื้นฐาน "หอกระจายข่าว"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 15307   โครงการ/กิจกรรม : "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" (World Rabies Day 2018)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3627   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 15178   แจ้ง อปท. ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว387   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 386   ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 385   แจ้งสำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 383   แจ้งการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 382   การใช้งามแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจ่ยรายได้สู่ท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3007   แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3589   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประเมินผล การปฏิบติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3588   การขอรับการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 381   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3585   แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3556   แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 (ระดับจังหวัด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 378   ขอความอนุเคราะห์การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3561   ส่งโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3560   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 379   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจขากห้องเรียนสู่ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3545   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3546   การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3551   ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2573)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3547   แจ้งประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามกลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 014   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล และพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 374   แจ้งให้ ทต.เวียงสา ,ทต.หนองแดง กรอกข้อมูลลงในแบบรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครอเมริกันภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนา(YInD)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3170   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 376   สถ.ขอให้แจ้ง อปท. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมารตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 375   แจ้งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยช่วงอุทกภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 373   แจ้งให้ อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในเรื่องฯดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อชีแจ้งเกี่ยวกับผลประเมินข้อเสนอแนะการประเมินและผลการเก็บข้อมูล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-08-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3513   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3512   การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถามศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615