กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3495   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ.เวียงสา/ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว3485   แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)     กลุ่มงานการเงินฯ  06-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 235   ขอความร่วมมือให้สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 321   แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทะิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนมิถุนายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 232   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 3418   การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (KM e-LAAs)     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 3420   โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 236   การนำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3473   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-08-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว3435   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  05-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 234   แจ้ง อปท. ให้เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  -   การนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (info ระบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3437   การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3414   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-08-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3402   การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3386   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 13052   การดำเนินการโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 228   การสมัครขอรับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3376   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 13053   รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานนุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 225   การคัดเลือกผลงานทางการวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจกาการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว3368   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  30-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว224   จัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณาคืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมฯ (อ.เมืองน่านและอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว223   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3347   การจัดทำข้อมูลการเสนอคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12832   มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/12834   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3334   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 222   ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้อนต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.เชียงกลาง สถอ.แม่จริม สถอ.นาน้อย สถอ.นาหมื่น สถอ.สองแคว สถอ.ภูเพียง และ สถอ.ท่าวังผา   
doc220200725085522.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 221   แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3307   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3308   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ด่วนที่สุด     มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 219   การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3296   แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.สันติสุข และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023..3/ว 12705   การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 216   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติกการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 217   โครงการประชุมเชิงปฏิบีติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พิเศษ)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3283   แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3282   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลประทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3281   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 287   การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12597   การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง นายอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12595   การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว213   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งาสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว212   การตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3260   การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 211   แจ้ง โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ อปท. และสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 210   การดำเนินการส่งข้อมูลให้แก่กรมบัญชีกลางในการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ (แจ้ง สถอ.ท่าวังผา และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/206   มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติครู     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3095   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งาสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3211   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิืนอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เฉพาะเทสบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3210   แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/12300   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12302   ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 4) แจ้ง อ.เมืองน่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 205   การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 201   แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 203   ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  17-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   ส่งมอบคู่มือการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก   
doc220200716092623.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3190   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งามด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยนช์พันธุ์พืชของชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 202   ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 200   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3186   รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงิืนรายได้ตามข้อบัญญติ/เทศบัญญัติไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
doc220200716092404.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3180   แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาการกลางวันสำหรับโรงเนรยนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 12149   ขอเชิญชวนเข้าร่สมกิจกรรมภสยใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอกภัย "Save Zone,No New Face" (YouthTubers) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 3110   แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 22-32     กลุ่มงานการเงินฯ  16-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3178   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 199   การดำเนินการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภายพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/12144   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 12128   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 197   ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลส่วนที่ 2 การประเมินตนเองฯโดยจะเปิดระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค.63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3144   ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3017   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อปท. จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  14-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3127   การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 192   แจ้งรายละเอียดโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน และการเดินทางไปราชการตามระเบียนการฝึกอบรม และระเบียนการเดินทางไปราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  13-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว190   แจ้งกำหนดประชุมคณะประชุมอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  13-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3113   ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3114   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 189   แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณการขอสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จากเดิม เป็นวันที่ 14 ก.ค.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3096   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3090   โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด     งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3089   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 187   การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3088   แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3091   หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 185   แจ้ง อปท.ในพื้นที่ดำเนินการตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3060   การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว3059   หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว3052   ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-07-2563
ด่วนที่สุด     คำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 181   ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 3051   แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 11411   การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติองานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว178   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2995   การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3016   การบังคับใช้กฎหมายกำหนดค่าตอบแทนรายปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 180   การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยนวัตกรรม/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 3011   แนวทางการดำเนินงามประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 11372   การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-07-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615