กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 481   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (ZYLP) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 446   การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดชื่อตำแหน่งในการบริหารของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 479   โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3704   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3706   สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3693   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.สันติสุข และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3697   การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562   
doc220190903195855.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 478   การเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบุคลากรของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/15879   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ อบจ. ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  03-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 477   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 475   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ ว 3663   การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/15815   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอนาน้อย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-09-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3645   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน      กลุ่มงานการเงินฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 471   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 470   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM japan ปี 2562 ครั้งที่ 4 เพศชาย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3625   กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3626   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศมางการศึกษา (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child Development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3635   การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3634   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3620   การมอบดล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ดรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15706   ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3619   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนภาษาจีนออนไลน์สำหรับผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท. ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 468   การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต"นักคิดสุจริต" รุ่นท่ี 2 โดยขอเชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15708   สำรวจความต้องการในการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2562
ทั่วไป     ขอแจ้งราบชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 (งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3605   แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3587   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 465   การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 464   การนิเทศ ติดตามในโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (แจ้ง อสถ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   ส่งประกาศผลการคัดเลือกสถานพัฒนาที่มีผลงานการขยายผล ต่อยอดผลงาน (ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/15545   การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3576   แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม Bike and Walk Trip     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3575   การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 020   แจ้ง อปท. ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. แห่งละ 1 คน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3567   การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3568   แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3562   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3561   การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง (แจ้งอำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3557   รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/15461   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอแม่จริม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3549   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 458   ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3540   การประเมินโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 461   แจ้งติดตามเร่งรัดให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3521   ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 460   จัดส่งแผ่นพับ เรื่อง MBL (MIND BASED LEARNING)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15286   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3519   ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์" (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3522   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3526   การสำรวจข้อมูล อปท. ที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) จัดสรรงวดเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 457   ขอความร่วมมือให้ อปท. รวบรวมรายชื่อข้าราชการครูพนักงานครู ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานนะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 456   ขอสำรวจความต้องการเภสัชเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3498   ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ อปท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.ปัว อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3493   การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 455   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร"โตไปไม่โกง"ให้แก่ครูระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3496   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3494   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/15192   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3491   การอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3490   ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15137   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3483   แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 452   กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3481   การคัดเลือกเด็กเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3479   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3467   การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3451   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3442   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3440   การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว449   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3433   รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ (แจ้ง อ.เชียงกลาง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 447   ส่งรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14984   การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3421   เชิญประชุมซักซ้อมการตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3413   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3414   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3410   แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3407   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 432   การประชุมตัวแทนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 444   คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3405   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/019   แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานครู และครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 431   การประชุมสัมมนาเวทีวิชาการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ/นวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียน ระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 429   แจ้ง อปท. ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 430   แจ้งกำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) แจ้ง ทถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3373   การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลตำบล ที่อยู่ในอำเภอนั้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1201   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3386   การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 428   แจ้งกำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 425   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 424   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 423   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3371   การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 421   ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615