กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4467   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. และซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4468   ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4456   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 323   ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการถ่ายทอดสดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4463   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.ท่าวังา และ อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4444   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4447   การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/415   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอหนังสือรับรองฯ (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4435   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 409   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว321   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4425   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2563 และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 404   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/405   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการฯ แจ้ง สถอ.เมืองน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 403   แจ้งขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4395   แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4411   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4409   การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4404   ความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการดำเนินการเลือกตั้ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว318   ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าใช้งาน "ระบบธรรมภิบาลออนไลน์"ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4403   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4398   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4399   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17257   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17244   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4391   การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4397   การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4389   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4390   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4394   ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4388   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิการยน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 317   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด (แจ้ง นายก อบต.ตามบัญชีแนบท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 315   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่านและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4381   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4383   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4357   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17012   งานประชุมวิชาการ"สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4343   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   แจ้งให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4353   การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทยฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16939   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16938   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   แจ้งเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4352   การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 16917   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท (อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16919   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของประมาณการและแผนผังบริเวณจุดทิ้งดินขุดของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16916   การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณให้กับ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4350   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฦฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าและบันทึกข้อมูลกลาง 8 ด้าน (ระบบ info ระบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4334   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 312   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4330   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่ีมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4331   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4325   การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4319   ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4308   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4307   แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4303   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   
doc220200930010108.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4300   ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.แม่จริม อ.สันติสุข อ.ท่าวังผา อ.บ่อเกลือ อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16736   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือและติดตามโครงการก่อสรา้งฝายห้วยนาเหลืองลูกที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4296   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560 - 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4278   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4276   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว311   ขอความอนุเคราะห์ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว013   เชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16645   การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว309   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 012   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4260   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 386   แจ้งข้อราชการที่จะปรึกษาหารือแก่ อบต.ผาทอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4259   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4257   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4254   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16572   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 16570   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 16516   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16513   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปางปุก หมู่ 2 - บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 (แจ้ง อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4243   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16385   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน - บ้านป่าลาน (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16383   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวขนาดใหญ่ บ้านท่าค้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลริม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4206   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4207   เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 16344   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) แจ้ง อบต.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 308   แจ้งเรื่องการตอบแบบสำรวจการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4208   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4ฯ เพิ่มเติม (อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ภูเพียงและอ.เวียงสา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4176   ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว295   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 5-6     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/16226   การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4164   การบรรจุและแต่ตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4163   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4160   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4159   การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4144   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4137   ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4138   ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่นกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว304   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4095   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615