กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.1/ ว 202   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยใจคนสร้างสรรค์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 203   ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1766   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1767   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจำทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1759   การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1749   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1756   การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1755   การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1757   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 200   การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 7867   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้งอำเภอท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1736   การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอนาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1734   การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1724   การประกาศหลักเฏณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1703   แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1663   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอการทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตสมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1667   การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  17-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 195   สรุปผลการประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 and Sustainable Meeting"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 198   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1654   การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   มติที่ประชุมคระกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาตื ครั้งที่ 1/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1655   การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/165   แจ้งกำหนดการจัดงาน "เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พํฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา" แจ้ง อบต.นาทะนุง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1650   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนสายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/256 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 1646   ขอความอนุเคราะห์จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ ITAS ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1647   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาส 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1645   ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1639   การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 194   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 193   แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมขอความร่วมมือการใช้ไบโอดีเชล บี 20     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 192   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น(INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 191   แจ้งให้ อปท. ถือปฏิบัติตามแนวทางการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการทำความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1618   การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Bike and walk forum) พร้อมขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1621   ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1620   โครงการอบรมสัมมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment : LPA) ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1614   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 163   ขอความอนุเคราะห์ติดตามทวงถามการส่งคืนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ปี 2561 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืม (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1609   การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 190   แนววินิจฉัยข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 189   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/160   แจ้งให้ ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทม.น่าน ลาพักผ่อน ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 186   แจ้งกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 187   แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1598   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งามาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .....     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 185   แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 184   แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1582   การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1589   แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1591   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562   
doc220190405020147.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7301   การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 181   วารสารวิชาการ กสทช.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 183   ประชาสัมพันธ์ เปิดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management )" รุ่นที่ 13     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 182   กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนย์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 180   ประชาสัมพันธ์เชินชวนหน่วยงานในสังกัด สถ.และ อปท. ส่งทีมฟุตบอลรายการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" SOCCER CUP THAILAND 2019     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1573   การจัดอบรมตามโครงการ"อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1572   การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1556   การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอนสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   มาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 176   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (นบท.ก.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรอำนายการท้องถิ่นระดับสูง (อท.ส.) รุ่นที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 00.23/5 ว 1530   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงืนอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 170   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจ้งกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1536   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 174   การทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับทื่ 3 พ.ศ.2560-2564 (รอบครึ่งแผน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 165   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.ภุเพียง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1511   ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1489   การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูขบุหรี่ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1491   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1492   การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่และเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1508   การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1507   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงืนเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1506   แจ้งการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1505   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7070   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตร"รักษ์ป่าน่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 171   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 167   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 166   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1473   กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1471   แนวทางการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดนตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ่่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1464   ขอมอบหมายภารกิจในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1475   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6942   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1482   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3เดือน(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)   
doc220190422194638.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/011   แจ้งให้ อปท.รายงานผลการดำเนินการฉีดพ่นน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา "The Princess Maha chakri Sirindhorn is cup Tour of Thailand 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6704   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แจ้งอำเภอเชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1418   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงารครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1413   การสำรวจข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1857 หน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1411   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอทุ่งช้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1414   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)   
doc220190328003725.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6661   การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอท่าวังผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ง 1408   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615