กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
แผนอัตรากำลัง อปท.น่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว4403   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  05-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4398   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4399   การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17257   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17244   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4391   การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 4397   การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4389   แจ้งการจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4390   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4394   ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4388   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 1จำนวน 2 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิการยน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว 317   แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของจังหวัด (แจ้ง นายก อบต.ตามบัญชีแนบท้าย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 315   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่านและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4381   แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อ.บ้านหลวง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4383   โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประปี 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  02-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4357   การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17012   งานประชุมวิชาการ"สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (แจ้ง อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4343   การจัดทำประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 314   แจ้งให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.1/ว4353   การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทยฯ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  01-10-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16939   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16938   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-10-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 313   แจ้งเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4352   การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 16917   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแคว้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพระพุทธบาท (อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16919   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของประมาณการและแผนผังบริเวณจุดทิ้งดินขุดของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16916   การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณให้กับ อปท. (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4350   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฦฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด     แจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่นำเข้าและบันทึกข้อมูลกลาง 8 ด้าน (ระบบ info ระบใหม่)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4334   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 312   ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 (แจ้ง สถอ.ทุกอำเภอ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  30-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4330   ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่ีมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4331   ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4325   การประกาศกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลฯ      กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว4319   ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4308   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4307   แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4303   การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   
doc220200930010108.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4300   ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.แม่จริม อ.สันติสุข อ.ท่าวังผา อ.บ่อเกลือ อ.บ้านหลวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/16736   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนช่วยเหลือและติดตามโครงการก่อสรา้งฝายห้วยนาเหลืองลูกที่ 2     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4296   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560 - 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  28-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4278   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4276   แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว311   ขอความอนุเคราะห์ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS     กลุ่มงานกฏหมายฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.2/ว013   เชิญประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16645   การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคประจำเขต (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว309   ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  25-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 012   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4260   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 386   แจ้งข้อราชการที่จะปรึกษาหารือแก่ อบต.ผาทอง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4259   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ทุ่งช้าง และ อ.แม่จริม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4257   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4254   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐหรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2563      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16572   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) แจ้ง ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 16570   การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ทุ่งช้าง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 16516   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/16513   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปางปุก หมู่ 2 - บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 (แจ้ง อ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  24-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4243   ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16385   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่วังเคียน - บ้านป่าลาน (แจ้ง อ.เชียงกลาง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16383   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวขนาดใหญ่ บ้านท่าค้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลริม (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  23-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4206   การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)     กลุ่มงานการเงินฯ  22-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4207   เร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 16344   การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) แจ้ง อบต.นาน้อย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 308   แจ้งเรื่องการตอบแบบสำรวจการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.เมืองน่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4208   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  22-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว4196   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4ฯ เพิ่มเติม (อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.ภูเพียงและอ.เวียงสา)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  22-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4176   ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว295   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 5-6     กลุ่มงานการเงินฯ  21-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/16226   การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4164   การบรรจุและแต่ตั้งผู้สอบแข่งขันได้     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  18-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4162   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4163   การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.เชียงกลาง และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4160   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4159   การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  18-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4144   การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  17-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4137   ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563 แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4138   ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่นกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  16-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว304   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนฯ     กลุ่มงานการเงินฯ  16-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4095   ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4094   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4093   แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4102   ประกาศเรื่อง "น่าน" ถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4062   การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว298   การอนุมัติยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว297   การเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงค์นันตา ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ "ทรัพย์ทวีพูล" ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.5/ว4086   ่การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     กลุ่มงานการเงินฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 301   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4080   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4079   ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4068   ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการ"การศึกษาแนวทางและกลไลการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กับกฏหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่มีผลใช้บังคับกรณีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ อปท."     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4077   ซักซ้อมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4082   ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 302   แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ได้รับการคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ทุ่งช้าง และ สถอ.สองแคว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 303   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" ปีการศึกษา 2563 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4066   การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 299   ขอเชิญเข้าร่วมงานประกาศ"โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ" จังหวัดแรกของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ทั่วไป  นน 0023.4/ว283   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานพันธมิตร 4 หน่วยงาน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/15684   การบันทึกข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (อ.บ่อเกลือ)     กลุ่มงานการเงินฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 296   แจ้ง อปท.นำเข้าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ.2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 294   ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท. (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-09-2563
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615