กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 238   เชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 30   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความร่วมสภา สัญจร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 29   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 223   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้งอำเภอเวียงสา อำเภอปัว อำเภอนาน้อย อำเภอแม่จริม และนายอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 83   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 205   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 214   ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเวียงสา อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 23   การส่งมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.เสียงสา และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 20   การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 175   การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  14-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22   ขอความร่วมมือให้ อปท. ตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)   
doc220190115014726.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21   การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 186   การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่้วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 19   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 18   ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท่้องถิ่นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 171   ประกาศราบชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์ประเมิน แจ้งอำเภอเวียงสา และเทศบาลเมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว163   การตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 17   ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานปประเภทวิชาการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 16   แจ้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-01-2562
ทั่วไป     งบทอลองประจำเดือน ธันวาคม 25621 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15   การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 14   แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 13   แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 12   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 ให้แก่องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 96   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติยกเวินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น พ.ศ.26547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 11   แจ้ง โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ 385   การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 05   ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 04   แจ้งข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 10   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 06   กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 07   ทุนฝึกอบรมแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 104   การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขสภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น "การตั้งครรภ์ฺในวับรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 101   ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 93   แจ้งเลื่อนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 438   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานฝนระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LASS) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 115   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-01-2562
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 382   การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่สะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Centre Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 88   ขอความอนุเคราะห์นำรถบรรทุกขยะเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรรรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" (แจ้งอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 333   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/331   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 76   เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" (แจ้งอำเภอเมืองน่าน และอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 85   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2560     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 08   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือนพฤศจิกายน 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 47   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึ่งประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 002   แจ้งกำหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้งอำเภอสองแคว เวียงสา ปัว ภูเพียง นาหมื่น )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   โครงการ"มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 45   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 46   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 18   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 26   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-01-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 27   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 24   การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 21   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเทศบาล (แจ้งอำเภอที่มีเทศบาลตำบล และทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5425   ขอแจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยวานต้นสังกัดที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 10   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  03-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 8   กสารตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6   การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 5515   มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-01-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5514   การจัดทำป้ายตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5495   การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน)ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5492   มาตรการด้านการงบประมาณเพือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 585   แจ้งแบบรายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อปท. กับ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดน่าน     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 586   ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่วยพัสดุด้วยวิธีการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 588   บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 587   กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับยที่ 2) พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  28-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 583   แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 584   หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ.2561     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5485   การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5483   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 5482   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาทและลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2561     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5472   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5451   ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558 - 25561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5400   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 581   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านสื่อสาร จินตนาการและสะเต็ม ระดับปฐมวัย (อัจฉริยะตัวน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5438   การรายงานผลงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 579   แจ้งกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 85 ก      กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 5414   การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว5413   การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5398   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5399   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5397   ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5390   นโยบายการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 577   แจ้งการจัดส่งใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554 ,2555 และที่ตกค้างประจำปี 2552, 2553     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5381   แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5380   ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร และพระบรมวงศานุวงค์ ทรงปลูก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5379   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562   
doc220181220214415.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 575   เร่งรัดการรายงานผลการสมัตรเข้าร่วมโครงการ โดยการจับคู่กับวัดในลักษณะ 1 อปท. ให้มี 1 วัด รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561   
doc220181220003949.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 5372   กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 574   แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4     กลุ่มงานการเงินฯ  20-12-2561
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 573   ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-12-2561
ทั่วไป  นน 0023.4/ว05340   พระราชบัญญัติวิธีก่ารงบประมาณ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-12-2561
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615