กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2677   การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2687   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำ และแผนพัฒนาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 142   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว143   การตรวจสอบข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2678   การรายงานข้อมูลการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2656   ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/10026   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2649   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2645   แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติ การจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2644   แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 236   การปรับแผนปฏิบัติการการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว233   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 12 รายฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2625   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว234   การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บกวาดขยะและด้านลอกท่อ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 231   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปี งบประมาณ 2563      กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 230   การสำรวจปริมาณขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว229   ขอความร่วมมืออปท.ที่มีรร.ในสังกัดรายงานยืนยันข้อมูลงปม.ด้านบุคลากรประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นฐานในการจัดสรรงปม.ไตรมาสที่ 4     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว228   แนวทางการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันเสนอราคาและหลักประกันสัญญาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2573   แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2562   ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ"วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID-19 " (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2563   ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2561   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2560   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2559   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2525   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2518   แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว225   หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว221   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2540   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว226   แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2537   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2535   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2538   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดสถ.ผ่านระบบถ่ายทอดสด (DLA Live Learning) รอบการประเมินที่ 2ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2502   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2493   แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2494   ข้อสั่้งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้ง 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2488   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 213   แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  29-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 212   แจ้งการใช้โปรแกรมา CUCEM-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าk)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2472   การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพท่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 216   ขอความอนุเคราะห์ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 215   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2459   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของอปท. ครั้งที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/9145   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)      กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9121   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว2439   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว214   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ฟรีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2420   การกำกับดูแลการใช้อำนาจ "เจ้าท่า" ของอปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-05-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการกู้เงินแต่ละไตรมาส ปี 2563 (รบกวนให้รายงานด้วย)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว211   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มี.ค. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3./ว 2819   การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2411   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้มีสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2390   ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร     กลุ่มงานการเงินฯ  25-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2403   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2387   การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)   
doc220200526071459.pdf
 
doc320200526071459.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 209   โครงการจัดกิจกรรมเสวนาและจัดประกวดสื่อออนไลน์ภายใต้หัวข้อ"ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกิน ของเล่น ของใช้" แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2384   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2375   ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/2381   การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2344   ซักซ้อมแนวทางการนำงปม.ของอปท.มาสมทบกับเงินจัดสรร ตามจำนวนเงินนอกงปม.ที่กำหนดในเอกสารประกอบพรบ.งปม.รายจ่าย สำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2359   ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1   
doc220200521025425.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2358   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2347   ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2346   ซักซ้อมแนวทางการใช้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2343   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8704   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8701   การดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำปัว จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2345   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2339   การรายงานการให้ความเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2340   การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์ไทยของชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2324   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 208   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว207   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว206   ขอความร่วมมืออปท.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2285   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว199   การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว200   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 204   ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2281   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)(ครั้งที่ 3) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 205   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจกาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2282   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   แจ้งให้ อปท. แจ้งรายชื่อบุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2260   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 202   การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2259   การสำรวจความต้องการเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2254   การรายงานผลการจัดการหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220200514064656.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2233   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 196   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (LSS) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2235   การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2237   ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงิมอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2236   ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2232   การประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2195   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฏหมาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8186   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2166   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8154   ซักซ้อมแนวทางปฏบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 ปี งบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว196   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-05-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615