กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 917   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 920   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.สองแคว และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3787   แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้านโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการ ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แจ้ง อ.นาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว99   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว101   แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว100   แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 906   โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/3596   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 886   รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 887   การรายงานข้อมูลด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ของ อปท.   
doc220200228003719.xlsx
 
doc320200302003110.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว83   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสด ฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 858   การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขนาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 96   กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 848   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 105   เชิญประชุม"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 854   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว97   ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว98   ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว852   โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Countryฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว853   การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - กัมพูชาฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 851   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 845   แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 095   ประชาสัมพันธ์"โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.(โรงเรียน/วิทยาลัย) แจ้ง อ.เวียงสา และอบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 838   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 832   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 824   แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 821   การดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3384   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/3383   ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจนิเทศอปท.ฯ (นายอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 793   แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 792   การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว794   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว791   การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดอปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 796   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระราชทานฯ ปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 92   การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 779   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติ ในการจัดกิจกรรมรณงค์วันงดดื่นสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว91   แจ้งปรับปรุงแบบรายงานเพื่อลดภาระงานด้านการรายงานข้อมูลของอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว739   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว67   แนวทางการเขียนเช็คสั่งจ่ายของอปท.เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว66   แจ้งแนวทางบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว748   แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 738   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 090   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - emenscr)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 761   ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Usernsme) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 706   เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ และแจ้งกำหนดการปิดระบบด้านการบริหารจัดการน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 763   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 089   การอบรมหลักสูตร"การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 747   ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว68   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ แจ้ง นายกฯ อปท. ทุกแห่ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว746   โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม: ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่นที่ 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว736   กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว737   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 740   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) แจ้ง อบต.เมืองจัง อบต.ดงพญา และ อบต.ตาลชุม (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 712   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว64   แจ้งหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-35ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว65   แจ้งจัดทำคู่มือการเลือนเงินเดือนขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   แจ้งมาตรการาเฝ้าระวัง ติดตามสถาานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 62   แจ้งโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0068   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เปือ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0067   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เมืองจัง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 61   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 60   การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. (LCT) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 673   แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ีมีภาวะพึ่งพิงขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว680   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหนะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 671   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 656   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว6   มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว658   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการท้องถิ่นสัญจรฯ (อ.เมืองน่านและอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว59   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งประสานให้ผู้มีสิทธิเข้ามาติดต่อขอรับใบกำกับเครื่้องราชอิสริยาภรณ์ฯ   
doc220200213193347.xls
 
doc320200213193347.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว600   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 58   แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและฌโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 646   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว647   ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 645   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ารรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 639   ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว290   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ทสจ.น่าน ประชาสัมพันธ์)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 419   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  eplan   แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 488   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2339   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว599   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2302   แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 589   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว57   เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 573   ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว551   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน ธ.ค. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/2198   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.      กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 565   การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วนเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 552   ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยกเว้น อ.นาหมื่น อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615