กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5607   โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5610   แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5611   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 22417   ขอหารือการจ่ายตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5602   โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาหมื่น อ.สองแคว และ อ.เแลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 508   โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาร ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5598   การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5597   ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของ อปท. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว440   การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 - 2557ฯ   
doc220201223030533.xlsx
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 22284   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/22281   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหอย ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5590   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5588   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 22217   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 436   การกรอกข้อมูล และการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจ ติดตามฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว438   ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไพ่     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว437   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 433   จัดส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เพิ่มเติม (แจ้ง อบต.เปือ อบต.น้ำตก อบต.เมืองจัง อบต.น้ำแก่น และ อบต.ยาบหัวนา)   
doc220201218085612.doc
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว430   ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5514   การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธรฯ ประจำปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว5515   การรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ. และนายกอบจ.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5533   การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5512   ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 513   ขอความร่วมมือแจ้งให้ อบต.แม่สา จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 429   การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว426   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว425   แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง     กลุ่มงานการเงินฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด     ข้อมูลเกี่ยวการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ จ.น่าน   
doc220201217071302.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/21791   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของ อบต.แม่จริม (แจ้ง อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5506   ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ของ อบต.แม่จริม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5507   กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21741   การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21740   กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว428   แจ้งกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 ใหม่ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด     QR Code สำหรับแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และงานศาสนพิธี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5486   การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5492   ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5491   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 424   แจ้งขยายเวลาการจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา พ.ศ. 2562     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  16-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5489   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21718   แต่งตั้ง (ย้าย) ผู่จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 427   ประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว423   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว422   แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5439   การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว420   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว521   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2     กลุ่มงานการเงินฯ  15-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว21206   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5448   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5431   โครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์การปฏิบัติงาน กรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษา" สำหรับอปท. จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว5435   สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว419   โครงการตรวจนิเทศงานและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ.เฉลิมฯ บ่อเกลือ ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น ปัว สองแคว และอ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5405   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5392   การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.ปัว อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5391   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (แจ้ง อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 5374   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 417   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว สถอ.บ้านหลวง สถอ.เมืองน่าน อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว5373   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิการยน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว414   รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  09-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5399   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5377   การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5379   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5380   สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 412   แจ้ง อปท. ที่มีความประสงค์ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย และหรือซ่อมแซมสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับถ่ายโอนการกรมขนส่งทางบกฯ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 413   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/21204   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 21202   รายงารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายระเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 411   แจ้ง อปท. กรมป่าไม้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 21119   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5306   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธิ และงานศาสนพิธี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5354   ยกเลิกใบสมัครของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 410   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5351   การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 5317   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/21002   แจ้งคืนเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5333   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 409   การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว5313   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  02-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/20945   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานการเงินฯ  02-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/20946   รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/20861   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5271   กฏหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5253   แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.และนายก อบจ.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว407   การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5263   แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว406   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5264   คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5259   การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5257   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 404   กสทช.ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามข้อมูลการรับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 403   การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในโรงเรียนเพื่อลดปัญหาเด็กอ้วนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 402   แจ้งแก้ไขขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 5233   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5252   ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-12-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว405   การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว5226   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  01-12-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5242   แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 20753   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-11-2563
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว5237   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  30-11-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615