กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15316   ประกาศรับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/15301   รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 285   ส่งมอบหนังสือการจัดการศึกษาตามแนวของประเทศฟินแลนด์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3943   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ อ.แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3842   สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สำหรับเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3840   การขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 0354   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ แจ้ง สถอ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3879   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563)      กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ ว 3878   การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) แจ้ง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ทุ่งช้าง อ.นาหมื่น และ อ.บ่อเกลือ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3880   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) แจ้ง อ.เวียงสา และ อ.แม่จริม     กลุ่มงานการเงินฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3871   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิะาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3855   แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3877   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.สองแคว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3874   การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3873   ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศ"โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3857   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว279   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3854   การจัดกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3847   ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 275   แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป้นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิมธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3820   การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 274   แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ อปท. สถานศึกาาและนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลฤิทธิ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14847   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   แจ้งสถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3804   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี      กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3803   เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/343   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว271   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2563      กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งประชาสัมพันธ์"ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3777   การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3799   โครงการประกวด "สุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/3564   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3780   การจัดส่งข้อมูลรูปแบบแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3779   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรกฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14741   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3781   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/14673   การขับเคลื่อนแผนดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3786   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3774   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 266   แจ้ง อปท.ในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง ราบการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจัดทำโครงการตามแบบคำของบประมาณฯ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14595   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2563 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 265   การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-08-2563
ด่วน  นน 0023.2/ว3767   กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว263   การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561,2562,2563 (สถจ.)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3745   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 14459   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา) แจ้ง อ.ทุ่งช้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3740   การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท. ตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อถ่ายทอดและเสริมหลักปฏิบัติราชการที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3741   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 261   แจ้งให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-met) ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 260   การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกำครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 336   ส่งประกาศผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปกิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 262   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3733   การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3722   แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3725   ประกาศรายชื่อองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 259   แจ้งการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3721   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)   
doc220200819235345.pdf
 
doc320200819235345.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 258   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3724   เลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3723   การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3710   การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo   
doc220200830210947.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 257   การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3205   โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน และการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบการฝึกอบรมฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว256   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสถ. (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และข้าราชการในสังกัดสถจ.น่าน )     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3664   โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน "การสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14168   แจ้งแนวทางการรายงานผลดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) แจ้ง อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 14167   การขับเคลือนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/332   แจ้งขอเอกสารขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการ และสัญญาจ้างฯโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ของ ทต.พระพุทะบาทเชียงคาน (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/331   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ของ อบต.ริม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 329   แจ้ง อปท. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่ยื่นความประสังค์ขอรับการสนับสนุนฯชุดอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/14116   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ (อ.ปัว)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 255   ขอความอนุเคราะห์แจ้งแนวทางการรายผลการเฝ้าระวังสุขภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3623   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3448   หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  17-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว251   แจ้งให้ อปท. บันทึกข้อมูลความประสงค์การใช้ชื่อ อปท.เป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3603   ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว3607   รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลางองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3610   การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 250   แจ้ง อปท. ที่มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้นำส่งเงินคืนงบประมาณที่เหลือจ่ายด้งกล่าว ให้ สถ.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 247   การสมัครขอรับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3572   ประชาสัมพันธ์สื่อรรรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 243   แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3571   กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 244   แจ้งกำหนดการและสถานที่ฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 249   การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมัส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3570   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3579   กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 248   ขอเชิญประชุมคระทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการรูปแบบการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว246   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของอบต.(นายก.อบต.)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-08-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน ก.ค. 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3550   การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3561   การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3559   โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้อนแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3560   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของศูนย์บริหารสถาานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 241   แจ้งการจัดโครงการอบรม "โึครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 242   แจ้งหนังสือคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อเป็นประโยชน์ แก่ อปท. ในพื้นที่ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3551   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3563   ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/13732   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  11-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3536   การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-08-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 123 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615