กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) แจ้ง อบต.เมืองจัง อบต.ดงพญา และ อบต.ตาลชุม (อ.เวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 712   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว64   แจ้งหลักสูตรฝึกอบรมปฐมนิเทศขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-35ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว65   แจ้งจัดทำคู่มือการเลือนเงินเดือนขรก.หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 63   แจ้งมาตรการาเฝ้าระวัง ติดตามสถาานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 62   แจ้งโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0068   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เปือ)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/0067   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของอปท. (นายก อบต.เมืองจัง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 61   ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 60   การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. (LCT) ประจำปีการศึกษา 2561     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 673   แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ีมีภาวะพึ่งพิงขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว680   การประชุมมอบและติดตามนโยบายให้กับผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหนะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 671   มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 656   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว6   มอบหมายนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว658   แจ้งเลื่อนการตรวจนิเทศอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการท้องถิ่นสัญจรฯ (อ.เมืองน่านและอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว59   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและแจ้งประสานให้ผู้มีสิทธิเข้ามาติดต่อขอรับใบกำกับเครื่้องราชอิสริยาภรณ์ฯ   
doc220200213193347.xls
 
doc320200213193347.xls
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว600   ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 58   แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและฌโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 646   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ภูเพียง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว647   ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินการกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 645   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ารรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-02-2563
ด่วนที่สุด     ขอแจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2563 (รอบที่ 1)     กลุ่มงานการเงินฯ  13-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 639   ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 640   การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว290   ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการจัดการขยะมุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะและเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ทสจ.น่าน ประชาสัมพันธ์)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-02-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 419   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  eplan   แจ้ง อปท. ตามบัญชีรายชื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-PLAN) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 619   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 488   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 616   การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2339   การแต่งตั้งผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว599   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 2302   แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 589   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว57   เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 573   ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว551   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน ธ.ค. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/2198   แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ.      กลุ่มงานการเงินฯ  07-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 54   แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 565   การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วนเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5080   การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 552   ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยกเว้น อ.นาหมื่น อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว53   แจ้งอปท.ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลของขรก.หรือพนักงานครูฯ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว553   กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาที่รพ.ศิริราชฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  06-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 52   แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 2 รุ่น ระหว่าง เดือน ก.พ. - เม.ย. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/2157   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว48   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 051   แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 532   แจ้งขยายปฏิบัติการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ด่วนที่สุด     ตารางรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว050   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-02-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 520   ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5   ขอเชิญประชุมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ อปท. (แจ้ง อปท. ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 47   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมยืนยันการเข้าร่วม โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด     ตารางแสดงพื้นที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการตามโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รายตำบล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4621   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 509   ขอความมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 512   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 510   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 476   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว481   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว46   ขอความร่วมมือให้รวบรวมรายชื่อขรก.ครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  04-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 500   ขอความร่วมมือ อปท. ในการสนับสนุนการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง ท้องถิ่นอำภูเพียง และ ทม.น่าน)   
doc220200202234356.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 045   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว468   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 493   ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 471   การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 472   พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1895   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 475   การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3//ว 474   กฏกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 469   มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 448   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 447   การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 003   แจ้งกำหนดการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันติสุข อ.บ้านหลวง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว002   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 440   การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-01-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 428   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 417   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 418   หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว422   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ รุ่นที่ 21-25     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 421   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 420   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ารรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว397   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (พิ่มเติม) ครั้งที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  29-01-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 405   ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มเติมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 044   ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผล ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว182   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกาบสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว42   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 384   มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว43   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 383   การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคู่มือมาตรฐานหอพัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ด่วนที่สุด     แจ้ง อปท. ในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามโครงการระบบสารสนเทศเพื่ือการวางแผน (e-plan) โดยให้นำเข้าข้อมูล วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว37   ส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  27-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 39   ขอเชิญประชุมคระกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนรู้ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 38   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-01-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615