กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 617   แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 660   รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (CCT) ระยะที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 657   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เสมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท. และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (์NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 75   แจ้งเลื่อนการส่งผลการคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว46   การส่งเสริมตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 658   การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 76   การปรังปรุงระบบบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 661   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 662   การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-02-2565
ทั่วไป     ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เรื่อง งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานการเงินฯ  10-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 46   การส่งเสริมตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรหรือผู้ผลิตและแปรรูปพบกับผู้ซื้อโดยตรง (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 628   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 74   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 595   การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุธโส ประจำปี 2565     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 73   ขอความอนุเคราะห์ประสายเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมแกนนำด้านสุขภาพจิตระดับตำบลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างวัคซีนใจในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 571   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 579   ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เหมือนจริง (Virtual Community Leaming Space) เพื่อเสริมทักษะดิจิทัล สำหรับศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา" (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 576   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สถานศึกษาสังกัด อปท." (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 580   การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 575   ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือกออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 578   ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมสัมมนายุทธศาสตร์ การศึกษาชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นฝ่ายประจำ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 577   ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องคฺราชัน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 561   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร     กลุ่มงานกฏหมายฯ  07-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1899   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 549   การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 3 555   แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 520   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 72   แจ้ง ให้ อปท. แจ้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยดำเนินการตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1910   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู:กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640308 - 64) (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 70   การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทะิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 533   ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 535   ขอความร่วมมือประสาน อปท. ดำเนินงานตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 534   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executives : HPE)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 529   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 528   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 517   การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเมืองตามนโยบายประทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 518   การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบขอ้มูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 509   การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 508   โครงการ"สัมมนาระเบียบกฏหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสถานะวิบัติใหม่ของโรคระบาด"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 502   แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 498   ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 501   ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/1674   ขอให้ส่งคืนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 68   แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถึง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา, บ่อเกลือ, ปัว, ภูเพียง, นาน้อย, ท่าวังผา และสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 505   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-02-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 484   การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดน่านและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่างลง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 487   การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 65   การเลือกผู้แทนเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9      กลุ่มงานกฏหมายฯ  31-01-2565
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว475   แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX GIS     กลุ่มงานการเงินฯ  31-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 481   กำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญรอบเดือน ตุลาคม 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  31-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 64   ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 63   รายงานการประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  31-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1536   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 463   ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ...... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 462   แจ้งปฏิบัติการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 464   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ "ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 62   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจกสำหรับ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 460   การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ...และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 60   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการจัดการเหตุรำคาญ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 61   ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 59   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้ (แจ้งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.บ่อเกลือ บ้านหลวง ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 57   แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร "Teacher Training Students" ของรัฐบาลญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 56   การมอบชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 58   การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 419   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 53   การจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  27-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 420   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลพระราชทานพระมหากรุณา     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 52   ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 51   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1326   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ 30   การแต่งตั้ง "คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/29   การแต่งตั้ง "คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (แจ้ง อบต.ไชยสถาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 402   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง online     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 401   ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงวันตรุษจีน 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 379   สำรวจความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2575)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 48   ซักซ้อมความเข้าใจในการฉีดวัดซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 47   รณรงค์ให้นัีกเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 (Pfizer) (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 1229   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 49   การขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 372   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 50   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 9     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 351   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชหรือกระจกสำหรับ อปท. ครั้งที่ 2"      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 354   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 353   ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสค.05 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 352   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพร่องทางการเรียนรู้ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 44   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ไตรมาสที่ 2 "หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 45   ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง      กลุ่มงานบริหารทั่วไป  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 46   แจ้งให้ อปท. รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 344   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 342   การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 341   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 340   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 334   ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Perfromance Agreement)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 336   มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 43   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 343   สำรวจความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 333   การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (์NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 319   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 41   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 322   การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-01-2565
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615