กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2886   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2885   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 196   แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2880   ขอให้รายงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 305   การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2874   การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 303   การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 302   การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ที่เป็นหน่วยงานรับตรง (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 304   การขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 300   ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2814   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2844   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2847   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 10113   โครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบรูณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2859   การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online     กลุ่มงานการเงินฯ  01-07-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2818   แนวทางการแก้ไขและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-07-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2803   การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อแก้ไขปัญหา การอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.แม่จริม อ.สันติสุข อ.ภูเพียง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2804   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 298   จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 297   ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 296   ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2763   แจ้งเปลื่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกบอรมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2793   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2792   ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 295   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 292   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9950   การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9949   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลปัว (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 293   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2787   การจัดตั้งงบประมาณในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/9997   โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 294   ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (แจ้ง สถอ. ทุกอำเภอ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2784   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  29-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2782   แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2775   ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 290   ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2766   ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 289   รายงานการนำส่งเงินให้ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2755   ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2762   ขอความอนุเคราะห์ประชารสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2761   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2768   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2771   การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2770   การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9844   การสำรวจข้อมูลการเรียกเก้บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 288   ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2765   การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2757   ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2764   การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยงบประมาณ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 287   ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 284   โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 (แจ้ง สถอ.ปัว สถอ.เวียงสา สถอ.ท่าวังผา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 285   การจัดส่งข้อมูลแนวเขต อปท. ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบรูณาการทะเบียนทรัพย์สิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 286   ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2732   ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2730   การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-06-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 283   ดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/0003   เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบและความเข้าใจในโครงสร้างสายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2685   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ........     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ 9518   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ 9517   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 282   การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2686   การจัดสรรทุนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 2675   การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุ รายการ “คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี”     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  22-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 2658   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2665   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 2666   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง อ.ภูเพียง และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2662   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2663   การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (SLDL) (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2651   การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2654   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2652   การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาการด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2653   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด้กและเยาวชน) ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 279   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 280   แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.นาหมื่น สถอ.ทุ่งช้าง และ สถอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 278   การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเชิงพื้นที่ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   รายงานการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ (แจ้ง สถอ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2582   การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2610   แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับอาหารเสริม (นม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2635   ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 276   การดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 274   ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย ปีการศีกษา 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 277   การนำส่งเงินรายได้ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2623   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2625   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 9280   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 9278   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 275   การโอนเงินจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online      กลุ่มงานการเงินฯ  17-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2609   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2570   กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 273   ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2543   ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2554   แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2553   เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2546   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565   
doc220220623035138.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 2573   การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2572   การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบโรคพิษสุนัขบ้าน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.ทุ่งช้าง อ.แม่จริม และ อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2545   การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการดำเนินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 9083   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2547   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     กลุ่มงานกฏหมายฯ  15-06-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2548   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติกการเพิ่มทักษะปฎิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือรา่ชการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  15-06-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615