กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 420   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 ให้ อปท. ทราบและนำไปประกอบพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริหารนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 419   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3361   การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสุนนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 422   แจ้งการสำรวจข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์และการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ผ่านระบบ Online     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3344   ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 353   การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดละ1 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3334   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3333   เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพกลุ่ม Clusters ส่งแผนดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Clusters     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 418   แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   การขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   ส่งประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลงานการขยายผลต่อยอดผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3314   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 414   กำหนดจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่า่นเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 413   กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 412   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 415   โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น "เกษียณสร้างสุข"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3315   การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557     กลุ่มงานการเงินฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3313   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  e-plan   แจ้ง อปท. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแผน 4 ปี ในระบบ e-plan ขั้นตอนอนุมัติแผนจนถึงขั้นตอนดำเนินการ 100%      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  e-plan   รายชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่นำเข้าเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3309   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562   
doc220190806204507.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3286   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชวิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด พร้อมเชิญประชุม (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3289   แนวทางการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3283   โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/14330   การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14329   แต่งตั้ง(ย้าย) พนักงานบัญชีและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง (ล่าสุด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 411   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3290   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 410   แจ้งเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฝึกอบรมการบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 409   แจ้งขอความร่วมมือสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ที่คาดว่าสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3274   การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3273   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2562
ด่วนที่สุด     แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 408   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผลในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3238   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล   
doc220190801202745.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3223   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 3/262     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3233   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 407   ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อรถยนต์ที่มีความปลอดภัยและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 373   การจัดอบรมหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับการคลัง" รุ่นที่ 9     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 372   ขอเชิญเข้ารับการอบรม     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 371   ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎหมายระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทสนิวซีแลนด์แบบออนไลน์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 406   จัดส่งหนังสือส่งเสริมประสิทะิภาพการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัด อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 405   ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best Practices เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป้นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3226   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 404   จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้การป้องกันการทุจริต ให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14008   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14006   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 403   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการสำรวจติดตั้ง Free wi-fi ระบบ info     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/13965   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 13971   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอเมืองน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/13970   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอสองแคว     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 401   แจ้งยกเลิกแผนดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(เดิม)และกำหนดแผนดำเนินการใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3192   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 399   แจ้งกำหนดการประชุมท้องถิ่นอำเภอ ผอ.กลุ่มงาน หน.กลุ่ม หน.ฝ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2562      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 400   เชิญผู้บริหาร อปท. และ ผอ.กองช่าง เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3174   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3173   ซักว้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 387   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)     กลุ่มงานการเงินฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3187   การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3186   การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3177   ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3176   ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/3172   การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3171   แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว385   ขอแก้ไขเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/13831   แจ้งรายชื่อผู้ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13800   ขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 3 บ้านปางสา ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13805   ขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมูที่ 9 บ้านบุปผาราม(ชุมชนก๊อดสามขา) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13735   ขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวนา หมูที่ 3 ตำบลท่าน้าว (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13767   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3153   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัมนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบแประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 380   การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 383   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุรภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 382   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3163   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3162   การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 018   แจ้งให้มีการถ่ายทอดการประชุมการใช้งานอปุกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 381   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3164   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3161   การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่านป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3160   โครงการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล"พลเอก เปรม ดิณสูลานนท์" ของโรงเรียนในสังกัด อปท. (แจ่ง อ.เวียงสา และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3095   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริหารสาธารณะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 373   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/13495   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมืองวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3094   เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว374   การสำรวจและประเมินสภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3107   การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว373   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3094   เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3093   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPa & ChiPa Game     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3087   รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 369   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 368   ขอเชิญร่วมงานสัมมนา   
doc220190723003249.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2562
ด่วนที่สุด     แนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ผสมยางพารา(Para Soil Cement)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 367   แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. "เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"     กลุ่มงานการเงินฯ  22-07-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3052   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-07-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615