กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 whatsapp mod
 whatsapp mod
 
 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ผู้บริหารสถจ.
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริม
กลุ่มงานมาตรฐาน
กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงิน
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
 
หนังสือราชการท้องถิ่นน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
แจ้งการโอนเงิน
รายงานการประชุม ก.การกระจายอำนาจ
มติ ก.ท.จ.
มติ ก.อบต.
ฐานข้อมูลรายได้รายจ่ายของ อปท.น่าน
ฐานข้อมูลเครื่องจักรกล อปท.น่าน
ฐานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.น่าน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จังหวัดน่าน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
วาระงาน สถจ.น่าน
ข้อบัญญัติ อปท.น่าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประกาศท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ข้อมูลพื้นฐานของอปท.
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดน่าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานสถิติการคลัง
ภาพกิจกรรมท้องถิ่น.
ผลิตภัณฑ์ชุมชน.
สถานที่สำคัญ.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ทางหลวงท้องถิ่น
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ สำนักงานท้องถิ่นพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 
 
ค้นหาจาก     :  ระหว่าง ถึง
สถานะ เลขที่ หัวข้อ กลุ่ม วันที่
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 447   แจ้งขอความร่วมมือส่งประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษาฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18298   การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (แจ้ง ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4597   ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 446   แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์กีฬาของชาติ พ.ศ. 2563     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 445   แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 6 ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4601   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรังปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา นาน้อย และ อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4602   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขนาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ท่าวังผา เชียงกลาง ทุ่งช้าง นาน้อย แม่จริม สองแคว และ อำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4600   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4592   การปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีใหม่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาระนชาต จำกัด(มหาชน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4591   ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4575   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4586   การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในอนาคต     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  03-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4587   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ท่าวังผา เวียงสา เชียงกลาง นาน้อย ทุ่งช้าง ภูเพียง และ อ.สันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 441   แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4556   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เฉลิมพระเกียรติ ทุ่งช้าง บ่อเกลือ แม่จริม และ อ.สองแคว)     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 442   กฎกระทรวงควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 444   การประเมินเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 443   กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  02-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 440   ขอความร่วมมือรายงานการฉีดวัดซีนของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4559   การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4558   โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4557   การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบีัยยังชีพของ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 439   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี เข็มที่ 2 ครั้งที่ 1 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 18121   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (แจ้ง อ.ภูเพียง)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 436   ประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (แจ้ง สถอ.แม่จริม สถอ.บ่อเกลือ และสถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  01-11-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว   ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4535   การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4523   ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว 4521   ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน     กลุ่มงานกฏหมายฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 17916   เชิญเข้าร่วมประชุมการพิจารณากลั่นกรองการกู้เงิน (แจ้ง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4507   คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4506   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ อ.นาน้อย)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4505   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แจ้ง อำเภอที่มีเทศบาลตำบล และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 434   หลักเกณฑ์และข้อกำหนดออกตามความในมารตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4485   การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 401   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ส่งหนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชารักษ์ ให้สถานศึกษาฯ (แจ้ง สถอ.เวียงสา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4491   การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 435   การประเมินความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4504   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564     กลุ่มงานการเงินฯ  29-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17844   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/17842   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 (แจ้ง อ.ท่าวังผา)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4487   ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4463   ภารกิจจัดการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานกฏหมายฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4474   การตรวจรับรองรายงานการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้ง อ.เมืองน่าน ท่าวังผา ปัว เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง ทุ่งช้าง แม่จริม นาหมื่น สองแคว บ่อเกลือ และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4473   การจัดทำหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ (e-book) เผยแพร่ผลงาน อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เมืองน่าน เวียงสา ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4467   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 (วิทยากรแกนนำ)   
doc220211027070924.pdf
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4466   ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนักภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 (แจ้ง อ.เวียงสา ท่าวังผา ภูเพียง เชียงกลาง ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น แม่จริม ปัว สันติสุข และ ทม.น่าน)   
doc220211027070433.rar
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  27-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 4469   การประชุมรับทราบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย     กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.1/ว 431   การจัดแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
doc220211027024156.pdf
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  26-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4455   สำรวจความต้องการขอรับสัยสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (แจ้ง อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4444   ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. ที่มี ศพด. ดำเนินการตอบแทนรายงานเปิด ศพด. ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2564      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4443   ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี พ.ศ. 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4435   การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  25-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17565   การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ. (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4426   ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. (ศพด.)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 4421   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4414   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2546"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4412   ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 426   แจ้ง อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รับ - ส่งหนังสือผ่าน e-mail และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/391   ประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (แจ้ง สถอ.เฉลิมพระเกียรติ)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  21-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.4/ว4408   แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ชวยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานกฏหมายฯ  21-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 425   แผนการฉีดวัดซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 12- 18 ปี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว4378   กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินปรจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว419   บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กันยายน 2564     กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว420   บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564      กลุ่มงานการเงินฯ  20-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 422   การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคคลกรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4388   แนวทางการป้องกันและลดเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  20-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4380   แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4379   กฏกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4377   มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัด อปท. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17310   เชิญเข้าร่วมชี้แจงรานละเอียดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดน่าน (แจ้ง ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.5/ว 4366   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน     กลุ่มงานการเงินฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 418   การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4367   แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ อปท. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศพด.) ในสังกัด   
doc220211019040833.xlsx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4370   การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ 17276   แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  19-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4359   การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4352   แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 416   แจ้งประชาสัมพันธ์การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปกิบัติหน้าที่ ฯ     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  18-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.4/ว 4283   การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4258   แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.5/ว 4259   การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     กลุ่มงานการเงินฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 380   แจ้งเพิ่มเติมเอกสารการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้ง สถอ.ปัว)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ ว 4307   ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4189   แจ้งกำหนดการจัดโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 (แจ้ง นายอำเภอเวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.แม่จริม และนายอำเภอสันติสุข)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  15-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4308   ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4305   การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4306   แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อปท.     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4297   ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ   
doc220211014062635.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4298   การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยุ๋ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย   
doc220211014061554.xlsx
 
doc320211014061554.docx
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 414   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยและดินถล่มสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4276   แนวทางปฏิบัติของ อปท. ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4285   การจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น      กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว4291   ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564"     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ ว 4275   ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  14-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ 16918   แจ้งมติคระกรรมการ ม.ท.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2564 และกรณ๊ต่างๆ (แจ้ง อบจ.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  12-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.3/ว 4254   นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 413   ขอความร่วมมือ อปท. จัดบูธแสดงผลงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย จังหวัดน่าน (แจ้ง สถอ.เวียงสา สถอ.ปัว และ ทม.น่าน)     กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
ทั่วไป  นน 0023.2/ว 411   สำนักงาน ก.อบต. แจ้งประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร     กลุ่มงานมาตรฐานฯ  11-10-2564
ด่วนที่สุด  นน 0023.3/ว 4252   การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แจ้ง อ.เมืองน่าน อ.ปัว อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.นาน้อย และ อ.ภูเพียง)   
doc220211012055838.xls
 
 กลุ่มงานส่งเสริมฯ  11-10-2564
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา
ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ชั้น 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
( โทร / โทรสาร 054-716383-5 ) อีเมล์ : nanlocalnetwork@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615