กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3626   การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศมางการศึกษา (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (Child Development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3635   การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3634   ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3620   การมอบดล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ดรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 467   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/15706   ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโรงเรียนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เด็กไทยแก้มใส แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3619   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนภาษาจีนออนไลน์สำหรับผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท. ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 468   การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต"นักคิดสุจริต" รุ่นท่ี 2 โดยขอเชิญชวนให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 15708   สำรวจความต้องการในการซ่อมบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-08-2562
ทั่วไป     ขอแจ้งราบชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 รอบที่ 2 (งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3605   แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้     กลุ่มงานการเงินฯ  29-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3587   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 465   การจัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 464   การนิเทศ ติดตามในโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน (แจ้ง อสถ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   ส่งประกาศผลการคัดเลือกสถานพัฒนาที่มีผลงานการขยายผล ต่อยอดผลงาน (ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/15545   การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2562 (1 ตุลาคม 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3576   แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม Bike and Walk Trip     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว3575   การดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 020   แจ้ง อปท. ทุกแห่งมอบหมายนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. แห่งละ 1 คน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3567   การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3568   แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3562   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.แม่จริม อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง อ.นาน้อย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3561   การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง (แจ้งอำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3557   รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/15461   ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แจ้งอำเภอแม่จริม     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3549   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 458   ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  26-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3540   การประเมินโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 461   แจ้งติดตามเร่งรัดให้ อปท. บันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3521   ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 460   จัดส่งแผ่นพับ เรื่อง MBL (MIND BASED LEARNING)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ 15286   การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3519   ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 "นครแม่สอด อากาซาเกมส์" (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3522   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3526   การสำรวจข้อมูล อปท. ที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-08-2562
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) จัดสรรงวดเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  22-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 457   ขอความร่วมมือให้ อปท. รวบรวมรายชื่อข้าราชการครูพนักงานครู ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานนะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 456   ขอสำรวจความต้องการเภสัชเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3498   ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ อปท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.ปัว อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3493   การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 455   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร"โตไปไม่โกง"ให้แก่ครูระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3496   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3494   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 454   การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/15192   โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3491   การอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3490   ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 15137   การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 1/2562 (1 เมษายน 2562) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3483   แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 452   กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3481   การคัดเลือกเด็กเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3479   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3467   การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3451   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3442   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาหารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3440   การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว449   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3433   รายงานผลการติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ค้างชำระ (แจ้ง อ.เชียงกลาง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 447   ส่งรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/14984   การจัดขนาดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 3421   เชิญประชุมซักซ้อมการตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3413   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3414   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3410   แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3407   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 432   การประชุมตัวแทนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 444   คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3405   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/019   แจ้ง อปท. ทุกแห่ง มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา หรือผู้มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานครู และครูผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 431   การประชุมสัมมนาเวทีวิชาการ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ/นวัตกรรมที่ดีสู่การถอดบทเรียน ระดับจังหวัด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 429   แจ้ง อปท. ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 430   แจ้งกำหนดจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y. By Scout) แจ้ง ทถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3373   การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาลตำบล ที่อยู่ในอำเภอนั้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1201   การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3386   การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 428   แจ้งกำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง การศึกษาท้องถิ่นไทย : ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 425   ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 424   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 423   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3371   การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 421   ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 420   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 ให้ อปท. ทราบและนำไปประกอบพิจารณาในการจัดหาสินค้าหรือบริหารนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 419   ขอส่งสำเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3361   การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดโครงการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสุนนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 422   แจ้งการสำรวจข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์และการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ผ่านระบบ Online     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3344   ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 353   การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดละ1 คน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 3334   ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3333   เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพกลุ่ม Clusters ส่งแผนดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่ม Clusters     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 418   แจ้งสำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 416   การขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   ส่งประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลงานการขยายผลต่อยอดผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-08-2562
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  08-08-2562
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3314   โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 414   กำหนดจัดงาน มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่า่นเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 413   กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-08-2562
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 412   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-08-2562
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615