กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
 นน 0023.6/ว 1352   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมาณจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.นาน้อย และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2566
 นน 0023.3/ว 5310   แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2566
 นน 0023.5/ว 1329   การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2565   
doc220230322155345.xlsx
 
 กลุ่มงานการเงินฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ว 171   แจ้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ว 173   การตรวจสอบข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ของ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์กรการบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ว 172   แจ้งนำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-plan (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ว 1338   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" รุ่นที่ 2/2566      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.3/ว 1339   โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ว 1333   ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครื่อข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 "การป้องกันโรคหลอดเลือดใมองในคนไทย" และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ว 1332   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้ง อปท. ให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ว 168   มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2566
 นน 0023.6/ 5234   การขอขยายระยะเวลาการลงนามและเบิกจ่ายโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-03-2566
 นน 0023.3/ว 1280   ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 เพื่อยกระดับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 ให้เพิ่มสูงขึ้น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.5/ว 193   แจ้งการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอมายังจังหวัด     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2566
 นน 0023.5/ว 191   การปรับปรุงระบบ e-GP และกำหนดแนวทางปฏิบัติในระบบ e-GP     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2566
 นน 0023.5/ว 192   ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2566
 นน 0023.5/ 5035   การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  17-03-2566
 นน 0023.3/ว 194   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.3/ว 1284   หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.3/ ว 190   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.6/ ว 197   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.6/ว 196   แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.6/ว 195   การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.6/ว 188   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.6/ว 187   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 54 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.6/ว 186   การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2566
 นน 0023.3/ว 1276   แนวทางและมาตรการรณงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ว 185   แจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ว 1274   การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ผ่านระบบข้อมูลกลางของ อปท. (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ว 1273   ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ว 1272   แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ว 1271   ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ 4979   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. อ(แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.6/ว 1270   สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องถันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.2/ว 182   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้พัฒนาระบบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ว 183   การคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.6/ว 184   เร่งรัดบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. รายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.6/ว 1269   การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.6/ 115   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.6/ว 1267   การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.6/ 4972   ขอความเห็นชอบโครงการขอติดตั้งโรงเรือนและเตาเผาขยะในเขตพื้นที่ป่า (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ 4943   แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 6 - 10 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ว 1256   โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.3/ 4947   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนานุบาลมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2566
 นน 0023.6/ว 181   เชิญเข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการฯ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว เวียงสา ท่าวังผา นาน้อย และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2566
 นน 0023.6/ 4907   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2566
 นน 0023.3/ว 1246   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2566
 นน 0023.3/ว 180   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2566
 นน 0023.6/ 4846   มิติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2566
 นน 0023.2/ว 179   ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-03-2566
 นน 0023.6/ว 178   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ กปท.,LTC และกองทุนฟื้นฟูฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2566
 นน 0023.2/ว 1153   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-03-2566
 นน 0023.3/ว 1217   การดำเนินโครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นสวยงาม"   
doc220230314141020.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2566
 นน 0023.5/ว 177   แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  14-03-2566
 นน 0023.3/ว 1202   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-03-2566
 นน 0023.3/ว 1195   ขอคตวามร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2566
 นน 0023.3/ 107   ขอส่งสิ่งสนับสนุนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขภิบาลอาหารโรงเรียน กพด. ปีงบประมาณ 2566 (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2566
 นน 0023.3/ว 1193   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Kick Off พัฒนาคลองเจ้าฟ้า เนื่องในวันท้องถิ่นไทย" (แจ้ง อ.เมืองน่าน อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2566
 นน 0023.3/ว 1190   ขอความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่จัดกิจกรรม "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Kick Off พัฒนาคลองเจ้าฟ้า เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน ทต.ดูใต้ และ อบต.ไชยสถาน)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2566
 นน 0023.6/ว 4892   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2566
    งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  13-03-2566
 นน 0023.5/ว 1172   โครงการฝึกอบรม"การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การรับเหมาจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมกรณีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันการทุจริตทางการเงินการคลัง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานการเงินฯ  13-03-2566
 นน 0023.3/4462   การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2566
 นน 0023.3/4461   การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2566
 นน 0023.3/ว 1147   ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2566
 นน 0023.3/ว 1146   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาและสื่อสร้างระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2566
 นน 0023.3/ว 1131   การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2566
 นน 0023.3/ว 1118   การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2566
 นน 0023.5/ว 1090   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2566
 นน 0023.3/ว 1112   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2566
 นน 0023.3/ว 1114   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2566
 นน 0023.4/ว 1108   ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2566
 นน 0023.3/ว 174   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนมงคลวิทยา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2566
 นน 0023.3/ว 1094   เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. เหลือจ่ายปีเก่า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2566
 นน 0023.6/ว 172   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว และอบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2566
 นน 0023.6/ว 171   ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินชุมชน/หมูบ้านลดและคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2566
 นน 0023.6/ว 170   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุข และ อปท. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เขตสุขภาพที่ 1      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2566
 นน 0023.3/ว 1092   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2566
 นน 0023.2/ว 1060   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-03-2566
 นน 0023.3/ว 167   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สตรีส่งประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็น "สตรีไทยดีเด่น" จังหวัดน่าน ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2566
 มท 0809.2/ว 21   จัดทำหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-03-2566
 นน 0023.5/ว 1087   การตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corparate Online     กลุ่มงานการเงินฯ  07-03-2566
 นน 0023.1/ว 912   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-03-2566
 นน 0023.6/ 4178   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 1049   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.1/ว 1058   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 1047   คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.6/ว 1045   รายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.5/ว 158   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2566
 นน 0023.5/ว 157   การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-03-2566
 นน 0023.4/ว   จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 161   ขยายระยะเวลาการเผยแพร่กิจกรรม "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 160   การตอบแบบสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.3/ว 1033   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2566
 นน 0023.4/ว 1020   แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-03-2566
 นน 0023.4/ว 1013   หารือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-03-2566
 นน 0023./ว 1030   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.4/ว 156   มอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไชแนวเขต หรือเปลื่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-03-2566
 นน 0023.6/ว 1009   ขอความร่วมมือกรณีขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 นน 0023.3/ว 154   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 20     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2566
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615