กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 018   แจ้งเพิ่มเติมเรื่องประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/375   แจ้งจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมารการรานรับและจัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมสำเนาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ จำนวน 1 เล่ม (แจ้งอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 505   ขอมอบเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4653   หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4647   การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 264   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.4/ว 4652   โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 502   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
doc220181107195104.docx
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4649   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4648   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-11-2561
ด่วนที่สุด     เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี ฯ ของ อปท. ประจำปี 2562 (ให้ อปท.ทุกแห่งดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจ)      กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/373   แจ้งให้จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาติดตามตรวจสอบการจัดทำขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 503   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 20250   ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเข้าเยี่ยมติดตามและเก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใส (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4608   ประชาสัมพันธ์และสำหรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20163   ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่อง สิทธิได้รับค่าป่วยการในปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4609   ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561 - 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 501   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ"การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   การกำหนดแบบและการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 499   สถจ.น่าน ขอจัดส่งรายงานนโยบาย society 5.0 (สังคม 5.0) ของญี่ปุ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4614   โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4605   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4604   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐม มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในดรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 4607   การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4603   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4606   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ด่วนที่สุด     รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 496   แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันคนเก่งระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (แจ้ง อำเภอเสียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4575   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4574   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4537   การขอรับการสนับกสนุนงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 367   แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 017   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 492   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 493   ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4527   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 491   ซักซ้อมแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/19610   การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4520   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)   
doc220181101194450.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4511   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4505   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 490   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนนักเรียน เพื่อวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4488   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 489   สถ.แจ้งรายชื่อ อปท.ที่เข้ารับการฝึกอบรม LTAX GIS      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4496   ซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4494   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  31-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4489   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4478   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 487   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4473   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4474   แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4466   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบม้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4468   การกระจายรายได้สู่ม้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4476   การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีอพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราลการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4477   แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/19439   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาวงเงินกู้ และการปรับลดอัตราเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป้นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4472   ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 488   แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4469   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548     กลุ่มงานการเงินฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4449   คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
doc220181030211839.pdf
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4451   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
doc220181029194108.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023./ว 4461   โครงการนิเทศการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (Local performance Assessment : LPA) ในปีที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4452   ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4450   การดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 19333   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4404   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4400   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/19235   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 486   แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 485   การสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฏหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4411   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4416   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  26-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4406   การติดตามผลการอนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในระบบบัญชี และการปิดบัญชีประจำปีในระบบ e-LAAS ณ วันที่ 30 กันยายน 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4398   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 484   สถ.ให้ อปท. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัฐทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4395   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4387   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4364   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฏหมาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4363   ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ ว 4365   ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 475   แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 482   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัฒกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4357   การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4356   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4334   การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/18943   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4341   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส" (แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ 18945   การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4342   การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 481   ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4343   ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4344   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4326   ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS) และ"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Moral Development School : MDS)" ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4327   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 480   แจ้งการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 4318   การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4304   การรายงานการฝังกลบบ่อขยะและปริมาณขยะสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615