กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1572   การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1556   การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอนสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 179   มาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 176   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบท.ส.) รุ่นที่ 2 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (นบท.ก.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรอำนายการท้องถิ่นระดับสูง (อท.ส.) รุ่นที่ 2     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 00.23/5 ว 1530   การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงืนอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 170   แจ้งบุคลากรให้มาชี้แจ้งกรณีขอปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปี ของเทศบาลต่อคณะอนุกรรมการฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1536   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 174   การทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับทื่ 3 พ.ศ.2560-2564 (รอบครึ่งแผน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 165   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.ภุเพียง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1511   ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1489   การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูขบุหรี่ พ.ศ.2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1491   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1492   การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่และเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1508   การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1507   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงืนเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1506   แจ้งการจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1505   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/7070   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   การส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตร"รักษ์ป่าน่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 171   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 167   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 166   แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็ดเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1473   กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1471   แนวทางการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดนตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ่่กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1464   ขอมอบหมายภารกิจในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1475   การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญิติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6942   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1482   แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3เดือน(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)   
doc220190422194638.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2019”     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/011   แจ้งให้ อปท.รายงานผลการดำเนินการฉีดพ่นน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1448   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา "The Princess Maha chakri Sirindhorn is cup Tour of Thailand 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6704   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แจ้งอำเภอเชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1418   แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงารครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1413   การสำรวจข้อมูลองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1857 หน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1411   แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอเวียงสา และอำเภอทุ่งช้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1414   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)   
doc220190328003725.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6661   การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แจ้งอำเภอท่าวังผา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ง 1408   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1399   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1398   ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุนลูกเลือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1397   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Develoment School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1396   ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 10 มกราคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1395   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1401   การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1400   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1377   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) แจ้งอำเภอภูเพียง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1376   การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5   
doc220190326200914.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1375   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตามแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1382   ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 160   แบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1383   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies Ome Data (ระบบ Thai Rabies Net)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1363   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  26-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6470   การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้งอำเภอปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   ขอข้อมูลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 147   รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานภายใต้กิจกรรม"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นป้องกันการทุจริตเป็นที่ประจักษ์"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1322   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว156   ขอให้ อปท. รายงานการจัดการขยะชุมชน    
doc220190322011401.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/139   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 แจ้ง อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา) อบต.นาน้อย อบต.พระธาตุ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1285   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6177   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   การดำเนินงานตามดครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากโรคพิษสนัขบ้าฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 152   แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแก่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มัใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งขั้นบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1306   การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 1/262     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 148   แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกองข้างต้น     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1012   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 150   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียด งานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 151   แจ้งการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา     กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 153   จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1287   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1288   การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1290   แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1293   หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1280   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562      กลุ่มงานการเงินฯ  21-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6088   กำหนดวัดหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6087   การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/137   แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเป็นโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ยืนยันความประสงค์ในการรับอุปกรณ์และใช้ในการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6086   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1278   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2562
ด่วนที่สุด  มท 0801.5/ว 636   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/6013   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/131   แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562 แจ้ง อบต.ไหล่น่าน ทต.ศรีษะเกษ อบต.ฝายแก้ว     กลุ่มงานการเงินฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 146   แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1268   แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/134   ขอเชิญร่วมเสวนา การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1261   ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1266   การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.   
doc220190320015246.xlsx
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว144   แจ้งจัดประกวดรางวัลวรรรกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 1238   การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว 143   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1239   การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้     กลุ่มงานการเงินฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด     แบบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดเอกสารด้วย   
doc220190319020827.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 141   แจ้งโครงการฝึกอบรม"หลักสูตร English Class of Tomorrow : Towards Cefr" ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 140   แจ้ง อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 139   ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1230   กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5701   ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1209   ปัญหาการส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านให้ อปท. (แจ้งนายอำเภอเชียงกลาง และนายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1222   โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 (แจ้งอำเภอเวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615