กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4011   การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อบต.ป่าคา อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 137   ขอเชิญ อสม. ในพื้นที่สมัครเข้าร่วม IMC ในชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1   ดำเนินการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ฐานราก 3 มิติ พัฒนาเด็กและการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 133   ส่งผลการประเมินพัฒนาการ การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1115   ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรียนรู้การบริหารจัดการขยะต้นทางและการใช้แอปพลิเคชัน (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เชียงกลาง อ.เวียงสา อ.ภูเพียง อ.แม่จริม อ.ปัว อ.นาน้อย และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 85   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1094   แนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ณ สถานที่ตั้ง (On site) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1095   การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1096   ขอความร่วมมือสำรวจปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1093   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-03-2565
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1070   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1071   คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่ีมีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 132   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินมลพิษทางน้ำ สำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1072   โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ไปตามกฏหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสำหรับ อปท. จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1056   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโรคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 130   การดำเนินงานโครงการทุนศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 131   แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม เทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ ยกเว้น สถอ.บ้านหลวง สถอ.สันติสุข สถอ.เฉลิมพระเกียรติ และ สถอ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 125   แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (การคัดเลือกรูปแบบและวิธีการที่เป็นเลิศ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1055   การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 129   ขอประชาสันพันธ์แนวทางการขอรับการประเมินและการใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA Smart Web)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 128   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมออนไลน์ให้บุคลากรที่มีความสนใจโดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมไปยังหน่วยงานผู้จัดอบรมโดยตรง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1054   ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1061   ขอส่งการประเมินการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1057   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เสนอชื่อผู้แทนจาก อปท. เป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1058   โครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 127   ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 126   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ทีมีสถานศึกษาระดับปฐมวัยรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 1059   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักพื้นฐานของการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา” สัญจร รุ่นที่ 1/2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 1025   โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565    
doc220220308042220.pdf
 
 กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1026   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online หัวข้อ "นวัตกรรมพร้อมใช้ในการจัดการขยะ ขยายผลตาลเดี่ยวโมเดล เพื่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่ดีขึ้น"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3667   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 1024   แต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-03-2565
ด่วนที่สุด     ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แจ้ง อปท.ในเขต อ.แม่จริม อ.เวียงสา อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 992   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ "บ้านสกาด ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน" (แจ้ง อ.ปัว และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 991   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ผาสิงห์)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 993   แอปพลิเคชั่น "THAI DISASTER ALERT"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 122   ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 121   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 76   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง สถอ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 120   ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรังรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 970   แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 971   มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 119   มาตรการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาล พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 967   สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3441   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทะศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.นาน้อย))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 966   โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนา่ยกเทศมนตรี รุ่นที่ 4"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 118   ยกเลิกการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 965   ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 955   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 954   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2(เดือนมีนาคม 2565) และงวดที่ 3 (เดือนเมษายน 2565))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 953   ประกาศผลรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 115   โครงการพัฒนาสื่ิอการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/3362   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงในการดำเนินการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา (ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 114   การสำรวจติดตั้งขยะติดเชื้อชุมชนที่เป็นปัจจุบัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 116   ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 849   การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2565 (เมืองน่าน เวียงสา ภูเพียง ท่าวังผา อบจ. และ ทม.เมืองน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-03-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 3233   แจ้งการขออนุมัติกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้ว และขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เกงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา จากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการลงทุน ข้อ 6.6     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-03-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 931   เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 74   ขอเอกสารเพิ่ม เพื่อประกอบการขออนุมัติแก้ไขรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 65 (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 890   การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 878   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีใหม่ภายใต้แผนการยุทธศาสตร์ชาติสังกัด อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 109   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุะนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 110   แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพิ่มเติม (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 829   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 97   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 98   รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือน มกราคม 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/64   รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 300) (ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา)     กลุ่มงานการเงินฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 108   หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 106   ขยายเวลาการลงทะเบียนรับสมัครและเลื่อนการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. (บฉถ.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงาน LTC ดีเด่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 876   แจ้งเลื่อนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 875   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ   
doc220220224030010.pdf
 
doc320220224030010.pdf
 
doc420220224030010.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 868   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMAi) รุ่นที่ 1 ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 869   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ถึงนายอำเภอปัว, แม่จริม, เมืองน่าน, เวียงสา, นาน้อย สองแคว, เชียงกลาง, ท่าวังผา, ทุ่งช้าง, นานหมื่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว105   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาผู้บริหารเมืองอัจฉริยะระบบบริหารจัดการภาครัฐอัจฉริยะ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2937   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีมีการแอบอ้างชื่อสถานธนานุบาลของ อปท. ไปใช้ในการซื้อขายสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 102   ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 847   ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 846   โครงการพัมนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 100   มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 99   แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 101   ประชาสัมพันธ์สิทะิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 63   แจ้งรหัสสถานศึกษากรณีการจัดตั้ง ศพด.อบต.ยอด (แจ้ง สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2860   ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 4 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 828   กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 94   ขอรับการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้พึ่งจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 826   แจ้งแนวทางปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 801   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร      กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 803   โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการทำงบประมารรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.สันติสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 804   การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 93   ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 784   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 758   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 92   การสั่งจอง "บันทึกท้องถิ่น 2565"   
doc220220221035448.doc
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 749   เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาสมรรณนะหลักของผู้เรียน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 2649   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2565 พร้อมบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2565 (แจ้ง ทม.น่านป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 748   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร Pythom ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่น 2 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-02-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
121 | 122 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615