กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2202   ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 198   การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2201   ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว195   แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2184   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 7863   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2176   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน Khunlook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2177   การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล้กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว193   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2170   แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563   
doc220200507035524.pdf
 
doc320200507035524.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/192   แผนการตรวจเยี่ยมอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2158   การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2159   การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2160   การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทะิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2154   การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2155   การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2152   การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมันไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 191   แจ้งแบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบตรวจวินัย 1) และ(แบบตรวจวินัย 2)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว190   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registeredฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-05-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2118   ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรืยนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้า ในปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2119   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2124   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2101   การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2103   มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2106   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการให้บริการปรึกษา การประเมินสุขภาพจิตและความรู้การดูแลสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2085   แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2094   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2086   การสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2089   ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.....และร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่...) พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 185   แนวทางการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 184   ขอความร่วมมือสำรวจและประเมินผลตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว166   แจ้งการรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่า รัฐบาลเมืองผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระัดบปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 183   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2070   การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2069   การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 187   หลัเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิะีการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว181   ประกาศรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ปี 2563 ในระบบ info ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2039   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล้กทรอนิกส์ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2041   การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2042   ประกาศรายชื่อ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมิน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2044   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตวฺปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาวตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2052   การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2051   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสถาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวสโคโรนา 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว8   เชิญประชุม ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสนง. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2040   แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2030   แนวทางการปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2003   การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1985   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 180   ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว171   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออปท.ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 175   แจ้งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1979   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว173   ดำเนินการกรอกข้อมูลครูด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของขรก./พนักงานครูส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   แจ้งการเห็นชอบแนวทางการปรังปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7087   วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 149   การสรรหาและเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1968   ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1965   ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 และคำสั่งคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1966   ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1937   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1940   ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโรนา (COVID-19) บรรลุเป้าหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1942   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1941   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1931   หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น "สถานศึกษาลักษณะพิเศษ"ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1933   การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1929   แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพื่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นในสถานการณฺ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1930   ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1913   การขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1898   เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1893   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งกปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1895   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1894   การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1897   การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1896   การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1892   หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1888   ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6760   การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1874   การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1877   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 167   การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1841   การขยายเวลาการดำเนินการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6622   ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับปนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1828   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6589   แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6588   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1833   การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบทให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1834   การดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1830   แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 165   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาของ อปท. โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1821   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 164   กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1807   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/6491   การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1788   แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615