กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0014.2/ว 1144   การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง อทป. ทุกแห่ง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1752   ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1753   โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 00236.3/ว 1759   การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0174   การตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1736   การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 169   มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 168   แจ้งการดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประสงค์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว171   สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว1717   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว170   เลื่อนวันประกาศวันเวลาสถานที่สรรหาแลัระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตามตำแหน่งสายงานบริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1696   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปั พ.ศ. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 6407   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 167   แจ้งเลื่อนเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 166   แจ้งผลการคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง แม่จริม บ้านหลวง และ สถอ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 164   ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามดครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1693   เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1694   เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 14 รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 165   การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1682   ส่งคำแนะนำ ตรามาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1683   หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว0163   กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่งฯ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  19-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6226   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1670   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 0162   แจ้งจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี 2563 ระดับ ป.5-6 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1639   แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   
doc220210416080738.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 0161   แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูช้างเผือกฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด     เอกสารสำหรับส่งของบเงินกู้ รอบ 2   
doc220210416032251.doc
 
doc320210416032251.docx
 
doc420210416032251.xlsx
 
doc520210416032251.xlsx
 
doc620210416033820.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6167   โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน กิจกรรมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมผลผลิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 6154   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1607   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1630   การแอบอ้างเพื่อหผลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว159   แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1612   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานการเงินฯ  09-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1593   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 158   การดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบฯ ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (แจ้ง สถอ.บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 157   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสังกัดพิจารณาให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1586   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 6004   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ทั่วไป     งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  08-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 1573   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1574   การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 156   ขอเชิญประชุมแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  07-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว155   รายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1553   เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564 (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.ผาสิงห์)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 5894   การรายงายผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ด่วนมาก  นน 0023.3/5892   การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารการท่องถิ่นอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.1/5   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมฯ (การประชุมผู้บริหารอปท.ในจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2564)     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  05-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 152   แจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้น ป.1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1528   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1529   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง และ อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว151   ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1514   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1375   บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 150   ขอความร่วมมือ อปท. จัดบูธแสดงผลงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1474   ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 (แจ้ง อ.ท่าวังผา อ.บ่อเกลือ อ.ภูเพียง และ อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1472   การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1473   แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-04-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1463   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ facebook "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1462   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (พ.ศ.2562)"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1461   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1460   การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1457   ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1454   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640304 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1453   โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รหัสหลักสูตร 640307 - 64) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/119   จิตอาสาภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5589   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5586   การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ด่วนที่สุด     รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวก รุ่นที่ 1 - 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  31-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว148   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5509   ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 5506   ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2563 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1412   โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ ว 1330   ระเียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 150   ประชาสันพันธ์สื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563     กลุ่มงานการเงินฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/5486   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพื่อให้ อปท. นำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ (แจ้ง อ.สองแคว) (แจ้ง อ.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 147   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 146   ขอความร่วมมือตอบแบบรายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ศพด.ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 145   การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอซื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน )     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1376   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1378   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1377   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2564)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 143   ขอความร่วมมือแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตอบแบบสอบถามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 144   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20, 22 - 40 (แจ้ง สถอ.เมืองน่าน ปัว ท่าวังผา แม่จริม และ สถอ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว1332   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019     กลุ่มงานการเงินฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 142   แจ้งเลื่อนโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันฯ รุ่นที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว1369   เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ครั้งที่4/2564     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  25-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1333   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1337   แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1336   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิบัติที่ดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1324   ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 5200   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1316   การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 1317   มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 137   แจ้งการดำเนินการจัดทำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป้นเสิศของสถานศึกษา (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 1306   การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1308   ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 138   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) สำหรับครูปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง สถอ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 1304   การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-03-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 1291   การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
doc220210322095008.pdf
 
 กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-03-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615