กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2403   กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2387   การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)   
doc220200526071459.pdf
 
doc320200526071459.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 209   โครงการจัดกิจกรรมเสวนาและจัดประกวดสื่อออนไลน์ภายใต้หัวข้อ"ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกิน ของเล่น ของใช้" แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2384   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2375   ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/2381   การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2344   ซักซ้อมแนวทางการนำงปม.ของอปท.มาสมทบกับเงินจัดสรร ตามจำนวนเงินนอกงปม.ที่กำหนดในเอกสารประกอบพรบ.งปม.รายจ่าย สำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     กลุ่มงานการเงินฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2359   ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1   
doc220200521025425.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2358   มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้ง นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ทุ่งช้าง อ.สันติสุข และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2347   ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2346   ซักซ้อมแนวทางการใช้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2343   แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 8704   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 8701   การดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำปัว จังหวัดน่าน (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2345   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2339   การรายงานการให้ความเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2340   การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์ไทยของชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2324   ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 208   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว207   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว206   ขอความร่วมมืออปท.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2285   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว199   การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว200   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  18-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 204   ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2281   แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)(ครั้งที่ 3) แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 205   ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียนกรณีการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจกาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2282   ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 203   แจ้งให้ อปท. แจ้งรายชื่อบุคลากรผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2260   การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 202   การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2259   การสำรวจความต้องการเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2254   การรายงานผลการจัดการหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
doc220200514064656.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2233   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 196   การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (LSS) แจ้ง สถอ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2235   การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2237   ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงิมอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ภูเพียง อ.ทุ่งช้าง และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2236   ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2232   การประชุมชี้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  13-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว2195   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฏหมาย     กลุ่มงานกฏหมายฯ  13-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/8186   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้ง อ.เวียงสา     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2166   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 8154   ซักซ้อมแนวทางปฏบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 201   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-05-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 ปี งบประมาณ 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  08-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว196   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 3 ปีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2202   ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 198   การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2201   ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (แจ้ง อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว195   แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2184   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 7863   หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2176   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน Khunlook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2177   การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล้กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว193   แจ้งกำหนดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปีของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  07-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2170   แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563   
doc220200507035524.pdf
 
doc320200507035524.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/192   แผนการตรวจเยี่ยมอปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  07-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2158   การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2159   การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2160   การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทะิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2154   การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2155   การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2152   การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมันไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 191   แจ้งแบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบตรวจวินัย 1) และ(แบบตรวจวินัย 2)      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว190   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registeredฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-05-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2118   ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรืยนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้า ในปี 2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2119   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2124   การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2563     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2101   การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2103   มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2106   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 188   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการให้บริการปรึกษา การประเมินสุขภาพจิตและความรู้การดูแลสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2085   แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2094   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2086   การสนับสนุนการดำเนินการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2089   ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.....และร่างกฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่...) พ.ศ....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 185   แนวทางการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 184   ขอความร่วมมือสำรวจและประเมินผลตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว166   แจ้งการรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่า รัฐบาลเมืองผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระัดบปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แจ้ง อบจ.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 183   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2070   การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2069   การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 187   หลัเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิะีการฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว181   ประกาศรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  info รายได้จัดเก็บเอง   รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่กรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ปี 2563 ในระบบ info ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 63     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2039   การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล้กทรอนิกส์ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2041   การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2042   ประกาศรายชื่อ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมิน (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2044   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตวฺปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาวตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2052   การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2051   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสถาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัวสโคโรนา 2019 (COVID-19))     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/ว8   เชิญประชุม ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสนง. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย. 2563ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  28-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2040   แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่อปท.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  27-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2030   แนวทางการปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 2003   การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 177   แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 178   ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1985   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 180   ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานการเงินฯ  24-04-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว171   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออปท.ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23-04-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615