กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
˹ѧÊ×ÍÃÒª¡Ò÷éͧ¶Ôè¹¹èÒ¹
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 163   การประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษาสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2811   ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 159   กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3./ 10556   การส่งเสริมสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2808   แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2807   คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2810   การเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/228   การประเมินประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ      กลุ่มงานการเงินฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 158   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 157   การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2805   โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อนกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง (อ.เวียงสา และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 10484   การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2801   โครงการประกวด "สุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2799   การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023./ว 2800   มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 156   แผนรองรับสถานการณ์และคำแนะนำด้านสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสหประชาชาติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 155   พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 154   ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 153   ประชาสัมพันธ์สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2793   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2781   หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประส่งค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้และกู้เงิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2775   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 151   ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2774   การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2773   ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 150   แจ้งประชาสัมพันธ์และรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ "รักษ์ป่าน่าน" ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการการพัฒนาครูสู่การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เรียนนอกหลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2765   ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แจ้ง อ.เวียงสา อ.ปัว อ.นาน้อย และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2762   ขอส่งคู่มือการดำเนินการงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/10390   การรับรองโครงการที่จะก่อสร้างไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด (แจ้ง อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 149   การสำรวจความต้องการรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )   
doc220200616095929.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2749   ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งข้อเสนอโครงการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 148   ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว9   เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  16-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2738   ขอส่งคู่มือการดำเนินการงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2724   การดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะให้สะอาดอย่างยั่งยืน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2722   การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2458   การบริหารจัดการขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว138   การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว140   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว141   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2703   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการที่่นำมาจัดทำร่างพรบ.โอนงปม.รายจ่าย พ.ศ. ...     กลุ่มงานการเงินฯ  15-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2698   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2670   การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2688   ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ด่วน  นน 0023.3/ว 145   แต่งตั้งคะณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดน่าน และคณะทำงานหมดพื้นบ้านจังหวัดน่าน (แจ้ง อบจ.น่าน ทม.น่าน และ อบต.สะเนียน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 144   ขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งผู้แทนเข้าคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2677   การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2687   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแหล่งน้ำ และแผนพัฒนาท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 142   ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว143   การตรวจสอบข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  12-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2678   การรายงานข้อมูลการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2656   ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียนทั่วประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/10026   ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ.2563 แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2649   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2645   แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติ การจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2644   แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 236   การปรับแผนปฏิบัติการการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด อปท. ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว233   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม จำนวน 12 รายฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  10-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2625   การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว234   การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บกวาดขยะและด้านลอกท่อ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  10-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 231   การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  09-06-2563
ทั่วไป  -   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ปี งบประมาณ 2563      กลุ่มงานการเงินฯ  08-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 230   การสำรวจปริมาณขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  05-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว229   ขอความร่วมมืออปท.ที่มีรร.ในสังกัดรายงานยืนยันข้อมูลงปม.ด้านบุคลากรประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นฐานในการจัดสรรงปม.ไตรมาสที่ 4     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  05-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว228   แนวทางการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันเสนอราคาและหลักประกันสัญญาฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2573   แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2562   ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ"วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID-19 " (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนมาก  นน 0023.3/ว 2563   ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2561   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2560   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2559   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  04-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2525   การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2518   แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว225   หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว221   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2540   หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว226   แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2537   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  02-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2535   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว2538   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดสถ.ผ่านระบบถ่ายทอดสด (DLA Live Learning) รอบการประเมินที่ 2ฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  02-06-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว2502   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-06-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2493   แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 2494   ข้อสั่้งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้ง 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2488   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 213   แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  29-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 212   แจ้งการใช้โปรแกรมา CUCEM-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าk)     กลุ่มงานการเงินฯ  29-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 2472   การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพท่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานกฏหมายฯ  28-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 216   ขอความอนุเคราะห์ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไวรัสโคโรนา (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 215   การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2459   การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของอปท. ครั้งที่ 1     กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/9145   การจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)      กลุ่มงานการเงินฯ  27-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 9121   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว2439   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว214   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐาน ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ฟรีฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว2420   การกำกับดูแลการใช้อำนาจ "เจ้าท่า" ของอปท.     กลุ่มงานกฏหมายฯ  26-05-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการกู้เงินแต่ละไตรมาส ปี 2563 (รบกวนให้รายงานด้วย)      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว211   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน มี.ค. 2563     กลุ่มงานการเงินฯ  26-05-2563
ทั่วไป  นน 0023.3./ว 2819   การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  26-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 2411   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้มีสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-05-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว2390   ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร     กลุ่มงานการเงินฯ  25-05-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615