กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 175   แจ้งการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ขอข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1979   ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว173   ดำเนินการกรอกข้อมูลครูด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของขรก./พนักงานครูส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 172   แจ้งการเห็นชอบแนวทางการปรังปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 7087   วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 149   การสรรหาและเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1968   ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1967   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1965   ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 และคำสั่งคระกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1966   ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1937   ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1940   ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโรโรนา (COVID-19) บรรลุเป้าหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1942   ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1941   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1931   หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น "สถานศึกษาลักษณะพิเศษ"ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1933   การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1929   แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพื่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นในสถานการณฺ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1930   ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1913   การขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1898   เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1893   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งกปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1895   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1894   การใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1897   การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1896   การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1892   หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ของ อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1888   ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6760   การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว1874   การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านคนพิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1877   แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 167   การเร่งรัดบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1841   การขยายเวลาการดำเนินการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6622   ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับปนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 1828   แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 6589   แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6588   มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1833   การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบทให้แก่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1834   การดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1830   แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 165   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาของ อปท. โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1821   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 164   กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  14-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1807   ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/6491   การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1788   แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 1775   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อปท. งานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6369   แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 163   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1769   การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้งให้รายงานภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.)     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 1762   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1767   การประเมินการดำเนินงานเพื่อเตรียมสถานที่ Local Quarantine เฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1749   โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อนกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6262   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/6250   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6249   มาตราการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของ อปท. แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1742   การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)   
doc220200408195143.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 162   การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1723   การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 161   การขยายเวลาการดำเนินตามปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1722   แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1596   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1719   การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 160   แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานการเงินฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6041   รายงานผลการตรวจประเมินตลาดของเทศบาลเมืองน่านโดยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6042   รายงานผลการตรวจประเมินตลาดของเทศบาลเมืองน่านโดยคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1698   การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5994   ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1670   ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MDS) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1633   ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 159   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1618   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1646   การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  03-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1645   ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1636   ประกาศงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว158   ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1638   การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1634   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/124   ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1632   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว156   ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1602   การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 157   แจ้งเร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน สถอ.เวียงสา สถอ.นาน้อย สถอ.บ้านหลวง และ สอถ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1614   โครงการประกวดรางวัล Thilland Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ว 1616   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน(เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5818   การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 5798   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว152   การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วนฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว153   แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 19 ผลงานฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว154   แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1552   การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1512   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงปม. การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของอปท.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5677   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1539   ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 151   การเตรียมความพร้อมของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้บันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบ(INFO)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1514   แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1523   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 (อ.เวียงสา และ นายก ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1498   รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงปม. พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลังฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว150   แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615