กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13973   การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายชุมชน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว336   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มิถุนายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 335   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  24-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3497   การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง งวด 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3495   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3490   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ในรูปแบบออนไลน์ (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3483   เชิญประชุมเพื่อสรรหาผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการอำนายการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 334   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 331   แจ้งเปลี่ยน QR Code ในการดาวน์โหลดเอกสารการอบรมผู้สัมผัสอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 332   แจ้ง อปท. กำหนดจัดให้มีการบรรยายและการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3444   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3434   การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 294   แจ้งการดำเนินการแก้ไขชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) (แจ้ง สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3434   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. (LocalSchool) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3386   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3431   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )   
doc220210820021403.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 323   หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเละต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3388   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3389   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 3390   ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3395   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 322   แจ้งการแนบเอกสารในการช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220210818080030.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3394   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 321   การช่วยเหลือเยียวยามอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 318   แจ้งการจัดประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 3352   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  17-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3360   สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13482   โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13481   มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 311   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   ขอตรวจสอบสภาพการใช้งานเครื่องวัดฝุ่น "cusense"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมุลฝอยติดเชื้อ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3341   การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 309   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง"     กลุ่มงานการเงินฯ  13-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 285   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3334   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3333   การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3323   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 307   ขอให้สำรวจรายชื่อและข้อมูลการฉีดวัคซีนของบุคลากรในสังกัดคณะกรรมการฯให้เป็นปัจจุบัน   
doc220210810074657.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 308   ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ขอรับสนับสนุนอินเตอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์ (Online)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3297   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3275   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 305   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนในทรัพยากรมนุษย์ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3284   ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด้กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 306   แจ้งกำหนดการโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ 304   แจ้งให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3283   การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3276   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3045   ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3269   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-08-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3265   ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 299   ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 298   บัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3236   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3247   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3248   การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง งวด 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3249   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร สำหรับโรงเรียนที่ีมีการจัดบริการโครการอาหารกลางวัน   
doc220210806073107.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3244   การคัดเลือกนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 301   หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรมและรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 302   แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3234   การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3233   การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3235   การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3239   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3239   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.ว 3240   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3232   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3237   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3035   มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 3209   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3208   การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3206   ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3205   กฏกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3204   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อปท. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 3216   การมอบหมายให้ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา)   
doc220210804082430.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/271   แจ้งการยุบเลิกรหัสสถานศึกษา ของ ศพด.บ้านห้วยไฮ อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง กรณียุบเลิกสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3211   ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3210   ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2564
ด่วนมาก  นน 0023.1/68   แจ้งเลื่อนประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 3199   การแกั้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3198   สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3185   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3184   ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3186   การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) (ยกเว้นอำเภอบ่อเกลือ และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ทั่วไป  นน 0023./ว 3187   แนวทาสงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3169   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา ปัว เวียงสา เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง นาหมื่น สันติสุข บ่อเกลือและนายอำเภอภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 296   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 หัวข้อ "คุย 3 อ (อ้วน อาหาร ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.6/ว 297   การบันทึกข้อมูล info ระดับอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 3170   แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3136   เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3135   ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546     กลุ่มงานการเงินฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3139   การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3159   มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-08-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 290   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 295   ส่งสมุดลงนามปฏิญาณตน "งดเหล้าเข้าพรรษา" (แจ้ง สถอ. เมืองน่าน เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว บ้านหลวง และ สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3133   รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3134   การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615