กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1178   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1177   ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1070   แนวทางการใช้จ่ายงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1141   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1142   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1143   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2 เดือนมีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1130   โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3      กลุ่มงานการเงินฯ  12-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1129   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว123   การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ สถ. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1122   การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถ. ประจำปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  12-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว1098   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 30 - 32     กลุ่มงานการเงินฯ  11-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3 /ว 1094   แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว120   ประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนทำเมืองให้เอื้อเพื่อเดิน - จักรยาน 2563 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการฯฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1051   โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1072   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว119   พิจารณาเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อใช้จัดทำหนังสือประวัติครูฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1068   การตืดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1068   การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว116   แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1016   โครงการฝึกอบรมการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในอปท.ในระบบ (e-LAAS) ประจำปี 2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1011   แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่อบจ. ในปีงปม. พ.ศ. 2562     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4162   การจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1052   ขอข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 117   ขอความอนุเคราะห์ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำรวจข้อมูลเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/4163   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น (short film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี...ที่รัก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1054   แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2566     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1053   การเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1050   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1037   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม และการบันทึกข้อมูลผู้ใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/93   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสาลี่ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4108   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบกรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรัีบโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 แจ้ง อ.เชียงกลาง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว113   โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 2 - 3     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1024   การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   แจ้ง อปท. ต้นสังกัดของสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน/โครงการด้านการศึกษาฯ แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  06-03-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ปีงปม. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  05-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1003   ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1004   การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 110   โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 111   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท. ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 987   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว109   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มกราคม 2563 จำนวน 19 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว964   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เพิ่มเติม รุ่นที่ 26 - 29      กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว927   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 752   การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว108   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 917   การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 920   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.สองแคว และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/3787   แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้านโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการ ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แจ้ง อ.นาหมื่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว99   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการจัดทำงปม.รายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว101   แจ้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว100   แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 906   โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   แจ้ง อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/3596   ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 886   รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 887   การรายงานข้อมูลด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ของ อปท.   
doc220200228003719.xlsx
 
doc320200302003110.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว83   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสด ฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 858   การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขนาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 96   กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 848   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562     กลุ่มงานการเงินฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 105   เชิญประชุม"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 854   แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว97   ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว98   ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว852   โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Countryฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว853   การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย - กัมพูชาฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 851   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 845   แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 095   ประชาสัมพันธ์"โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 094   การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท.(โรงเรียน/วิทยาลัย) แจ้ง อ.เวียงสา และอบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 838   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 832   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 824   แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 821   การดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3384   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/3383   ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจนิเทศอปท.ฯ (นายอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 793   แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 792   การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการขยายเวลาเปิด ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว794   มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  25-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว791   การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดอปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 796   การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นพระราชทานฯ ปี 2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 92   การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 779   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติ ในการจัดกิจกรรมรณงค์วันงดดื่นสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว91   แจ้งปรับปรุงแบบรายงานเพื่อลดภาระงานด้านการรายงานข้อมูลของอปท.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  24-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว739   ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว67   แนวทางการเขียนเช็คสั่งจ่ายของอปท.เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว66   แจ้งแนวทางบันทึกข้อมูลการจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว748   แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 738   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 090   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - emenscr)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 761   ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Usernsme) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 706   เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ และแจ้งกำหนดการปิดระบบด้านการบริหารจัดการน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 763   การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 089   การอบรมหลักสูตร"การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 747   ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว68   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ แจ้ง นายกฯ อปท. ทุกแห่ง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว746   โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม: ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่นที่ 8     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว736   กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว737   การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-02-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 740   โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-02-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615