กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4973   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   แจ้งให้เทศบาลและอบต. เตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนที่กฏหมายจะมีผงใช้บังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4961   โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4951   การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4948   ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 530   แจ้งให้ อปท. ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรีณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน รายงานให้จังหัดทราบ   
doc220181122201227.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4945   แนวทางการดำเนิกโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4941   การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค   
doc220181127235446.1
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4939   สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ด่วนที่สุด  นน.0023.5/ว 4933   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4938   โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4937   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 529   สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 528   แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4923   กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21252   การปรับลดอัตราดอกเบี้ของสถานานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/019   แจ้งขอแลื่อนกำหนดการประชุมท้องถิ่นอำเภอ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4914   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21235   ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/21234   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 จัดสรรงวดเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561 (รอบที่ 2)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4907   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ   
doc220181121000131.xls
 
doc320181121000131.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4908   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4891   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 527   แจ้งกำหนดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4882   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4883   การรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4886   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
doc220181120005838.doc
 
doc320181120005838.docx
 
doc420181120005838.doc
 
doc520181120005838.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4877   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ   
doc220181120003206.zip
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4880   การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
doc220181120234922.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4854   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชันแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหา (Traffy Fondue)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4843   การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริการ (24 world scout jamboree,2019)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4853   การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 524   เทศบาลเมืองน่าน แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4848   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4857   การคัดเลือกผู้แทนพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4847   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4851   สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4852   ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-11-2561
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 522   ขอแจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลหนี้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4812   ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4813   การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4814   การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20929   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่รับทราบโครงการเงินอุดหนุนเฮพาะกิจ ปี 2562 ในระบบ e-plan     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4816   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญาหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4797   การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4795   การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4794   การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4793   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4796   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 520   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 521   แจ้งแนวการปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4791   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 จัดสรรงวดเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  15-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 519   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทะิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 517   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิกเรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อกำจัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  ถนน   แบบโครงการถนนสวย ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 61     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 514   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอปัว อำเภอนาหมื่น และอำเภอสองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝนระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4742   รายงานผลกำดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่านและทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4741   ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น"ประจำปี 2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4740   การดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4743   การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว   
doc220181113235612.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4744   แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอปัว และอำเภอบ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน ตุลาคม 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4712   การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  ถนน   การรายงานผลการบันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ บ. อัลทราฟีโนม จำกัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 4711   ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4713   การติดตามผลการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS ณ วันที่ 15 และวันที่ 30 ตุลาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  14-11-2561
ด่วนที่สุด  info   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลฝนระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ info ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4725   โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4730   ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4731   ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4732   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผยการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย active learning ตามหลัก "ศาสตร์พระราชา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4710   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4709   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 4/2561)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4708   ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปี 2560 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4703   การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4705   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (school based management for local development : sbmld) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20613   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4722   โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 506   หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 508   แจ้งขั้นตอน วิธีการ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-11-2561
ด่วนที่สุด  info2562   แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน ในระบบ INFO     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/20583   ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (แจ้งเทศบาลเมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 507   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4706   สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 512   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร"กฏหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง" รุ่นที่ 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 511   ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 510   ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Thailand Local Government summit     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4705   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4704   การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4654   หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว20205   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4663   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 498   ประชาสัมพันธ์การจัดทำหลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ และได้นำเอกสารหลักสูตรเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 497   ประชาสัมพันธ์รับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านจากท้องถิ่นทั่วประเทศฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-11-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615