กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 478   แจ้งให้ อปท. รายงานผลการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษี่ทดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4312   โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานราชส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4305   ขอส่งประกาศกระทรวงพิณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรมแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4300   พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4275   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4268   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงามตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 472   ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย"     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5251   แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 474   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ่างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 471   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนประทีปแห่งธรรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 470   แจ้งขยานเวลาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบ info ประจำปี พ.ศ.2561 งวดที่ 4     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   แจ้งกำชับการดำเนินงานควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยณ์ อัครราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 468   การสำรวจข้อมูลสถานการณ์/อัตราการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 467   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มัใช่ยาและการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4232   การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4233   ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.1/ว 353   การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4229   สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4225   การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181012002510.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4226   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4192   การตวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4218   มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมารการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งคัดของกระทรวงคมนาคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/4217   การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4210   การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4213   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   
doc220181023213730.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 464   การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 4203   การเสนอขอเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 463   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4199   ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย"ลดเวลา เพิ่มเวลา" ปีการศึกษ่า 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4182   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4181   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4180   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/461   จัดทำรายงานผลการอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4163   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 460   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4159   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4158   การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4143   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 340   การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4130   เร่งรัดการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหนี้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 459   แจ้งเลื่อนการชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ที่สดอคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4128   การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 18013   การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 18012   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4112   การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4111   แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)   
doc220181011193002.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 457   สถ.ให้ สถจ. แจ้งว่ามูลนิธิไทยยั่งยืน ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาอย่างเข้มข้นประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 456   ส่งรายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4090   การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  04-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4091   ซ้กซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4092   การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4096   การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181003210554.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4093   กฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 453   รายละเอียดปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยยั่งยืน ด้านเกษตร      กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4089   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 452   สถ.แจ้งให้จังหวัดแจ้ง อปท.ที่จัดการศึกษา รายงานข้อมูลประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมทั้งเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตามแบบ สบศ.1-5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 4074   การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  03-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 451   เชิญประชุมพิจารณาโครงการที่เทศบาลเสนอเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4077   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220181002021248.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายงานสถานะการบันทึกข้อมูลขยะ (มฝ.2) ของอปท.จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ 016   แจ้ง อปท.ทุกแห่ง มอบหมายนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4071   จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4068   การายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4048   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 448   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป     การใช้พลังงานในราชการ เดือนเมษายน - สิงหาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 447   แจ้ง สถจ.น่าน ขยายระยะเวลารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4060   การพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 445   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2561      กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4054   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  01-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4050   การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4034   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4033   การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 17397   แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2561
ทั่วไป     โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 4     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 4007   หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4005   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4001   มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-09-2561
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว 441   แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 440   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี      กลุ่มงานการเงินฯ  26-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3985   การโอนจัดสรรงประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  เงินอุดหนุนทั่วไป 61   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 ในระบบ e-plan ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ขอให้นำเข้าภายในวันที่ 28 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 439   ส่งเกียรติบัตรให้คณะทำงานพัฒนาหลักสูตร รักษ์ป่าน่าน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่าน จากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3978   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3980   การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ อนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 437   แนวทางการปฏิบัติทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 438   การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในงานก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)     กลุ่มงานการเงินฯ  25-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 322   สถ.แจ้งราบชื่อผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครู(EF) แจ้ง สถอ.เวียงสา และ สถอ.บ้านหลวง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3948   โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Projrct)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3947   การยกเลิกสำเนาเอกสาร(สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3944   การจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.แม่จริม อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 433   เร่งรัดการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของอปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 435   แจ้ง สถอ. เรื่องโครงการสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสะอาดและมีความเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 434   แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 432   การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และมือสะอาด สร้างสุขภาพดี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3 /ว 3923   โครงการสัมมนาทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3918   การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3915   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-09-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615