กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันฯ รุ่นที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1369   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่4/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1333   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1337   แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1336   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิบัติที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1324   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5200   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1316   การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1317   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 137   แจ้งการดำเนินการจัดทำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป้นเสิศของสถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1306   การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1308   ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับครูปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1304   การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1291   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220210322095008.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว133   สำรวจข้อมูลหอพัก (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว อ.ภูเพียง และทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 135   แจ้งให้ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 134   การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร รอบ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1284   ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4905   ข้อคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองน่าน (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1225   การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ท่าวังผา อ.แม่จริม อบจ.น่านและทม.น่าน)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1241   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/4880   การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ครั้งที่ 2 (6 ภาคเรียน) ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 130   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างวาท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ (สัญจร)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1236   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามดครงการเราชนะ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว131   การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1237   ส่งคำแนะนำ ตรามาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4860   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงแซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว132   แจ้งขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว129   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1213   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4788   การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0127   การเผยแพร่กฏกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-03-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ ว 1205   การเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640308 - 64) แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว125   กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล (แจ้ง อบต.ริม ยม ป่าคา ผาทอง เมืองจัง น้ำมวบ เชียงกลางพญาแก้ว น้ำพาง สะเนียน ศรีภูมิ)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4682   การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4683   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธานนุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1166   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 123   ดำเนินการรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 100   ขอความร่วมมือแจ้งให้โรงเรียน จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน(SAR) ปีการศึกษา 2562 (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนมาก  นน 0023.5/ว1160   กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ.นาหมื่น และอ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1178   กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ยกเว้น อ.ท่าวังผา อ.สันติสุข และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1175   แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1177   แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1176   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1165   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของดรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 121   การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 122   แจ้งกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1156   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1155   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว118   แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 116   แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการฯ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 945   แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร     กลุ่มงานการเงินฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1121   แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 1120   การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1117   การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  10-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1119   ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1105   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายก ทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1106   การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4322   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 909   โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1091   ขอความร่วมมือประชาสันพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 114   ขอสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1092   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว113   คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดน่าน (นายก ทต.ดู่ใต้ นายก อบต.ถืมตอง นายก อบต.สะเนียน นายก อบต.ไชยสถาน และนายก อบต.ฝายแก้ว)     กลุ่มงานกฏหมายฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 117   แจ้งเร่งรัดเทศบาล และ อบต. ที่ยังไม่ได้รายงานการจัดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564))   
doc220210310072949.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 111   การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทะิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/4198   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิติการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. นำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1088   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 108   แจ้งเลื่อนการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. รุ่นที่ 4 -5 อบรมรุ่นที่ 10 - 26 มี.ค. 64     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1069   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 4093   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4168   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.บ้านหลวง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4166   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 4164   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว1057   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข)      กลุ่มงานกฏหมายฯ  08-03-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1049   ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 107   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2   
doc220210308014457.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1052   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่นยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว1036   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ยกเว้น อ.บ้านหลวง อ.เฉลิมฯ อ.ภูเพียง อ.สันติสุข) และนายกทม.น่าน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1034   การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผุ้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1035   แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1026   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1030   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 106   เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว977   ประชาส้มพันธ์เผยแพร่หนังสือกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1008   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1009   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 84   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดน่าน (แจ้ง อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1010   การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1023   ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 105   ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าะรรมเนียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 104   แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 9-10 และรุ่นที่ 12     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 103   แจ้งเลื่อนการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 5) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 102   ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อม "แนวทางการประเมินคุณภาพนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 : การตรวจเยิ่ยม online"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1022   โคงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกาาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-03-2564
ทั่วไป     แจ้งรายชื่อผู้โครงการอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงานกรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาสำหรับอปท.ฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มี.ค. - 19 มี.ค. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2564
ทั่วไป  -   แจ้งรายชื่อผู้โครงการอบรมกลยุทธ์การปฏิบัติงานกรณีการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาสำหรับอปท.ฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  04-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว994   ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"     กลุ่มงานกฏหมายฯ  04-03-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615